Naujienos

Žolinės atlaidai Pivašiūnuose (2019)
Rugpjūčio 14–22 d. – visą aštuondienį Pivašiūnuose, svarbiausioje Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vietoje, vyko Žolinės atlaidai - Pivasiunai.lt...

- Šv. Mišių iš Pivašiūnų transliacija per LRT - rugpjūčio 15 d., 12 v...

- Žolinės Pivašiunuose aprašymas:

2019 m. rugpjūčio 14 - 22 d. Pivašiūnuose švęsta kasmetė Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų - Žolinės iškilmė. Per visą aštuondienį Marijos šventovę Pivašiūnuose aplankė piligrimai iš įvairiausių Lietuvos ir užsienio vietovių. Maldininkai į Pivašiūnus traukė ir pėsčiomis, ir dviračiais, ir automobiliais. Sulaukta ir organizuotų grupių iš Lietuvos vyskupijų - aktyvių parapijų bendruomenių su jas lydinčiais kunigais prie malonėmis garsaus Marijos - Nuliūdusiųjų paguodos paveikslo. Kaišiadorių vyskupijos jaunimas kaip kasmet iš Varkalių stovyklavietės traukė pėsčiomis apie 80 km su malda ir giesmėmis. Žygio šūkis buvo padiktuotas Popiežiaus Pranciškaus - „Nebijokite apsispręsti už Kristų.“ Programai vadovavo seminaristas Edvardas Česonis (Elektrėnai), o piligrimus nuolat lydėjo kunigas Laurynas Visockas (Molėtai). Jaunimas aplankė pakeliui esančias parapijas - Užuguosčio, Aukštadvario, Onuškio, Dusmenų. Ten, kartu vietos tikinčiaisiais, meldėsi, adoravo Švenčiausiąjį Sukramentą. Atvykę į Pivašiūnų šventovę, jaunuoliai, vadovaujant Kaišiadorių vyskupui Jonui Ivanauskui, dalyvavo atlaidų atidarymo Mišiose, organizavo jaunimo eucharistinę procesiją aplink Pivašiūnų šventovę. Pagrindinę atlaidų dieną - rugpjūčio 15-ąją, jaunuoliai aktyviai savanoriavo atlaidų iškilmėje, padėdami piligrimams, gausiai susibūrusiems į Žolinių iškilmę...

Pagrindinę atlaidų dieną Mišių liturgijai vadovavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, homilijoje raginęs visad gręžtis į Mariją, kuri, kaip mama guodžia visus pas ją ateinančius su savais rūpesčiais... Mišias celebravo vyskupai iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Vilkaviškio vyskupijų, taip pat vyskupas Gerhard Feige - iš bičiuliškos Kaišiadorių vyskupijai Magdeburgo vyskupijos. Mišiose dėkota Viešpačiui už partnerystės ryšius tarp vyskupijų, šiemet Magdeburgo vyskupija švenčiant įkūrimo 25-mečio sukaktį. Pamaldose giedojo jungtinis Kaišiadorių vyskupijos parapijų choras, Mišias transliavo LRT...

Rugpjūčio 16 d. – melstasi už tikybos mokytojus, katechetus ir visus pedagogus. Šią dieną dauguma vyskupijos tikybos mokytojų aplankė Pivašiūnų šventovę – melsdami užtarimo jiems patikėtai tarnystei. Šia proga mokytojams buvo skirta konferencija – kalbėta apie palaimintąjį Mykolą Giedraitį - jo dvasingumą, ikonografiją. Po pamaldų vyskupas įteikė tikybos mokytojams kanoninius siuntimus bei dalyvavo bendroje agapėje...

Rugpjūčio 17- joji - Caritas diena. Lietuvos Caritas bendruomenė šiemet švenčia 30 metų veiklos sukaktį. Šia proga caritiečius pasveikino vyskupas Jonas Ivanauskas, komiliją sakė vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis. Jis priminė artimo meilės svarbą ir kaip pavyzdį iškėlė palaimintąjį Teofilių Matulionį, nepabūgusį net mirties pavojaus, gelbėjusį holokaustą patyrusius žmonės. Susirinkusiems Caritas nariams katechezę vedė diakonas Valdemaras Širvinski (Vilnius). Po pamaldų Caritas bendruomenė susirinko agapei.

Rugpjūčio 18 d. melstasi už ligonius, slaugytojus ir medicinos darbuotojus. Mišių liturgijoje Kaišiadorių vyskupas, pagelbstint Pivašiūnų klebonui, teikė Ligonių sakramentą atvykusiems į pamaldas ligoniams iš įvairių Lietuvos vietovių. Šiemet Pivašiūnų šventovę organizuotai aplankė sergantieji iš Alytaus, Kauno ir Vilniaus onkologinių centrų, prašydami Dievo Motinos paguodos ir užtarimo...

Rugpjūčio 19 d. - maldų už šeimas diena. Šia proga Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras organizavo vyskupijos šeimų piligrimystę. Gausiausiai dalyvavo šeimos iš Elektrėnų, Kaišiadorių, Molėtų dekanatų parapijų. Melstasi už šeimas, ypatingai paliestas krizių, skyrybų. Mišių homilijoje kunigas Algirdas Akelaitis pabrėžė tikėjimą šeimose, kad malda krikščioniškoje šeimoje būtų kasdienio gyvenimo ašimi...

Rugpjūčio 20 d. - melstasi už Lietuvą, josios piliečius ir valdančiuosius. Visuotinėje maldoje skambėjo kvietimas kuo dažniau maldomis atminti savo Tėvynę, ją laiminti, o ypatingai mažutėlius. Homilijoje kunigas Rolandas Bičkauskas ragino melstis už išrinktuosius valdžiai, kad per juos bylotų ir Dievo dvasia – vedanti Tėvynę teisingais takais. Tą dieną Pivašiūnų šventovę aplankė lietuviai ir iš svečių šalių - Lenkijos, Vokietijos, Airijos, Anglijos, taip pat iš Čikagos - Lietuvių bendruomenės atstovai...

Rugpjūčio 21-ąją - minėta kunigų ir vienuolių diena, melsta naujų pašaukimų. Mišių homilijoje Kaišiadorių vyskupas brolius kunigus ir pašvęstojo gyvenimo narius ragino tarpusavio bendrystei – branginti broliškus ryšius, kartu melstis. Tą dieną savo gimtosios vyskupijos šventovę aplankė Kauno arkivyskupijos administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius - vadovavo Mišių liturgijai, Švč. Sakramento adoracijai...

Žolinės atlaidų aštuondienį Pivašiūnuose apvainikavo, kaip kasmet, Švč. Mergelės Marijos Karalienės liturginis minėjimas rugpjūčio 22 d. Tą dieną buvo meldžiamasi už Gyvojo rožinio, Marijos legiono ir kitas maldos grupes. Vyskupijos Gyvojo rožinio brolijos nariai šia proga gausiai dalyvauja pamaldose. Mišių liturgijai vadovavo Kaišiadorių vyskupas ordinaras, kartu celebravo vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, kurio iniciatyva anuomet buvo atkurta vyskupijos Gyvojo rožinio brolija, nūdien gausiausia tikėjimo bendruomenė šioje vyskupijoje...

Vyskupas ordinaras, užbaigdamas didžiuosius Žolinės atlaidus Pivašiūnuose, dėkojo visiems, kurie meldžiasi, nes tik per maldą judama į priekį, augama vidumi ir patiriama Viešpaties globa, šventųjų užtarimas...

Gintas Petkevičius (Kaišiadorių vyskupijos seminaristas)

« atgal