Naujienos

Mirė kunigas Juozapas Napoleonas ANUSEVIČIUS (1932-1967-2019)

2019 m. lapkričio 2 d. mirė Kaišiadorių vyskupijos kunigas Juozapas Napoleonas ANUSEVIČIUS, Žaslių parapijos rezidentas (Kaišiadorių raj.).Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Kunigas J. N. Anusevičius buvo pašarvotas Žaslių parapijos bažnyčioje. Laidotuvių liturgijai - lapkričio 5 d. - vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, kartu celebravo vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir daugiau nei 20 kunigų. Prie kapo padėkos žodį velioniui tarė mons. Jonas Sabaliauskas - už palydėjimą studijų seminarijoje metais, tėvišką bendrystę. Kunigas palaidotas Žaslių bažnyčios šventoriuje.

Gyvenimo aprašymas

Juozapas Napaleonas Anusevičius gimė 1932-05-23 Ukmergės raj., Kaišiadorių vyskupijoje, Kiauklių parapijoje. Baigęs Vidurinę mokyklą Želvoje, studijavo Vilniaus universitete, istorijos-filologijos fakultete. 1956 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę Kunigų seminariją. Dėl seminaristų priverstinio mažinimo, mokslus turėjo nutraukti. Dirbo zakristijono bei kitus darbus Kaune ir Vilniuje. Leidus tęsti studijas, baigė Kunigų seminariją. 1967-05-24 buvo įšventintas kunigų Kaišiadorių vyskupijai.

Dirbo šiose pareigose: parapijos vikaru Kaišiadoryse, parapijos klebonu – Vytautavoje, Onuškyje ir aptarnavo Vytautavą, Žasliuose ir aptarnavo Krivonis, Dauguose ir aptarnavo Dusmenis, Punioje ir Videniškiuose. Dėl pensinio amžiaus, 2013 m. buvo atleistas iš klebono pareigų ir paskirtas Žaslių parapijos rezidentu.

Kunigas J.N. Anusevičius buvo vyskupijos Bažnytinio meno ir remontų komisijos nariu, Tribunolo notaru, Kunigų tarybos nariu, ėjo Alytaus dekano pareigas, 1978 m. buvo skiriamas vyskupijos Kurijos kanclerio pareigoms, bet atsisakė priimti. Buvo komunikabilus, draugiškas, dėmesingai prižiūrėjo ir tvarkė bažnyčių pastatus, vertino sakralinį meną...

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal