Vyskupas Jonas Ivanauskas

Vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas

Kęstučio g. 44
LT-56124 Kaišiadorys

Tel. 8 346 52 208 (Kurija)
El. paštas: ordinaras@kaisiadoriuvyskupija.lt

Gimęs 1960 02 18
Diakonas 1984 03 04
Kunigas 1985 04 14
Vyskupas 2003 11 23
Kaišiadorių vyskupas 2012 02 11

Gimė 1960 m. vasario 18 d. Kaune, Pranciškaus ir Genovaitės Ivanauskų šeimoje. Pakrikštytas 1960 m. kovo 15 d. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Kaune.

1978 m. baigė Kauno 29 vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, Teologijos–filosofijos fakultetą. Praėjus keliems mėnesiams iš seminarijos buvo paimtas atlikti karinę tarnybą armijoje. 1980 m. rudenį grįžęs iš armijos tęsė studijas ir dvasinę formaciją Kunigų seminarijoje. 1984 m. kovo 4 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje pašventintas diakonu, o 1985 m. balandžio 14 d. – kunigu. 1985 m. gegužės 31 d. baigė Kauno Teologijos–filosofijos fakultetą, įgydamas teologijos bakalauro laipsnį.

1985–1987 m. dirbo Raseinių parapijoje vikaru. Taip pat tais metais Teologijos–filosofijos fakultete tęsė teologijos studijas licenciatūros programoje. 1987 m. gegužės 27 d. Teologijos-filosofijos fakultetas suteikė teologijos licenciato laipsnį.

1987–1988 m. dirbo Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) bažnyčios vikaru ir dėstė Teologijos-filosofijos fakultete. Tęsdamas dėstytojo darbą, 1988–1989 m. ėjo ir Kunigų seminarijos prefekto pareigas.

1989 m. gruodį kardinolo V. Sladkevičiaus siuntimu išvyko studijuoti į Romą. 1990–1992 m. Popiežiškojo Laterano universiteto „Alfonsianum” akademijoje studijavo moralinę teologiją. Nuo 1992 m. rudens Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete dėstytojas ir talkino sielovadoje Švč. M. Marijos Dangun ėmimo (Vytauto) bažnyčioje. 1994 m. lapkričio 11 d. Vytauto Didžiojo universiteto Senatas suteikė docento pedagoginį vardą. Nuo 1994 m. Lietuvos Biblijos draugijos narys. 1997–2002 m. Vytauto Didžiojo universiteto, Katalikų teologijos fakulteto, Specialiosios teologijos katedros vedėjas. 2002 metų sausį Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius paskyrė jį eiti Generalinio vikaro pareigas.

2003 m. spalio 18 d. popiežius Jonas Paulius II nominavo tituliniu Canapio vyskupu ir paskyrė Kauno arkivyskupijos augziliaru. 2003 m. lapkričio 23 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus konsekruotas vyskupu.

Vyskupas doc. dr. J. Ivanauskas 2005 m. rugsėjo 20 d. išrinktas LVK Pasauliečių apaštalavimo tarybos pirmininku, o 2008 m. lapkričio 5 d. šioms pareigoms perrinktas dar vienai trejų metų kadencijai.

2012 m. vasario 11 d. popiežiaus Benedikto XVI buvo paskirtas Kaišiadorių vyskupu ordinaru. Į Kaišiadorių vyskupijos katedrą įžengė 2012 m. kovo 25 d.