Naujienos

Arkivyskupas Teofilius Matulionis bus skelbiamas palaimintuoju (2016-12-02)
Kaip skelbiama Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2016 m. gruodžio 2 d. išplatintame pranešime, popiežius Pranciškus šių metų gruodžio 1 d. įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregaciją paskelbti dekretą, pripažįstantį Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystę, taip atveriantį kelią jo paskelbimui palaimintuoju. Iškilmingas arkivysk. Teofiliaus Matulionio skelbimas palaimintuoju turėtų įvykti tuomet, kai bus baigtos derinti visos detalės su Apaštalų Sostu. Pagal galiojančias normas beatifikacijos ceremonija turėtų vykti Lietuvoje. Nuo šiol Dievo tarnui suteikiamas naujas - papildomas titulas - "Garbingasis (lot. venerabile)".

Šia proga, Kaišiadorių vyskupas prašo tikinčiuosius (gruodžio 4 d. - sekmadienį) melstis intencija - „dėkojant Dievui už arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimą ir tarnystę“.

Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko žodis - "Tai didelė dovana, kartu didelis džiaugsmas" - kalbina Vatikano radijas...

Teofiliaus Matulionio gyvenimo aprašymas

Teofilius Matulionis gimė 1873 m. Lietuvoje, Alantos parapijoje, Molėtų r. 1900 m. Petrapilyje, Rusijoje, buvo įšventintas kunigu. Darbavosi Latvijoje ir Rusijoje.

1923 m. suimamas ir nuteisiamas kalėti trejus metus. Grįžusį iš kalėjimo, 1929 m. Petrapilyje vyskupas A. Maleckis slapta konsekruoja vyskupu. Tais pačiais metais vėl suimamas ir išsiunčiamas dešimčiai metų į koncentracijos lagerį Solovkų salose, Rusijoje. 1933 m. vyskupas Teofilius Matulionis, Lietuvai ir Sovietų Sąjungai keičiantis kaliniais, kartu su kitais sugrįžta į Lietuvą. Nuo 1936 m. rudens apsigyvena prie seserų Benediktinių bažnyčios Kaune kaip jos rektorius. Kurį laiką eina vyriausiojo Lietuvos Kariuomenės kapeliono pareigas.

Mirus Kaišiadorių vyskupui Juozapui Kuktai, popiežius Pijus XII 1943 m. Teofilių Matulionį paskiria Kaišiadorių vyskupu. 1946 m. vėl suimamas ir išvežamas į Vladimiro kalėjimą, vėliau į Mordoviją, Rusijoje. Į Lietuvą vyskupas Teofilius grįžta tik 1956 m. pavasarį. Tuometinei valdžiai neleidus sugrįžti į Kaišiadoris, apsigyvena Birštone.

1957 m. pirmąją Kalėdų dieną Birštone, savo kambaryje, slapta vyskupu konsekruoja kunigą Vincentą Sladkevičių. Už šį „nusižengimą“ 1958 m. valdžia vyskupą Teofilių išveža iš Birštono ir apgyvendina Šeduvoje, namų arešte.

Už ypatingą ištikimybę Bažnyčiai popiežius Jonas XXIII 1962 m. vyskupui Teofiliui suteikia arkivyskupo titulą. 1962 m. rugpjūčio pradžioje arkivyskupas Teofilius gauna kvietimą dalyvauti Vatikano II Susirinkime. Netrukus, arkivyskupo bute Šeduvoje daroma krata, kurios metu arkivyskupui suleidžiama neaiškios sudėties injekcija. Praėjus trims dienoms, rugpjūčio 20-ąją arkivyskupas miršta. Palaidojamas 1962 m. rugpjūčio 23 d. Kaišiadorių katedros vyskupų kriptoje.

Siekiant arkivyskupą Teofilių Matulionį pripažinti Bažnyčios kankiniu, Kaišiadorių vyskupo J. Matulaičio sprendimu, 1990 m. pradėta jo kanonizacijos byla. 2008 m. byla vyskupijoje buvo baigta ir perduota į Romą - Šventųjų skelbimo kongregaciją. Kaip skelbiama Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2016 m. gruodžio 2 d. išplatintame pranešime, popiežius Pranciškus įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregaciją paskelbti dekretą, pripažįstantį Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystę, taip atveriantį kelią jo paskelbimui palaimintuoju.

Apie Teofiliaus Matulionio gyvenimą išleistos šios knygos:

- Pr. Gaida, „Nemarus mirtingasis“, Roma 1981.

- Pr. Gaida, „Erzbischof Teofilius Matulionis, Hirte, Gefangener, Martyrer“, Munchen 1986.

- Pr. Gaida, „Bispo, Prisioniero e Martir do comunismo“, Sao Paulo 1991.

- Pr. Gaida, „Undying Mortal“, Toronto 1997.

- St. Kiškis, „Arkivyskupas Teofilius Matulionis“, Kaišiadorys 1996 ir 2008.

- Lietuvos katalikų mokslo akademijos leidinys „Arkivyskupas Teofilius Matulionis laiškuose ir dokumentuose“, Vilnius 2002.

Žiūrėti plačiau - Kaišiadorių vyskupija - Dievo tarnas Teofilius Matulionis.

Kurijos info

« atgal