Naujienos

A†A Mons. jub. Česlovas KRIVAITIS (1921 – 2004)

Š.m. rugpjūčio 17 d. mirė Kaišiadorių vyskupijos kunigas jubiliatas Česlovas Krivaitis, Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos klebonas.

Česlovas Krivaitis gimė 1921 m. Žebertonių kaime, Kietaviškių parapijoje (Trakų raj.). Pradžios mokyklą lankė Žebertonyse, vėliau – Kaišiadorių gimnaziją, kurią baigęs 1941 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1945 m. Kaišiadorių vyskupas Teofilius Matulionis įšventino kunigu. 1945 – 1946 m. vikaravo Žiežmarių parapijoje, 1946 – 1950 m. ėjo klebono pareigas Žilinų parapijoje, 1950 – 1961 m. dirbo Vilniaus arkivyskupijos kurijos kancleriu bei klebonu Vilniaus šv. Mikalojaus parapijoje, 1961 – 1979 m. valdė Vilniaus arkivyskupiją. 1979 –2004 m. klebonavo Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijoje.

1957 m. jo rūpesčiu ir iniciatyva Vilniuje prie Šv. Mikalojaus bažnyčios buvo įkurta Kristaus Karaliaus merginų diakonių kongregacija, kurią patvirtino Kaišiadorių vyskupas Teofilius Matulionis. 1962 – 1965 m. dalyvavo Vatikano II Susirinkimo sesijose, 1965 m. popiežius Paulius VI suteikė jam monsinjoro titulą.

Monsinjoras Česlovas Krivaitis buvo uolus, pareigingas, labai darbštus ir kūrybingas. Besidarbuodamas Vilniuje prie Šv. Mikalojaus bažnyčios pastatė parapijos namus, kuriuose sovietmečiu buvo įsikūrusi Vilniaus arkivyskupijos kurija; ten pat jo rūpesčiu ir lėšomis pastatyta Šv. Kristoforo – Vilniaus miesto globėjo – granitinė skulptūra. Kernavėje kunigas Česlovas Krivaitis taip pat daug nuveikė: suremontavo Kernavės bažnyčią, šventoriuje įrengė mozaikines Kryžiaus kelio stotis, pastatė kleboniją – parapijos namus. Jo rūpesčiu Kernavėje buvo pastatyti religinės ir tautinės reikšmės paminklai „Mozė“, „Vytautas Didysis“ ir kt., įrengtas sakralinis muziejus ir atlikta daug kitų Bažnyčiai bei kultūrai reikšmingų darbų. 2000 m. jam suteiktas Širvintų krašto garbės piliečio vardas.

Monsinjoras Česlovas Krivaitis palaidotas rugpjūčio 19 d. Kernavės bažnyčios šventoriuje, specialiai įrengtame kapo rūsyje – kriptoje. Laidotuvių Mišioms vadovavo Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Vilniaus arkivyskupo pagalbininkas vyskupas Juozas Tunaitis, 43 kunigai. Pamokslą pasakė vysk. J. Tunaitis. Per Mišias giedojo Kristaus Karaliaus diakonių kongregacijos seserys. Laidotuvių Mišiose dalyvavo nemažas būrys monsinjoro gerbėjų, parapijiečiai. Prie kapo kalbėjo kun. Rokas Puzonas, kiek vėliau prie vakarienės stalo prisiminimais apie monsinjorą dalijosi Širvintų rajono savivaldybės meras pon. Šimonėlis, kun. Aliulis.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal