Naujienos

Kunigo Alfredo Rūkštos auksinis kunigystės jubiliejus (2004 09 26)

2004 m. rugsėjo 26 d. Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčioje jos klebonas kun. Alfredas Rūkšta iškilmingai šventė savo auksinį kunigystės jubiliejų. Pamokslo metu Kaišiaodrių vyskupas Juozapas Matulaitis padėkojo kunigui už nueitą gyvenimo kelią tarnaujant Viešpaties vynuogyne bei priminė kai kurias neeilines kunigo jubiliato biografijos detales. Kun. A. Rūkšta gimė 1926 m. Kazokiškių parapijoje (Elektrėnų sav.), tačiau karo metu pasitraukė į Lenkiją, dalyvavo mūšiuose ir buvo kelis kartus sunkiai sužeistas. Po karo baigė kunigų seminariją ir buvo pašventintas kunigu Opolės vyskupijai. Didžiausią savo kunigystės dalį praleidęs Lenkijoje, po Lietuvos nepriklausomybės atstatymo sugrįžo į gimtąją Kaišiadorių vyskupiją ir darbavosi Užuguosčio, Kietaviškių ir dabar – Stakliškių parapijose.

Visus maloniai nustebino šiltas jubiliato priėmimas, gausybė svečių, kurių tarpe buvo svečiai iš Lenkijos bei Vokietijos. Kunigas jubiliatas daug prisidėjo padėdamas Kaune įsikurti elzbietiečių kongregacijai. Savo parapijoje veiklusis klebonas subūrė skautų būrį, Carito grupę, atgaivino bažnytinį chorą. Kunigo jubiliato nuopelnus geriausiai nusako po šv. Mišių nusidriekusi sveikinti norinčių žmonių eilė. Visi jie pabrėžė jubiliato komunikabilumą, supratingumą ir linkėjo stiprios sveikatos bei ilgų gyvenimo metų darbuojantis Dievo ir žmonių garbei.

Kaišiadorių vyskupo generalvikaras

« atgal