Naujienos

Prel. Prano Gaidamavičiaus - Gaidos gimimo 100-ios metinės (2014)

2014 m. sausio 26 d. Kaišiadorių katedroje buvo paminėtos Prano Gaidamavičiaus – Gaidos, Kaišiadorių vyskupijos kunigo, prelato, mokslų daktaro, rašytojo, pedagogo, savaitraščio „Tėviškės žiburiai“, leidžiamo Kanadoje ilgamečio redaktoriaus, gimimo 100-osios metinės.

Pranas Gaidamavičius gimė 1914 m. sausio 26 d. Kiaulių parapijoje, Širvintų rajone, Kaišiadorių vyskupijoje. 1937 m. gegužės 22 d., baigęs Kauno kunigų seminariją ir Teologijos fakultetą Kaune, buvo įšventintas kunigu Kaišiadorių vyskupijai. Jau pirmaisiais kunigystės metais aktyviai dalyvavo Lietuvoje veikusių katalikiškų organizacijų „Angelaičiai“, „Ateitininkai“ ir „Pavasarininkai“ veikloje, bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje, dalyvavo mokslinėse ekspedicijose rinkdamas žodžius „Lietuvių kalbos žodynui“, Tautosakos institutui užrašinėjo pasakas.

1940 m. jis, kartu su buvusiu katalikiško žurnalo „Šaltinis“ redaktoriumi K. Čibiru ir kitais to meto Lietuvoje žymiais katalikų veikėjais pasitraukė į Vokietiją. Apsistojo Gleisgarbeno pabėgėlių stovykloje, vėliau Vestfalijos Miunsteryje ėjo vienuolyno kapeliono pareigas, studijavo Freiburgo universitete - klausėsi žymaus to meto filosofo M. Haidegerio pasaitų, apgynė mokslų daktaro disertaciją religijos filosofijos bei psichologijos tema „Religinis žmogaus nerimas“.

1946 m. Pranas Gaidamavičius išvyko į Belgiją. Dėstė Liuveno universitete bei savo veikla praturtino vietos lietuvių gyvenimą - dirbo lietuvių ir vietos pastoracijoje, padėjo leisti lietuviams laikraštį „Gimtoji šalis“ bei rašė lietuvių klausimais belgų spaudoje.

1950 m. Pranas Gaidamavičius išvyko į Kanadą. Dėstė Mont-Laurier kunigų seminarijoje ir Toronto universitete, dirbo vietos sielovadoje. Čia jis rado ir palankią dirvą žurnalisto, švietėjo veiklai – buvo pakviestas į lietuvių savaitraštį „Tėviškės žiburiai“, kurį iki 1961 m. redagavo žymus lietuvių istorikas dr. A. Šapoka. Tapo ilgamečiu šio savaitraščio redaktoriumi, pareigas ėjęs iki 2010 m. - sugrįžimo į Lietuvą.

1987 m. jam suteiktas Popiežiaus garbės prelato titulas. Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, jis, asmeninėmis ir surinktomis lėšomis, rėmė Bažnyčios veiklą Lietuvoje – daug prisidėjo Kaišiadoryse statant „Adomo Jakšto“ spaustuvę, tėviškėje – Kiaukliuose atstatant po karo sudegusią bažnyčią. Taip pat daug prisidėjo garsinant Kaišiadorių vyskupo Dievo tarno Teofiliaus Matulionio asmenį – parengė ir išleido Romoje biografinį veikalą „Nemarus mirtingasis“ (Dievo tarno gyvenimo aprašymas); vėliau šį veiklą išleido vokiečių, ispanų ir portugalų kalbomis.

2010 m. prel. Pranas Gaidamavičius sugrįžo į Kaišiadorių vyskupiją ir apsigyveno vyskupijos administruojamuose namuose Aukštadvaryje, Trakų rajone. Už nuopelnus Lietuvai ir lietuvybės puoselėjimą emigracijoje Pranas Gaidamavičius yra apdovanotas Komondoro didžiuoju kryžiumi ir kitais - aukščiausiai Lietuvos Respublikos apdovanojimais.

Pranas Gaidamavičius rašyti pradėjo dar būdamas gimnazijos mokinys. Vėliau bendradarbiavo Lietuvos dienraščiuose „Rytas“, „XX amžius“, žurnaluose „Židinys“, „Naujoji Romuva“, savaitraštyje „Šaltinis“, taip pat išeivijos leidiniuose „Draugas“, „Ateitis“, „Adai“ ir kituose.

Reikšmingiausi jo veikalai – knygos: „Išblokštasis žmogus“ (1951 m.), „Milžinas, didvyris, šventasis“ (1954 m.) ir „Didysis nerimas“ (1961 m.) bei „Nemarus mirtingasis“ (vysk. Teofiliaus Matulionio biografija). 1996 m. leidykla „Mintis“ (Vilnius) išleido Prano Gaidos - Gaidamavičiaus raštų rinkinį. Įvadiniame straipsnyje rašoma: „Pranas Gaidamavičius yra trečiasis iš intelektualiai sugrįžusiųjų – po Maceinos ir Girniaus – lietuvių mąstytojų emigracijoje. Nekyla abejonių, kad jis yra artimas šiems asmenims – jo intelektualinio ir dvasinio rūpesčio pamatą sudaro nelengvo žmogaus ir Dievo šiuolaikiniame pasaulyje kelio apmąstymai, mintys apie bauginančias nureligėjimo, netgi nužmogėjimo perspektyvas, tendencijas..“

Reikšmingiausi jo darbai – trys knygos „Išblaškytais žmogus“, „Milžinas, didvyris, šventasis“ ir „Didysis nerimas“ - parašytos emigracijoje. Kaip ir pats autorius, jo kūryba persmelkta krikščionišku egzistencializu ir remiasi klasikine katalikiškąja filosofija. Jo būties ir žmogaus vizija - jos orientacija – neišvengiamas suartėjimas su transcendencija - Dievu, kuris nepaisant konkretaus individo požiūrio ar santykio su Juo yra jo pradžia ir pabaiga...

Prel. Pranas Gaidamavičius - Gaida mirė 2013 m. liepos 24 d., palaidotas prie Kaišiadorių katedros.

Kurijos kancleris

« atgal