Naujienos

Kaišiadorių vyskupo vizitas Krokuvoje - prie palaimintojo Mykolo Giedraičio kapo (2019-02-25)
Šių metų vasario 25 d. Kaišiadorių vyskupas su palyda lankėsi Krokuvos arkivyskupijoje - prie palaimintojo Mykolo Giedraičio kapo. Pal. Mykolas palaidotas Krokuvos šv. Morkaus bažnyčioje, kur po mirties - 1625 m. palaimintojo relikvija - kūnas buvo perlaidotas puošniame sarkofage. Plačiau žr. – Kaišiadorių vyskupo vizitas Krokuvoje...

Palaimintasis Mykolas, kaip žinia, yra gimęs Lietuvoje - dabartinės Kaišiadorių vyskupijos teritorijoje, manoma, kad vietovėje, kuri vadinasi Giedraičiai - ne taip toli nuo Vilniaus. Kiti sako, kad jis gimė Videniškiuose – kunigaikščio Daumanto, kuris galėjo būti Mykolo senelis, dvarvietėje. Tiksli jo gimimo data taip pat nežinoma - istorikas Zenonas Ivinskis pamini, kad Mykolas Giedraitis gimė XV a. pirmoje pusėje, bet datos nenurodo...

Palaimintasis Mykolas buvo vienuolis - priklausė augustinijonų vienuolijai (lot. "augustiniani" - vienuoliai, savo gyvenimą grindžiantys šv. Augustino mokymo dvasia), pasižymėjo šventumu, o tikintieji, kurie kreipdavosi į jį užtarimo, buvo išklausyti. Pirmasis rašytinis liudijimas apie Mykolo Giedraičio šventumą pasirodė 1605 m. - tai „Vita beati Michaelis“ - nedidelės apimtiems knyga, kurios autorius Jonas Tšcianietis, Krokuvos universiteto profesorius.

Kaip nurodo dr. Asta Giniūnienė, manoma, kad pal. Mykolas studijavo Krokuvos universitete. Visą likusį gyvenimą tarnavo šv. Morkaus Krokuvoje bažnyčios zakristijonu, gyveno mažoje celėje, laikėsi vienuoliško gyvenimo regulos, pasižymėjo asketiškumu, gilia atgailos praktika. Jis turėjo vizijų, pranašystės dovaną, net stebuklingų galių, nes žmonės dažnai į jį kreipdavosi prašydami pagalbos. Jo užtarimu pasveikdavo ligoniai...

2018 m. spalio 7 d. popiežius Pranciškus pripažino Mykolo Giedraičio herojiškos dorybės ir patvirtino jo kultą nuo neatmenamų laikų. Šis patvirtinimas reiškia beatifikaciją, kad Mykolas Giedraitis yra palaimintasis. Šiuo tikslu buvo surinkta visa išlikusi istorinė medžiaga - liudijimai apie palaimintąjį, patirtas malonės, kurią pastaraisiais metais parengė Krokuvos arkivyskupija ir perdavė Šventųjų skelbimo kongregacijai Romoje. Iki XVI a. nebuvo nūdien įprastinės beatifikacijos procedūros, o vėliau - tuo niekas neužsiėmė, nors palaimintąjį gerbė, meldė jo užtarimo ir patyrė malonių...

Kaišiadorių vyskupo pasiūlymu, Lietuvos vyskupai nutarė, kad iškilmingos padėkos Mišios už mūsų garsaus tautiečio Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju vyks Videniškiuose (Molėtų r.), Kaišiadorių vyskupijoje - 2019 m. birželio 22 d. (12 val.), pamaldas transliuos tiesiogiai Marijos radijas.

Šalia Videniškių parapijos bažnyčios yra išlikęs vienuolyno, kuriam priklausė ir Mykolas Giedraitis, pastatas. Šį vienuolyną 1617 m. fundavo vaivada Martynas Giedraitis ir, kartu su broliu - Žemaičių vyskupu Merkeliu Giedraičiu, šalimais pastatė parapinę bažnyčią. Vėliau Videniškių bažnyčioje buvo įrengta palaimintajam Mykolui, giminės iškiliausiam asmeniui, skirta koplyčia su altoriumi ir palaimintojo paveikslu. Iki šiol koplyčios rūsyje laidojami Giedraičių giminės atstovai (paskutinis toks palaidojimas vyko 2018 m. pavasarį).

Šaltiniai (lietuvių kalba): Paulius Rabikauskas, Dievo tarnas Mykolas Giedraitis, Naujasis židinys - Aidai, 1992 Nr. 4. Asta Giniūnienė, Pal. Mykolo Giedraičio 530 mirties metinėms, bernardinai.lt, 2015-05-13. Nikodemas Švogžlys, Palimintasis Mykolas Giedraitis, rankraštis, Kaišiadorių vyskupijos kurijos archyvas, 1985 m. .

Taip pat skaityti - Kauno arkivyskupijos info - Malda Krokuvoje rengiantis padėkai Lietuvoje už pal. Mykolo Giedraičio beatifikaciją...

Kurijos info (kg)

« atgal