Naujienos

Kunigų Igno Kavaliausko, Zigmo Gustainio ir Vinco Pinkevičiaus kunigystės 50-čio jubiliejus (2004 09 13)

Š.m. rugpjūčio 22 d. Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis Onuškio Šv. apašt. Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje suteikė ganytojinį palaiminimą kunigui Ignui Kavaliauskui, Onuškio parapijos klebonui, šventusiam kunigystės 50-čio jubiliejų. Šia proga kunigui jubiliatui įteiktas Jo Šventenybės Popiežiaus Jono Pauliaus II apaštalinis palaiminimas - laiškas.

Jubiliejaus pamaldose taip pat dalyvavo Vilniaus arkivyskupo pagalbininkas vyskupas Juozas Tunaitis, jubiliato studijų draugai, daug parapijiečių ir svečių, atvykusių pagerbti jubiliatą. Šią dieną šalimais Onuškio bažnyčios buvo atidengtas vietos autoriaus padirbintas šv. Roko koplytstulpis, kurį pašventino vyskupas Juozapas Matulaitis.

Š.m. rugpjūčio 29 d. Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis Alytaus Šv. Liudviko bažnyčioje suteikė ganytojinį palaiminimą kunigui Zigmui Gustainiui, Alytaus šv. Liudviko parapijos altaristui, šventusiam kunigystės 50-čio jubiliejų. Šia proga kunigui jubiliatui įteiktas Jo Šventenybės Popiežiaus Jono Pauliaus II apaštalinis palaiminimas - laiškas.

Jubiliejaus pamaldose taip pat dalyvavo Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, jubiliato žemietis, studijų draugai, daug parapijiečių ir svečių. Po pamaldų jubiliatas šventės dalyviams įteikė jo paties išleistą poezijos rinkinį "Nemari širdis".

Š.m. rugsėjo 12 d. Žiežmarių Šv. apašt. Jokūbo bažnyčioje kunigas Vincas Pinkevičius, Žiežmarių parapijos altaristas, šventė kunigystės 50-čio jubiliejų.

Jubiliejaus pamaldose taip pat dalyvavo kunigo Vinco Pinkevičiaus studijų draugai, atvykę pagerbti jubiliato, nemažas būrys parapijiečių. Šia proga parapijos klebonas kunigas Rokas Puzonas jubiliatui įteikė Jo Šventenybės Popiežiaus Jono Pauliaus II apaštalinį palaiminimą - laišką.

Šiais metais Kaišiadorių vyskupijoje kunigystės 50 metų sukaktį taip pat minės kunigas Alfredas Rukšta (Stakliškės).

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal