Naujienos

Mirė Kaišiadorių vyskupijos kunigas jubil. Zigmas GUSTAINIS (2015-06-02)

2015 m. birželio 2 d. mirė Kaišiadorių vyskupijos kunigas jubiliatas Zigmas GUSTAINIS, eidamas 96 amžiaus metus.

Kun. Zigmas Gustainis gimė 1919 m. rugpjūčio 7 d. Karčrūdės kaime, Paluobių parapijoje, Šakių rajone, ūkininkų šeimoje. Penkiolikos vaikų eilėje Zigmas buvo dešimtasis. 1924 m. tėvai pardavė ūkį Karčrūdės kaime ir nusipirko didesnį Mureikų kaime, Griškabūdžio parapijoje.

Kun. Zigmas 1928-1932 m. mokėsi Antabūdžio pradžios mokykloje bei privačiai - dirbdamas tėvų ūkyje. 1944 m. bėgo nuo sovietų į Vakarus, bet buvo suimtas ir paimtas į tarybinę armiją, tiesiai į frontą, kur buvo sužeistas. Už dalyvavimą II Pasauliniame kare buvo apdovanotas įvairiais medaliais. 1946-1949 m. mokėsi Kauno 2-oje Suaugusiųjų gimnazijoje, 1950-1954 m. Kauno kunigų seminarijoje.

1954 m. rugsėjo 12 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje priėmė kunigystės šventimus. Tarnavo šiose parapijose:

1954-1955 m. – Kelmės parapijos vikaras (Kauno arkivyskupijoje); 1955-1963 m. – Suginčių parapijos klebonas; 1963-1977 m. – Semeliškių parapijos klebonas; 1977-1981 m. – Alytaus šv. Liudviko parapijos vikaras; 1981-1987 m. – Nemajūnų parapijos klebonas; 1987-1990 m. – Birštono parapijos klebonas ir Stakliškių dekanato dekanas; 1990-1997 m. – Nemunaičio parapijos klebonas ir Merkinės dekanato dekanas; 1997-2010 m. – Alytaus šv. Liudviko parapijos altarista. Nuo 2010 m. apsigyveno Marijampolės specialiuose socialinės globos namuose.

Sovietmetyje kun. Zigmui buvo leista aplankyti Kanadoje gyvenančius brolius bei Argentinoje gyvenančią seserį. Tuo pačiu kun. Zigmas aplankė JAV, Prancūziją bei Vatikaną. Kelionių įspūdžius kun. Zigmas aprašė knygose „Viešnagė Argentinoje“, „Kelionės ir kanadiečiai“, „Paryžius“, „Pasidairius po Ameriką“, „Šventoji Roma“. Ilgą savo gyvenimo ir kunigystės kelią kun. Zigmas aprašė knygoje „Mano atsiminimai ir darbai“ bei poezijos rinkinyje „Nerami širdis“. Paskutinė jo knyga „Dangus, skaistykla, pragaras – tikėjimo akimis“ (2009 m.) apvainikuoja pasiaukojančią kunigo tarnystę ir viso gyvenimo kūrybinį kelią.

Apie kunigystę kun. Zigmas taip rašė: „Kunigas ne tik laimingųjų draugas, bet ir ligonių, ir vargšų prietelis. Katalikų kunigas turi dangiškąją dovaną – žmogų paguosti ir nuraminti sunkią valandą - varge, ligoje ir mirties valandą. Kaip būtina yra sunkiai sergančiam stiprinančioji malonė. Kunigo rankomis ir žodžiais ji nusileidžia ant kenčiančiojo. Jis atneša Išganytoją, kuris yra stipresnis už viso pasaulio ir pragaro galybes. Dažnai yra baugi kelionė į amžinybę. Kunigas maldomis ir palaiminimais palydi mirštantįjį iki gailestingo Dievo sosto. Kokia nuostabi kunigo misija ir galia šiame pasaulyje, kuriame taip yra reikalinga jo pagalba, malda ir širdis!“

Kun. Zigmas buvo švelnaus būdo, rėmė naujų bažnyčių statybą, socialinius bei karitatyvinius Bažnyčios projektus.

Kun. Zigmas Gustainis buvo pašarvotas Alytaus šv. Liudviko parapijos bažnyčioje. Laidotuvių Mišias birželio 5 d. celebravo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir apie trisdešimt kunigų. Palaidotas Alytaus šv. Liudviko bažnyčios šventoriuje.

Tesuteikia Viešpats ištikimam savo tarnui amžinybės džiaugsmą!

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal