Naujienos

Mirė Kaišiadorių vyskupijos kunigas jubiliatas Vincentas PINKEVIČIUS (1919-1954-2017)

2017 m. gegužės 30 d. mirė Kaišiadorių vyskupijos kunigas jubiliatas Vincentas PINKEVIČIUS, Žiežmarių šv. Apaštalo Jokūbo parapijos rezidentas.

Kunigas Vincentas Pinkevičius gimė 1919 m. kovo 18 d. Jurbarko rajone Girdžių parapijoje valstiečių šeimoje. Baigęs Girdžių pradinę mokyklą dirbo tėvų ūkyje, bet norėdamas siekti mokslo neakivaizdžiai mokėsi pagal gimnazijos programą. 1936 m. baigė Jurbarko žiemos žemės ūkio mokyklą, o 1942 m. – Raseinių žemės ūkio mokyklą, 1946 m. – Belvederio pienininkystės technikumą. 1946 -1950 m. dirbo Eržvilko sviesto gamykloje technologu, kurį laiką ėjo direktoriaus pareigas.

1950 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią baigęs 1954 m. rugsėjo 12 d. buvo įšventintas kunigu Kaišiadorių vyskupijai ir paskirtas Semeliškių parapijos vikaru.

Kunigas Vincentas ištikimai tarnavo tikintiesiems vykdydamas įvairias jam pavestas pareigas: 1955 m. - Kirdeikių klebonas, 1957 m. – Žilinų klebonas, 1959 m. – Nedzingės klebonas, 1962 m. – Žaslių klebonas ir aptarnavo Krivonių parapiją, 1967 m. – Butrimonių klebonas, 1970 m. – Kirdeikių klebonas, 1976 m. - Onuškio klebonas ir aptarnavo Vytautavos parapiją, 1978 m. – Kirdeikių parapijos administratorius, 1978 m. – Nemaniūnų klebonas, 1980 m. – Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris, 1981 m. – laikinai administravo Kruonio parapiją, 1982 m. – Giedraičių klebonas, 1984 m. - Kalvių klebonas. Nuo 2001 m. – Žiežmarių parapijos rezidentas. Kiek leido jėgos, kun. Vincentas aktyviai talkino parapijos sielovadoje, ištvermingai patarnaudavo klausykloje.

Laidotuvių pamaldoms - birželio 1 d. Žiežmarių šv. Apaštalo Jokūbo parapijos bažnyčioje - vadovavo Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas, koncelebravo vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir apie 30 Kaišiadorių vyskupijos kunigų. Kunigas jubiliatas palaidotas Žiežmarių bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal