Naujienos

Dievo tarno arkivysk. T. Matulionio minėjimas Kaišiadoryse (2004-08-20)

Šiemet, kaip ir kiekvienais metais, rugpjūčio 20 d. Kaišiadorių katedroje vyko Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio minėjimas.

Minėjimas prasidėjo Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centre paskaita kunigams tema: "Dievo tarno beatifikacijos byla. Šventumo svarba šiandien". Kalbėjo kunigas dr. Robertas Rumšas, kuriam, vietos vyskupo pavedimu, yra tekę rinkti medžiagą arkivyskupo Teofiliaus beatifikacijos bylai. Prelegentas kalėjo apie kankinių kultą Bažnyčioje, paminėjo sąlygas asmenį siekiant paskelbti Bažnyčios kankiniu ar šventuoju, taip pat apie arkivyskupo T. Matulionio bylos eigą.

Po to kalbėjęs Kaišiadorių vyskupas pabrėžė, jog Dievo tarno Teofiliaus dorybių sklaida vyskupijoje neturi nuslūgti. Kuo daugiau tikinčiųjų, gyvenančių vyskupijoje, pažins šį iškilų asmenį, jo gyvenimą ir herojiškas dorybes, tuo labiau tikės jo šventumu ir pasitikės jo užtarimu.

Pašnekesyje dalyvavę kunigai pasidžiaugė, jog Teofiliaus Matulionio gyvenimui ir veiklai nušviesti Kaišiadorių vyskupijoje nuveikta nemažai: Birštone įrengta memorialinė ekspozicija, kurią kasmet aplanko apie 10 000 lankytojų, centrinę Kaišiadorių aikštę šalimais Katedros puošia paminklas Dievo tarnui, parengta poetinė kompozicija “Nemarus mirtingasis”, kurią matė dauguma vyskupijos parapijų tikinčiųjų, išleista biografinė knyga “Arkivyskupas Teofilius Matulionis”, taip pat skrajutės ir paveikslėliai su Dievo tarno atvaizdu, trumpa biografija ir malda paskelbimui šventuoju išmelsti, atvykstantys į Kaišiadorių katedrą maldininkai visuomet kviečiami aplankyti Dievo tarno kapą kriptoje, kur kiekvieno mėnesio 20 dieną rengiamos pamaldos.

Po pašnekesių Sielovados centre Kaišiadorių katedroje vyko iškilmingos šv. Mišios minint Dievo tarną arkivyskupą Teofilių Matulionį, dėkojant Viešpačiui už jo herojišką gyvenimą ir tikėjimo liudijimą, meldžiant jam paskelbimo šventuoju.

Po šventųjų šv. Mišių vyskupas kartu su kunigais bei gausiu tikinčiųjų būriu meldėsi katedros kriptoje prie Dievo tarno palaikų.

Tą pačią dieną Kaišiadorių vyskupas atidengė kardinolo Vincento Sladkevičiaus atminimui skirtą lentą prie namo Kėstučio g. 31, Kaišiadoryse, kuriame 1985 – 1989 m. gyveno tuometinis Kaišiadorių vyskupijos administratorius kardinolas Vincentas Sladkevičius, arkivyskupo Teofiliaus Matulionio įpėdinis Kaišiadorių vyskupijoje.

Arkivysk. T.Matulionio biografija

Teofilius Matulionis gimė 1873 m. birželio 22 d. Alantos parapijoje (Molėtų r.). Studijavo Peterburgo kunigų seminarijoje. 1900 m. įšventintas kunigu. Dirbo Latvijoje, o nuo 1910 m. Peterburgo (vėliau Leningrado) miesto katalikų parapijose. 1929 m. vasario 9 d. Leningrade slapta konsekruotas vyskupu. 1923 – 26 ir 1929 – 33 m. bolševikų kalintas Solovkų lageryje (iš viso 7 metus). 1933 m. Lietuvos vyriausybės pastangomis iškeistas į Lietuvoje kalintus komunistus. 1943 m. sausio 9 d. Popiežius Pijus XI, Kaišiadorių vyskupijos įkūrėjas, Teofilių Matulionį paskyrė Kaišiadorių vyskupu. 1946 m. gruodžio 18 d. dar kartą suimamas ir nuteisiamas kalėti 7 metus Vladimiro ypatingojo rėžimo kalėjime Rusijoje; 1956 m. grįžo į Lietuvą. 1957 m. gruodžio 25 d. Birštone slapta konsekravo vyskupu kanauninką Vincentą Sladkevičių, vėliau nominuotą Šventosios Romos Bažnyčios kardinolu. Už tai 1958 m. spalio 17 d. vyskupas Teofilius buvo ištremtas iš savo vyskupijos ir prievarta apgyvendintas Šeduvoje (Radviliškio r.). 1962 m. Popiežius Jonas XXIII suteikė vyskupui Teofiliui arkivyskupo titulą už pagirtiną tvirtumą einant Ganytojo pareigas Šventojoje Romos Katalikų Bažnyčioje. Tų pačių metų rugpjūčio 20 d., po saugumiečių atliktos jo bute Šeduvoje kratos ir paslaptingos vaistų injekcijos, arkivyskupas mirė. Palaidotas Kaišiadorių katedros kriptoje (vyskupų kapavietėje).

1990 metais Apaštalų Sostas leido pradėti arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylą (Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis paskyrė šios bylos tribunolą; po to, beveik dešimtmetį, vyko intensyvus liudytojų apklausos ir istorinių dokumentų paieškos darbas). Tais pačiais metais jam suteiktas Dievo tarno titulas.

Plačiau apie tai skaityti „Bažnyčios žinios“. 2003 gegužės 27, Nr. 10. Bažnyčia Lietuvoje, „Bažnyčios žinios“. 1997 vasario 25, Nr. 4. Bažnyčia Lietuvoje, „Bažnyčios žinios“. 1999 rugpjūčio 16, Nr. 15. Interviu.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal