Naujienos

Žolinės atlaidai Pivašiūnuose (2004 08 08-15)

Nuo seno garsi Žolinė Pivašiūnuose. Dar prieš I pasaulinį karą maldininkai į Pivašiūnus eidavo procesijomis, nešini bažnytinėmis vėliavomis ir altorėliais, keliaudavo keletą dienų, nakčiai apsistodami pas ūkininkus, o Pivašiūnuose apsigyvendavo pas vietinius žmones ar nakvodavo tiesiog po atviru dangumi. Šios tradicijos gyvos ir šiandien. Per atlaidų šventės aštuondienį šią vietą aplanko daugybė žmonių iš visos Lietuvos bei piligrimai iš užsienio. Savo stebuklinga galia Pivašiūnų šventovę išgarsino Dievo Motinos paveikslas. Tai liudija senieji votai (dovanos), pakabinti prie paveikslo atsidėkojant už čia patirtas malones. 1988 m. rugpjūčio 14 d. kardinolas Vincentas Sladkevičius paveikslą vainikavo popiežiaus Jono Pauliaus II dovanotomis karūnomis ir suteikė Nuliūdusiųjų Paguodos titulą. Nuo to laiko kiekvieno mėnesio 15 dieną, o ypač per Žolinę, maldininkai iš visos Lietuvos susirenka pagerbti Pivašiūnų Švč. Mergelę Mariją Nuliūdusiųjų Paguodą ir paprašyti jos dangiškos globos bei užtarimo.

Šiemet Žolinės atlaidų pirmąją dieną – rugpjūčio 8-ąją – Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis teikė Sutvirtinimo sakramentą, vadovavo pamaldoms, paskelbė atlaidų pradžią ir pamaldų tvarką. Pamaldose taip pat dalyvavo svečiai iš užsienio – Pasaulio jaunimo aljanso Europos skydas direktorius G. Kugel su šeima.

Rugpjūčio 9 d. šventovėje daugiausiai maldininkų apsilankė iš Merkinės dekanato, buvo meldžiamasi už parapijas. Rugpjūčio 10 d. į Pivašiūnus rinkosi Širvintų dekanato parapijų žmonės, melstasi už šeimas. Rugpjūčio 11-ąją – kunigams ir vienuoliams skirtą dieną – melsta pašaukimų į dvasinį luomą. Tądien buvo gausu dvasininkų ir vienuolių ir iš kitų vyskupijų, taip pat atvyko maldininkai iš Molėtų dekanato parapijų. Rugpjūčio 12 d. buvo meldžiamasi už Caritas darbuotojus ir ligonius. Pamaldose dalyvavo Kaišiadorių vyskupijos Caritas savanoriai, taip pat gausus maldininkų būrys iš Kaišiadorių dekanato. Rugpjūčio 13-osios, tikybos mokytojams ir visiems pedagogams skirtos dienos, pamaldose dalyvavo nemažai maldininkų iš Elektrėnų dekanato, taip pat Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojai ir katechetai; kartu su vyskupu J. Matulaičiu šv. Mišias koncelebravo ir pamokslą pasakė Ąžuolas Miliauskas, rugpjūčio 1 d. įšventintas kunigu. Rugpjūčio 14 d. į Pivašiūnų šventovę susirinko gausus vyskupijos jaunimo būrys. Tą dieną buvo meldžiamasi už vaikus ir jaunimą, vyko Kaišiadorių vyskupijos jaunimo diena. Pamaldose dalyvavo ir svečiai iš Vokietijos, Halter dekanato Caritas atstovai bei jų jaunieji pagalbininkai – savanoriai.

Pagrindinę atlaidų dieną – rugpjūčio 15-ąją – Žolinės iškilmių šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė kardinolas Audrys Juozas Bačkis, šv. Mišias kartu koncelebravo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, Kauno arkivyskupo pagalbininkas vyskupas Jonas Ivanauskas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas lietuvių sielovadai už Lietuvos ribų prelatas Edmundas Putrimas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas. Šioje iškilmėje taip pat dalyvavo svečiai iš Magdeburgo vyskupijos – Magdeburgo vyskupijos administratoriaus atstovas kunigas Raimund Sternal bei lietuvių piligrimų grupė iš Jungtinių Amerikos Valstijų, vadovaujama kunigo Kijausko.

Iškilmių šv. Mišių įžangoje kalbėjęs Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis pakvietė tikinčiuosius maldai ir paskelbė maldų intenciją. Jis sakė: „Žolinės iškilmių šventimas mus moko, jog amžinasis gyvenimas išties pasiekiamas. Jis jau yra Jėzuje ir Marijoje, o vieną dieną jo durys atsivers ir kiekvienam iš mūsų. Šiandien dėkokime Viešpačiui už per Marijos užtarimą mums nuolat teikiamą amžinojo gyvenimo viltį ir kitas malones“.

Sakęs pamokslą kardinolas A. J. Bačkis džiaugėsi matydamas minias žmonių, suplaukusias pas Dievo Motiną, apdovanotą visomis malonėmis, išpuoštą dorybėmis, išlaikiusią mylinčią, jautrią, žmogišką širdį, ne tik suprantančią mūsų rūpesčius, bet ir trokštančią mums padėti. Akcentuodamas Marijos nuolankumą kardinolas kvietė tikinčiuosius atkreipti dėmesį į savo maldų intencijas: “Ko mes prašome Dievo? Ar dažnai išdrįstame pasakyti: „Dieve, teįvyksta tavo valia mano gyvenime?“ O juk būtent tai mums turi labiausiai rūpėti, nes žmogus tik tuomet bus tikrai laimingas, kai jis atliks jam Dievo patikėtą misiją žemėje”, – sakė Jo Eminencija ir ragino tikinčiuosius išdrįsti drauge su Marija ištarti „Taip“. “Jūsų pamaldumas Marijai teikia vilties, kad Lietuva išbris iš savo vargų, kad Viešpats neleis pražūti tautai, kuri nuo amžių gerbė ir mylėjo jo Motiną. Tai mūsų tautos stiprybė ir viltis. Neleiskime šiai vilčiai prigesti, stiprinkime savo tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu, melskime jo Motiną Mariją taikos, vienybės ir santarvės mūsų žmonėms”, – baigdamas pamokslą kvietė kardinolas A. J. Bačkis.

Pamaldose giedojo jungtinis Kaišiadorių vyskupijos parapijų choras, grojo pučiamųjų orkestras iš Alytaus. Mišioms buvo nešamos pačių žemdirbių išaugintos atnašos – vaisiai ir daržovės, javai, duona. Po šv. Mišių bažnyčios šventoriuje vyko Eucharistinė procesija, kuria ir baigėsi didieji Žolinės atlaidai Pivašiūnuose.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal