Naujienos

Mons. teol. dr. Alg. Jurevičius: Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas (2018-02-21)
Vasario 21 d. Kaišiadorių vyskupijos sielovados centre įvyko Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas, prasidėjęs Liturginių valandų malda. Vyskupo generalvikaras mons. dr. Algirdas Jurevičius pristatė piligrimystę 2018 m. vasario 6-7 dienomis vykusią Lietuvos tikinčiųjų – vyskupų, vienuolių bei pasauliečių padėkos už palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikaciją piligrimystę į Romą. Piligrimai susirinko pamaldoms šv. Baltramiejaus bazilikoje, įsikūrusioje Tibrio upės saloje. Bazilika dar kitaip vadinama Naujųjų laikų kankinių šventovė, kurioje saugomos dvidešimtojo amžiaus kankinių relikvijos. Pamaldoms vadovavo ir pamokslą italų kalba sakė Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Kartu dalyvavo ir kiti Lietuvos vyskupai, kunigai, vienuolės bei piligrimai iš Lietuvos. Nemažai buvo ir italų, besidominčių palaimintojo Teofiliaus gyvenimu. Po pamaldų Kaišiadorių vyskupas bazilikos rektoriui perdavė palaimintojo Teofiliaus relikvijas, kurios bus išstatytos pagerbimui komunizmo kankinių koplyčioje. Trečiadienį piligrimai dalyvavo bendrojoje audiencijoje ir susitikime su popiežiumi Pranciškumi. Lietuvos vyskupai popiežiui padovanojo tapytą kanoninio palaimintojo Teofiliaus paveikslo kopiją. Būtent iš kanoninio paveikslo palaimintasis Teofilius yra atpažįstamas, o jo gyvenimas ir kankinystė tampa vis plačiau žinomi pasaulyje.

Antroje kunigų susirinkimo dalyje buvo pristatyta knyga „Kazokiškių Marija – Dievo malonės pilnoji“. Kazokiškių parapijos klebonas kun. Alfonsas Kelmelis papasakojo, kokiu būdu, pradėjęs tvarkyti Kazokiškių bažnyčios archyvą, surado jame neįkainojamą 300 metų saugotą rankraštį.

Knygos redaktorė Irma Stadalnykaitė paminėjo visus prisidėjusius prie knygos leidybos. Rankraštį iššifravo ir tekstą lenkų kalba spaudai parengė baltų literatūros tyrinėtoja, Poznanės Adomo Mickevičiaus Kalbotyros instituto Baltistikos skyriaus mokslo darbuotoja dr. Justina Prusinovska. Iš lenkų kalbos į lietuvių kalbą tekstą vertė Punske gyvenanti, Suvalkuose dirbanti Jolanta Jurkūnaitė, o teksto intarpus lotynų kalba vertė Vilniaus universiteto doktorantas, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus archyvaras-fondų saugotojas Karolis Tumelis. Už įspūdingą knygos dizainą redaktorė dėkojo UAB „Aktin“ direktorei Neringai Jarmalienei ir dailininkei, dizainerei Alicijai Makauskaitei-Širvinskienei.

Apie stebuklų knygų tradiciją Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje papasakojo ir naujausiomis įžvalgomis pasidalijo įžanginio knygos straipsnio „Atverčiant Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos stebuklų knygą“ autorė Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto direktorė dr. Tojana Račiūnaitė. Jos skaidrėmis iliustruotas pasakojimas sulaukė didelio susidomėjimo ir klausimų.

VšĮ „Vorutos“ fondo steigėjas, leidėjas ir vyriausiasis redaktorius Juozas Vercinkevičius padėkojo knygos leidybą parėmusioms organizacijoms bei privatiems asmenims ir pristatė anksčiau leistas fondo knygas. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas padėkojo kun. Alfonsui Kelmeliui bei leidėjams už atliktą darbą ir bažnytinio paveldo saugojimą bei viešinimą. Malonus bendravimas buvo pratęstas prie bendro agapės stalo.

Kurija

« atgal