Naujienos

Mirė prelatas Pranas GAIDAMAVIČIUS - GAIDA (2013 07 24)

2013 m. liepos 24 d. mirė prelatas Pranas GAIDAMAVIČIUS - GAIDA, sulaukęs 99 m. amžiaus, mokslų daktaras, rašytojas, žurnalistas - švietėjas, vienas iškiliausių Kaišiadorių vyskupijos kunigų.

Kunigas Pranas Gaidamavičius gimė 1914 m. sausio 26 d. Bajorų kaime, Širvintų rajone. Mokėsi Širvintų ir Kėdainių gimnazijose. 1937 m. gegužės 22 d., baigęs studijas Kauno kunigų seminarijoje ir Katalikų teologijos fakultete, buvo įšventintas kunigu Kaišiadorių vyskupijai. Dirbo Onuškio ir Širvintų parapijose, aktyviai dalyvavo Lietuvoje veikusių katalikiškų organizacijų Angelaičiai, Ateitininkai ir Pavasarininkai veikloje, bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje.

1940 m. kun. Pranas Gaidamavičius pasitraukė į Vokietiją. Pokario metais studijavo Miunsterio ir Freiburgo universitetuose; pastarajame apgynė teologijos daktaro disertaciją religijos filosofijos bei psichologijos tema „Religinis žmogaus nerimas“.

1946 m. kun. dr. Pranas Gaidamavičius išvyko į Belgiją, Liuveno universitete studijavo filosofiją; dirbo vietos sielovadoje, aktyviai veikė lietuvių bendruomenės gyvenime, padėjo lietuviams leisti laikraštį „Gimtoji šalis“.

1950 m. kun. dr. Pranas Gaidamavičius išvyko į Kanadą. Dėstė Mont-Laurier kunigų seminarijoje, dirbo vietos sielovadoje. Nuo 1954 m. persikėlė sielovados darbui į Torontą, tačiau čia jis rado palankią dirvą žurnalisto, švietėjo veiklai – buvo pakviestas į lietuvių savaitraštį „Tėviškės žiburiai“. Nuo 1961 m. tapo šio leidinio redaktoriumi.

1987 m. jam suteiktas Popiežiaus garbės prelato titulas. Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, jis savo asmeninėmis ir iš aukotojų surinktomis lėšomis rėmė Bažnyčios veiklą Lietuvoje.

2010 m. prel. dr. Pranas Gaidamavičius sugrįžo į gimtąją - Kaišiadorių vyskupiją ir apsigyveno vyskupijos administruojamuose namuose Aukštadvaryje, Trakų rajone. 2012 m. atšventė kunigystės deimantinį jubiliejų - 75 metų sukaktį.

Prel. dr. Pranas Gaidamavičius rašyti pradėjo dar būdamas gimnazijos mokinys. Vėliau bendradarbiavo Lietuvos dienraščiuose „Rytas“, „XX amžius“, žurnaluose „Židinys“, „Naujoji Romuva“, savaitraštyje „Šaltinis“, taip pat išeivijos leidiniuose „Draugas“, „Ateitis“, „Adai“ ir kituose.

Reikšmingiausi jo veikalai – knygos: „Išblokštasis žmogus“ (1951 m.), „Milžinas, didvyris, šventasis“ (1954 m.) ir „Didysis nerimas“ (1961 m.) bei „Nemarus mirtingasis“ (vysk. Teofiliaus Matulionio biografija, 1981 m. publikuota Romoje). 1996 m. leidykla „Mintis“ (Vilnius) išleido Prano Gaidos - Gaidamavičiaus raštų rinkinį.

2002 m. prel. dr. Pranas Gaida Gaidamavičius apdovanotas už nuopelnus Lietuvai - Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, o 2009 m. Komondoro didžiuoju kryžiumi bei Sausio 13-osios atminimo medaliu.

Prel. Pranas Gaidamavičiaus laidotuvės įvyko liepos 26 d. Laidotuvių pamaldoms Kaišiadorių katedroje vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, celebravo Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, kiti kunigai. Velionis palaidotas prie Kaišiadorių katedros, šalia garbių šio vyskupijos kunigų - kanauninkų Jono Mintaučkio ir Alfonso Varno kapų. Atsisveikino žodyje Kaišiadorių vyskupas Jonas Įvanauskas padėkojo velioniui už paliudytą didelę meilę Bažnyčiai - įgytas teologijos ir filosofijos žinias, kuriomis dosniai dalijosi kaip dėstytojas, rašytojas, žurnalistas, sielovadininkas ir už meilę savo Tėvynei, ilgus metus redagavus išeivijoje vieną populiariausių leidinių - savaitraštį "Tėviškės žiburiai"... Kaišiadorių vyskupas emeritas dėkojo prelatui už didelį dėmesį Kaišiadorių vyskupijai - materialią paramą pirmaisiais Nepriklausomybės metais, rūpestį Dievo tarno Teofiliaus Matulionio byla, jo asmens sklaida už vyskupijos ribų, taip pat už bičiulystę...

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia.

Kurijos kancleris

« atgal