Naujienos

Kaišiadoryse paminėtos vysk. J. Matulaičio kunigystės sukaktys (2019-03-13)

Šių metų kovo 13 d. Kaišiadoryse vyko kasmėnesinė vyskupijos kunigų formacijai skirta konferencija. Joje pranešimą pristatė kun. Aldonas Gudaitis SJ, kalbėjęs tema "Kristus - mūsų viltis". Kunigas pasidalijo asmenine tikėjimo patirtimi kunigystėje, atkreipė dėmesį į tikėjimo svarbą kasdienybėje bei iššūkių akivaizdoje, kurie neaplenkia ir Bažnyčios - jos kunigijos...

Ta pačia proga, buvo paminėtos Kaišiadorių vyskupo emerito Juozo Matulaičio kunigystės sukaktys - prieš 55 metus jis buvo įšventintas kunigu, o prieš 30 metų konsekruotas vyskupu. Kunigai karu su vyskupu emeritu celebravo Mišias Kaišiadorių katedroje - palaimintojo Teofiliaus koplyčioje. Dėkojo Dievui už šio vyskupo ilgą ir vaisingą tarnystę Kaišiadorių vyskupijoje.

Vyskupas Juozas Matulaitis, įšventintas kunigu, visą kunigystės laiką tarnavo Kaišiadorių vyskupijoje - pradžioje parapijose, taip pat ėjo dekano pareigas. Konsekruotas vyskupu, perėmė ganytojo pareigas iš kardinolo Vincento Sladkevičiaus. Jo liudijimo įkvėptas, pasižymėjo nuolankumu, evangeliniu paprastumu, maldos gyvenimu. Kilęs iš Kaišiadorių vyskupijos, jis gerai pažinojo jos kunigiją, parapijas - neformaliai jas vizituodavo. Per gana ilgą jo vyskupiškos tarnystės laiką - daugiau nei 20 metų - kunigystei įšventino daugumą nūdien vyskupijoje tarnaujančių kunigų. Po sovietinės okupacijos, padėjo pagrindus vyskupijos sielovados struktūroms, jos ekonominei būklei, rūpinosi pašvęstuoju gyvenimu - vienuolijomis, kurių ankstesniais laikais vyskupijoje nebuvo. Vienas paskutiniųjų vyskupo tarnystės darbų - Teofiliaus Matulionio beatifikacijos byla – surinkta visa reikiama medžiaga ir perduota į Romą. Dabartiniam Kaišiadorių vyskupui tęsiant toliau, šiuos darbus vainikavo popiežius Pranciškus, paskelbdamas vyskupą ir kankinį Teofilių palaimintuoju.

Vyskupo pagerbtuvės baigėsi prie agapės stalo vyskupijos kurijoje. Vyskupijos generalvikaras - kun. Rolandas Bičkauskas padėkojo vyskupui už ilgametę tarnystę vyskupijoje - darbus ir tikėjimo liudijimą, o sielovadininkai - įteikė gėlių. Vyskupas Juozas padėkos žodyje sakė, kad meldžiasi už vyskupiją - jos ganytoją ir kunigiją bei palinkėjo broliams kunigystėje sekti Gerojo ganytojo pėdomis, paliudytomis Evangelijoje.

Plačiau apie šio vyskupo tarnystę, žr. – Kaišiadorių muziejus, leidinys - „Kunigystės pilnatvė. Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis“...

Kurijos info (kg)

« atgal