Naujienos

Mirė Kunigas jubiliatas Alfredas Pranas Rukšta (1926-1955-2016)

2016 m. kovo 1 d. mirė Opolės vyskupijos kunigas Alfredas Pranas Rukšta, ilgus metus darbavęsis Kaišiadorių vyskupijoje.

Alfredas Rukšta gimė 1926 m. Kazokiškių parapijoje, Kaišiadorių vyskupijoje. Pradžios mokyklą lankė Kazokiškėse, vėliau mokėsi Vievyje ir Vilniuje. Antrojo pasaulinio karo metais buvo pašauktas į frontą. Po karo apsigyveno pas brolį Poznanėje, Lenkijoje. Nysoje baigė Energetikos technikumą. Pajutęs pašaukimą kunigystei, 1949 m. įstojo į Opolės kunigų seminariją. 1955 m. buvo įšventintas kunigu Opolės vyskupijai. Vėliau studijavo Varšuvos katalikų akademijoje ir įgijo teologijos magistro laipsnį. 1957 – 1960 m. dėstė tikybą ir ėjo vienuolyno kapeliono pareigas Bytome. 1960 – 1983 m. ėjo Skorošycų (Skoroszyce) parapijos klebono pareigas. Taip pat jam buvo patikėtos pagalbinio kapeliono pareigos Lenkijos armijoje ir suteiktas majoro laipsnis. 1983 m., sulaukęs pensinio amžiaus, apsigyveno Vroclave ir ėjo vietos lietuvių kapeliono pareigas.

1995 m. kun. Alfredas Rukšta sugrįžo pastoraciniam darbui į gimtąją Kaišiadorių vyskupiją. Nuo 1995 iki 2014 m. ėjo klebono pareigas Užuguosčio, Kietaviškių ir Stakliškių parapijose. 2014 m., nusilpus jėgoms, pasiprašė atleidžiamas iš klebono pareigų ir išvyko rezidavimui į Vroclavo arkivyskupiją, Lenkijoje.

Kunigas Alfredas Rukšta buvo pareigingas ir darbštus, su kolegomis mielai dalijosi įgyta pastoracine ir gyvenimiška patirtimi, buvo vaišingas ir draugiškas. Visose parapijose Kaišiadorių vyskupijoje uoliai rūpinosi bažnyčių ir kitų parapinių statinių stoviu ir grožiu, rėmė caritatyvinę veiklą. Besidarbuodamas Kaišiadorių vyskupijoje atšventė jubiliejinę – 60 metų kunigystės sukaktį.

Kunigas Alfredas Pranas Rukšta buvo pašarvotas Skorošycų šv. Jadvygos parapijos bažnyčioje. Laidotuvių pamaldoms kovo 5 d. vadovavo Opolės vyskupas Andrzej Czaja bei keliasdešimt kunigų. Homilijoje vyskupas pabrėžė aistringą kun. Alfredo norą skelbti Evangeliją ir tarnauti Visuotinei Bažnyčiai. Vyskupas priminė apie kun. Alfredo tarnystę lietuvių sielovadoje tiek Lenkijoje tiek ir Lietuvoje.

Po šv. Mišių atsisveikinimo žodį tarė Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras mons. dr. Algirdas Jurevičius. Generalvikaras perdavė užuojautos žodį artimiesiems nuo Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko, vyskupo emerito Juozo Matulaičio, nuo Kaišiadorių vyskupijos kunigų bei tikinčiųjų.

Prienų rajono savivaldybės vardu bei Stakliškių parapijiečių vardu žodį tarė Stakliškių seniūno pavaduotoja Nijolė Ivanovienė. Ji priminė pagrindinius kun. Alfredo Stakliškių parapijoje nuveiktus sielovadinius darbus.

Vroclavo šv. Maksimilijono Kolbės parapijos klebonas prel. Czesław Majda prisiminė kun. Alfredą kaip ištvermingą konfesarijų, nes prieš atvykdamas sielovadiniam darbui į Lietuvą kun. Alfredas buvo ištikimas šv. Maksimilijono Kolbės bažnyčios pagalbininkas. Laidotuvėse dalyvavęs Vroclavo lietuvių kapelionas prel. Alfonsas Jurkevičius, kuris 1995 m. iš kun. Alfredo perėmė sielovadinį rūpestį Vroclavo lietuviais.

Po užtarimo maldų laidotuvių procesija pajudėjo link Nysos kapinių (Cmentarz Jerozolimski), kuriose šalia savo tėvų ir giminaičių buvo palaidotas kun. Alfredas Rukšta. Karsto įleidimo į duobę metu aidėjo kareivių iššautos salvės – paskutinis kariuomenės atsisveikinimas su buvusiu karo kapelionu, majoru kun. A. Rukšta.

Tesuteikia Viešpats savo tarnui amžinybės džiaugsmą!

Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras

« atgal