Naujienos

Gegužės 4 d. minima palaimintojo Mykolo Giedraičio mirties diena (2016)

Kasmet gegužės 4 d. Videniškių parapijos bažnyčioje, Kaišiadorių vyskupijoje, minimos palaimintojo Mykolo Giedraičio mirties metinės - gimimo dangui diena. Videniškiuose palaimintojo užtarimo meldžiama ir kiekvieno mėnesio 4 d. – švenčiamos Mišios ir kreipiamasi užtarimo malda - palaimintojo Mykolo litanija, meldžiama oficialaus pripažinimo - paskelbimo palaimintuoju.

Liaudies palaimintasis Mykolas Giedraitis, šv. Kazimiero amžininkas, gimė apie 1425 metus Giedraičiuose (prie Molėtų), kur gyvenę jo tėvai, tačiau neatmetama galimybė, jog jis galėjęs gimti Videniškiuose, senelio dvare. Nūdien, šalia Videniškių parapijos bažnyčios yra išlikęs Reguliariųjų atgailos kanauninkų vienuolynas, kuriam priklausė ir palaimintasis Mykolas Giedraitis. Šį vienuolyną 1617 m. fundavo vaivada Martynas Giedraitis ir kartu su broliu vyskupu Merkeliu Giedraičiu Videniškiuose pastatė bažnyčią. Vėliau bažnyčioje buvo įrengta palaimintajam Mykolui skirta koplyčia su altoriumi ir palaimintojo paveikslu, išlikusi iki šių dienų. Koplyčios rūsyje buvo laidojami Giedraičių giminės atstovai.

Penkioliktajame šimtmetyje gyvenęs Mykolas Giedraitis – vienas iš nedaugelio krikščioniškosios Lietuvos sūnų, keliamų į altoriaus garbę. Palaimintuoju jis pradėtas tituluoti, pagarsėjus šventu gyvenimu, pačios liaudies. Vėliau bažnyčia pertvarkė beatifikacijos procesą, pagal kurį oficialus pripažinimas palaimintuoju rezervuotas tik Apaštalų Sostui. Taip nuo XVII a. pr. į beatifikaciją imta žiūrėti kaip į pirmąjį skelbimo šventuoju etapą. Remiantis nauja tvarka Mykolo Giedraičio beatifikacijos klausimas taip ir liko neišspręstas.

Mykolas Giedraitis mirė 1485 m. gegužės 4 d. Lenkijoje ir buvo palaidotas Krokuvos šv. Morkaus bažnyčioje. Žmonės tuojau pradėjo gausiai lankyti kapą, melsti jo užtarimo ir patirti, kad jų maldos išklausomos. Ankstyviausi rašytiniai šaltiniai apie Mykolo Giedraičio gyvenimą mini, jog brolis Mykolas kryžiaus ženklu ir malda sustabdęs besiplečiantį gaisrą, išpranašavęs įvykių, kurie pasitvirtino po jo mirties.

Jis visą gyvenimą buvo vienuoliu - broliu. Prižiūrėjo bažnyčią, rūpinosi švara, puošė altorių, atlikdavo tai, kas įprasta zakristijono tarnystei. Gyveno mažyčiame kambarėlyje šalia įėjimo į bažnyčią. Mėgo vienatvę, mažai kur beišeidavo. Dėl neįgalumo jam nebuvo lengva prisitaikyti prie įprasto vienuoliams bendruomeninio gyvenimo, tačiau tai netrukdė siekti krikščioniško tobulumo. Asmeninė malda, atgaila ir meilė liturgijai buvo pagrindinės jo dvasinio tobulėjimo priemonės. Šaltinių stoka neleidžia atsakyti į klausimą, kas paskatino Mykolą atsisakyti kilmės privilegijų ir įstoti į atgailos kanauninkų vienuolyną Bistryčioje (dabar – Baltarusija). Lietuvoje šie vienuoliai buvo vadinami „Baltaisiais Augustinais“. Išvykdamas į Krokuvoje vyksiančią generalinę kapitulą vienuolyno vyresnysis kartu pasiėmė ir novicijų Mykolą. Šis Krokuvoje baigė noviciatą, davė vienuoliškus įžadus ir ten apsistojo - gyveno iki mirties...

Krokuvos arkivyskupija 1991 m. sudarė istorikų komisiją ir atgaivino Mykolo Giedraičio beatifikacijos procesą. Vyskupijos lygmenyje jis buvo baigtas 1998 m., o visa proceso medžiaga perduota Šventųjų skelbimo kongregacijai Vatikane. Tikimasi, jog Mykolas Giedraitis bus oficialiai pripažintas Palaimintuoju. Lietuvos vyskupai taip pat remia Mykolo Giedraičio beatifikacijos procesą ir tikisi, kad jo beatifikacija pagelbės Lietuvos tikintiesiems ieškoti dvasinio gyvenimo gelmės, pažadins pašaukimų pašvęstajam gyvenimui ir, nepaisant įvairių kliūčių, paskatins siekti šventumo...

Taip pat skaityti - Vatikano radijas - "Palaimintojo Mykolo Giedraičio diena"...

Palaimintojo Mykolo Giedraičio litanija:

  Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!

  Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

  Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

  Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

  Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!

  Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

  Šventoji Marija, melski už mus!

  Šventasis Juozapai, melski už mus!

  Šventasis Augustinai, melski už mus!

  Palaimintasis Mykolai, melski už mus!

  Garbingasis Giedraičių giminės atstove, melski už mus!

  Nukryžiuotosios Meilės išpažinėjau, melski už mus!

  Paslėpto gyvenimo Dvasioje vadove, melski už mus!

  Stropusis Bažnyčios tarne, melski už mus!

  Rūpestingasis Dievo namų prižiūrėtojau, melski už mus!

  Nuolankusis Altoriaus patarnautojau, melski už mus!

  Dalyvaujančių liturgijoje globėjau, melski už mus!

  Šventumo kasdienybėje skleidėjau, melski už mus!

  Išmintingasis kuklumo pavyzdy, melski už mus!

  Užtariant palaimintajam Mykolui:

  - Gilesnio Dievo žodžio pažinimo išmokyk mus, Viešpatie!

  - Maldingo dalyvavimo liturgijoje išmokyk mus, Viešpatie!

  - Tavo artumo troškimo išmokyk mus, Viešpatie!

  - Tvirtumo tikėjime išmokyk mus, Viešpatie!

  - Negęstančios vilties išmokyk mus, Viešpatie!

  - Veiklios ir gailestingos meilės išmokyk mus, Viešpatie!

  - Tikėjimo džiaugsmo išmokyk mus, Viešpatie!

  - Ištikimybės mažuose dalykuose išmokyk mus, Viešpatie!

  - Kantrybės kentėjimuose išmokyk mus, Viešpatie!

  - Tikro pamaldumo išmokyk mus, Viešpatie!

  - Savo pašaukimo pažinimo išmokyk mus, Viešpatie!

  Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!

  Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!

  Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

  Melski už mus, palaimintasis Mykolai! Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

  Melskimės. Visagali Gailestingasis Dieve, ištikimam savo tarnui Mykolui suteikęs nepaprastą meilę Nukryžiuotajam Kristui ir įkvėpęs nuoširdų tarnavimą Dieviškajai liturgijai, leisk mums jo pavyzdžio paskatintiems malda, nuolankumu ir kuklumu siekti šventumo. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

   Kurijos info

« atgal