Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos kunigų šventėjimo diena (2004 06 17)

Š.m. birželio 17 d. Kaišiadoryse, Švč. Jėzaus Širdies liturginės iškilmės išvakarėse, įvyko Kaišiadorių vyskupijos kunigų šventėjimo diena. Tai diena, kai kunigai susirenka savo vyskupijoje kartu melstis bei apmąstyti savo pašaukimą (plg. BŽ 2002 Nr. 20).

Sielovados centro didžiojoje salėje užsiėmimus malda pradėjo Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, po to kunigai plojimais pagerbė naująjį Kaišiadorių vyskupijos teologijos daktarą kunigą Algirdą Jurevičių, š. m. vasario 13 d. Frankfurto prie Maino (Vokietijoje) šv. Jurgio aukštojoje filosofijos – teologijos mokykloje sėkmingai (summa cum laude) apgynusį disertaciją teologijos mokslų daktaro laipsniui gauti tema “Nuolatinis diakonatas. Įnašas Lietuvos Bažnyčios atnaujinimui”.

Kunigą Algirdą Kaišiadorių vyskupas paskyrė savo vikaru, Jam taip pat leista dėstyti teologiją Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje, kurioje studijuoja dauguma Kaišiadorių vyskupijos seminaristų.

Kunigų šventėjimo dienai skirtos programos, į kurią vietos vyskupas kvietė visus vyskupijos kunigus, pirmoje dalyje kunigas Alg. Jurevičius kalbėjo tema “REDEMPTIONIS SACRAMENTUM apie kai kuriuos Švč. Eucharistijos atžvilgiu paisytinus ir vengtinus dalykus” (plg. BŽ 2004 Nr. 10-11). Prelegentas išsamiai pristatė naująją Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos instrukciją Eucharistijos šventimo tema, paminėdamas šios instrukcijos nuostatas kunigams, kaip antai, meditacijai skirta tyla Mišiose – po Evangelijos arba homilijos (pamokslo) bei Eucharistinės maldos metu. Ši tyla palaipsniui buvo pamiršta, kalbėjo prelegentas, ją užgoždavo chorų giesmės ar kiti ne taip svarbūs veiksniai. Pašnekesio pabaigoje kun. Algirdas atsakė į kunigų klausimus, pavyzdžiui, ar dera kunigui kalbėti Mišiose Sanctus, Gloria, Agnus Dei maldas, kai tuo pačiu metu choras gieda šių ar panašių maldų tekstus. Kunigui šias maldas kalbėti atskirai nederėtų. Dera giedoti kartu su visais – choru ir tikinčiaisiais. Jei choras gieda nederamą šiai Mišių daliai giesmę, derėtų choro giedojimą pertvarkyti visų pirma atsižvelgiant į Mišių giesmes, nurodytas liturginiame maldyne, patvirtintame krašto vyskupų konferencijos ar vietos vyskupo.

Pasibaigus paskaitų laikui, vietos vyskupas pakvietė kunigus šv. Mišioms ir Švč. Sakramento adoracijai katedroje. Mišiose vyskupas kartu su kunigais meldė Viešpatį malonių – visose gyvenimo aplinkybėse išlikti Viešpaties artumoje, ugdyti savyje Jo širdies meilę, kuri, anot pamoksle minėto pavyzdžio iš kun. Broniaus Bulikos rašytinio palikimo, 'tikslesnė už laikrodį, už termometrą, už svarstykles: greičiau pasako, kai pavargstam, teisingiau pasveria, kas ko vertas… jei mylime, tam nieko negaila, viską atiduoti galime…'

Po Mišių kunigai dalyvavo Švč. Sakramento adoracijoje, kuriai giesmes parinko Kaišiadorių vyskupijos seminaristai, adoracijos tekstus - kun. Alg. Jurevičius.

Po pamaldų Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas pakvietė kunigus susiburti vyskupijos kurijos muziejuje – memoriale, skirtame vyskupijos ganytojų atminimui. Čia vyskupas įteikė trims Kaišiadorių vyskupijos kunigams Jo Šventenybės Popiežiaus Jono Pauliaus II kapelionų (monsinjorų) titulų pažymėjimus: kunigui Juozui Dabravolskui, Širvintų dekanato dekanui, kunigui Jonui Dalinevičiui, Stakliškių dekanato dekanui, ir kunigui Vincui Baubliui, Pivašiūnų parapijos klebonui. Kaip minėjo Vyskupas, šie kunigai yra nusipelnę titulų, daug nuveikę sielų išganymui, vyskupijos ir visos Bažnyčios gerovei ir prašė visus kunigus šį Popiežiaus įvertinimą priimti pagarbiai…

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal