Naujienos

Mykolas Giedraitis – Palaimintasis (2018)

2018 m. lapkričio 7 d. popiežius Pranciškus pripažino Dievo Tarno Mykolo Giedraičio, liaudyje vadinto palamintuoju, herojiškos dorybės ir patvirtino jo kultą nuo senų laikų. Kulto patvirtinimas, šiuo atveju, reiškia Dievo tarno beatifikaciją – paskelbimą palaimintuoju.

Pal. Mykolas Giedraitis – tai XV a. gyvenęs baltųjų augustinų ordino narys - vienuolis. Gimė Lietuvoje - Giedraičiuose (prie Molėtų), apie 1420 m., mirė Lenkijoje - Krokuvoje 1485 m.

Lietuvos ir Lenkijos vyskupijose, kuriose gyvas palaimintojo atminimas, Mykolas Giedraitis liturgijoje minimas jo mirties dieną - gegužės 4–ąją. Lietuvoje, nuo senų laikų nenutrūkęs palaimintojo minėjimas Giedraičiuose ir Videniškiuose – Kaišiadorių vyskupijoje. O Lenkijoje - ypač šv. Morkaus bažnyčioje Krokuvoje, kur ilsisi palaimintojo palaikai - kūnas.

Kaišiadorių vyskupijoje - Videniškių parapijos bažnyčioje nuo seno gegužės 4 d. minimos pal. Mykolo Giedraičio mirties metinės - gimimo dangui diena. Videniškiuose palaimintojo užtarimo meldžiama ir kiekvieną mėnesio 4 d. – 12 v. švenčiamos Mišios ir kreipiamasi užtarimo malda - pal. Mykolo litanija. Taip pat melsta oficialaus pripažinimo - paskelbimo palaimintuoju... Giedraičių parapijos bažnyčioje, nuo šiol - paskelbus Mykolą palaimintuoju, meldžiama jo užtarimo kiekvieną ketvirtadienį - 17 val. švenčiamos Mišios aukotojų intencija...

Šalia Videniškių parapijos bažnyčios yra išlikęs vienuolyno, kuriam priklausė ir Mykolas Giedraitis, pastatas. Šį vienuolyną 1617 m. fundavo vaivada Martynas Giedraitis ir, kartu su broliu - Žemaičių vyskupu Merkeliu Giedraičiu, šalimais pastatė parapinę bažnyčią. Vėliau Videniškių bažnyčioje buvo įrengta palaimintajam Mykolui, giminės iškiliausiam asmeniui, skirta koplyčia su altoriumi ir palaimintojo paveikslu. Iki šiol koplyčios rūsyje laidojami Giedraičių giminės atstovai (paskutinis toks palaidojimas vyko šiemet - pavasarį). Taip pat ir dabartinę Giedraičių parapijos bažnyčią 1809 m. pastatė Giedraičiai - Arnulfas Giedraitis - Žemaičių vyskupas ir jo brolis Martynas. Pagal vyskupo valią po mirties (1838 m.) jo širdis ilsisi šioje bažnyčioje, taip pat įrengtas palaimintojam Mykolui skirtas altorius...

1991 m. Krokuvos arkivyskupija sudarė istorikų komisiją ir atgaivino Mykolo Giedraičio beatifikacijos procesą. Vyskupijos lygmenyje jis buvo baigtas 1998 m., o visa proceso medžiaga perduota Šventųjų skelbimo kongregacijai Vatikane...

Pačiau apie šį asmenį - jo biografiją - skaityti - Vaticanews - pal. Mykolo Giedraičio beatifikacijos byla...

Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos, Nr. 67: Giedraičiai (Molėtų raj.) – 1985 m. gegužės 2 d. buvo šalta ir lietinga. Tačiau nežiūrint nepalankaus oro, į Giedraičių bažnyčią, kurioje yra Palaimintojo Mykolo Giedraičio altorius, rinkosi žmonės. Prieš pamaldas į vainikais ir gėlėmis išpuoštą bažnyčią atėjo didelis būrys tautiniais rūbais pasipuošusio jaunimo <...>. Jaunoji Lietuvos karta, suvažiavusi iš įvairių miestų ir miestelių, kaip meilės ir pagarbos dovanas ant Palaimintojo Mykolo Giedraičio altoriaus sudėjo gėles.Taip tikintieji pradėjo švęsti Palaimintojo Mykolo Giedraičio 500 metų mirties jubiliejų. Oficialiai švęsti jubiliejų buvo nepageidaujama <...>.

Taip pat skaityti - Vaticanews - Popiežius patvirtino Mykolą Giedraitį palaimintuoju...

Palaimintojo Mykolo Giedraičio litanija

(Patvirtinta Kaišiadorių vyskupo)

  Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!

  Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

  Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

  Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

  Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!

  Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

  Šventoji Marija, melski už mus!

  Šventasis Juozapai, melski už mus!

  Šventasis Augustinai, melski už mus!

  Palaimintasis Mykolai, melski už mus!

  Garbingasis Giedraičių giminės atstove, melski už mus!

  Nukryžiuotosios Meilės išpažinėjau, melski už mus!

  Paslėpto gyvenimo Dvasioje vadove, melski už mus!

  Stropusis Bažnyčios tarne, melski už mus!

  Rūpestingasis Dievo namų prižiūrėtojau, melski už mus!

  Nuolankusis Altoriaus patarnautojau, melski už mus!

  Dalyvaujančių liturgijoje globėjau, melski už mus!

  Šventumo kasdienybėje skleidėjau, melski už mus!

  Išmintingasis kuklumo pavyzdy, melski už mus!

  Užtariant palaimintajam Mykolui:

  - Gilesnio Dievo žodžio pažinimo išmokyk mus, Viešpatie!

  - Maldingo dalyvavimo liturgijoje išmokyk mus, Viešpatie!

  - Tavo artumo troškimo išmokyk mus, Viešpatie!

  - Tvirtumo tikėjime išmokyk mus, Viešpatie!

  - Negęstančios vilties išmokyk mus, Viešpatie!

  - Veiklios ir gailestingos meilės išmokyk mus, Viešpatie!

  - Tikėjimo džiaugsmo išmokyk mus, Viešpatie!

  - Ištikimybės mažuose dalykuose išmokyk mus, Viešpatie!

  - Kantrybės kentėjimuose išmokyk mus, Viešpatie!

  - Tikro pamaldumo išmokyk mus, Viešpatie!

  - Savo pašaukimo pažinimo išmokyk mus, Viešpatie!

  Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!

  Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!

  Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

  Melski už mus, palaimintasis Mykolai! Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

  Melskimės. Visagali Gailestingasis Dieve, ištikimam savo tarnui Mykolui suteikęs nepaprastą meilę Nukryžiuotajam Kristui ir įkvėpęs nuoširdų tarnavimą Dieviškajai liturgijai, leisk mums jo pavyzdžio paskatintiems malda, nuolankumu ir kuklumu siekti šventumo. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

   Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal