Naujienos

Mirė kunigas Alfonsas BABONAS, Dt (1927-1962-2019)

2019 m. rugsėjo 21 d. mirė kunigas Alfonsas BABONAS - Detroito arkivyskupijos (JAV) kunigas, Birštono parapijos rezidentas.

Kunigas A. Babonas buvo pašarvotas Birštono parapijos bažnyčioje. Laidotuvių liturgijai - rugsėjo 24 d. - vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, kartu celebravo vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir apie 20 kunigų. Prie kapo padėkos žodį velioniui tarė kun. Gintaras Jonikas, atvykęs iš Detroito lietuvių parapijos JAV. Kunigas palaidotas Birštono bažnyčios šventoriuje. Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Gyvenimo aprašymas

Alfonas BABONAS gimė 1927-09-06 Raseiniuose. 1944 m. dėl sovietų okupacijos pasitraukė į Vokietiją. Po karo gyveno lietuvių pabėgėlių stovyklose Vokietijoje ir Anglijoje. 1949 m. išvyko į Italiją, kur Castelnuovo don Bosco mieste - Šiaurės Italijoje baigė gimnaziją. Po to studijavo filosofiją ir teologiją popiežiškajame Laterano universitete bei ruošėsi kunigystei Šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje Romoje. 1962-12-22 - Laterano bazilikoje - Romoje vyskupijos katedroje buvo įšventintas kunigu. Po to tęsė studijas Laterano univesitete ir įgijo teologijos licencijato laipsnį.

1964 m., negalėdamas grįžti į Lietuvą, išvyko į JAV. Dirbo Ohajo ir Pensilvanijos valstijose - lietuvių sielovadoje, taip pat Niujorke.

1968 m. persikėlė į Mičigano valstiją, kur buvo įkardinuotas Detroito arkivyskupijoje ir darbavosi įvairiose parapijose vikaro, administratoriaus pareigose. 1979 m. buvo paskirtas Šv. Antano Paduviečio - lietuvių parapijos klebonu Detroite. Šias pareigas ėjo iki pensijos - daugiau nei 30 metų. Dar kurį laiką patarnavo Šv. Kazimiero – Kanados lietuvių parapijoje Ontario provincijoje.

Kun. A. Babonas buvo ne tik aktyvus lietuvių sielovados bendradarbis išeivijoje, bet ir palaikė lietuvių tautines tradicijas, puoselėjo visuomeninę veiklą. Ėjo BALF’o - Amerikos lietuvių fondo skyriaus pirmininko pareigas, Lietuvos šaulių, „Švyturio” jūrų šaulių, Lietuvos Vyčių kuopų kapeliono, Šv. Antano altoriaus draugijos ir Dainavos jaunimo stovyklos dvasios vadovo pareigas. Kunigas buvo daugelio kitų lietuviškų organizacijų rėmėjas. Už šią veiklą apdovanotas organizacijų padėkos raštais ir atminimo ženklais - ordinais.

Kun. A. Babonas aktyviai dalyvavo Bažnyčios Lietuvoje gyvenime - rėmė naujų bažnyčių statybą Girkalnyje ir Šventojoje, kitus projektus – kard. V. Sladkevičiaus įmažinimą Guronyse. Per Lietuvių Šalpos fondą JAV, rūpinosi lietuvių Tėvynėje rėmimu.

Sugrįžęs į Lietuvą, 2010 m. kun. A. Babonas apsigyveno Kaišiadorių vyskupijoje, Birštone. Gyvendamas Birštone uoliai patarnavo vietos – Šv. Antano Paduviečio parapijos darbuose, aktyviai dalyvavo bendruomenės gyvenime - rėmė „Bočius“, Birštono sakralinį muziejų, buvo visų mylimas...

2019 m. kun. A. Babonui buvo įteiktas Birštono savivaldybės garbės raštas - padėka už visą gyvenimą puoselėtą lietuviškumą išeivijoje ir svarią paramą Lietuvai.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal