Naujienos

Kunigui Stanislovui Stankevičiui suteiktas Jo Šventenybės kapeliono - monsinjoro titulas (2017)

2016 m. gruodžio 12 d. Jo Šventenybė Popiežius Pranciškus suteikė kunigui Stanislovui STANKEVIČIUI, Alovės ir Ryliškių parapijų klebonui, Jo Šventenybės kapeliono - monsinjoro titulą.

2017 m. sausio 18 d. šio titulo pažymėjimą monsinjorui įteikė Kaišiadorių vyskupas Jonas IVANAUSKAS ir perdavė Popiežiaus pasiuntinio Lietuvoje - Apaštalinio nuncijaus arkivysk. Pedro López QUINTANA sveikinimus.

Kunigai, priėmusieji šį titulą, turi teisę liturginėse apeigose dėvėti juodą sutaną su violetiniais šilkiniais apvadais, violetinę šilkinę juostą bei juodą biretą su violetiniais šilkiniais apvadais ir kuokšteliu (plg. "Acta Apostolica Sedes", 61 [1969], p. 338), taip pat jų vardas, pavardė ir įnkardinacijos vieta kiekvienais metais skelbiami žinyne “Annuario Pontificio”, o tikinčiųjų bendruomėnė į juos gali kreiptis pagerbiančiuoju kreipiniu – Jūsų Prakilnybe (monsinjore).

Kaišiadorių vyskupijos kunigas - monsinjoras Stanislovas STANKEVIČIUS yra gimęs 1934 m., kunigu įšventintas 1963 m. Nuo 1976 m. eina Alovės parapijos klebono pareigas, 1986 m. jam buvo priskirta ir Ryliškių parapija, kur vadovavo naujos parapinės bažnyčios statybai (konsekruota 1995 m.). Visose darbo vietose buvo ir yra gerbiamas ir mylimas tikinčiųjų bei vertinamas platesnės visuomenės – buvo išrinktas Dzūkijos regiono garbės piliečiu.

Kurijos kancleris

« atgal