Naujienos

Eucharistinio Jėzaus seserys kviečia į rekolekcijų namus Guronyse: 2012/13 m. programa

Rekolekcijų ir dvasinės atgaivos savaitgaliai

2012 rugsėjo 21-23 d.d. dvasinės atgaivos dienos jaunimui „Kas prikelia mane ryte iš lovos?“ Žymus jėzuitas t. Pedro Arrupe SJ yra sakęs: “Nieko nėra praktiškiau už Dievo radimą, t.y. kritimą į meilę absoliučiai, galutinai. Tai, ką tu myli, užima tavo vaizduotę, įtakoja visa. Tai apspręs, kas prikelia tave iš lovos ryte, ką tu darysi su savo vakarais, kaip praleisi savo savaitgalius, ką skaitysi, kokius asmenis pažinsi, kas sužeis tavo širdį ir kas nustebins tave džiaugsmu ir dėkingumu. Krisk į meilę, lik meilėje ir tai nulems viską.” Šį rekolekcijų savaitgalį drauge klausime ir klausysimės, melsimės ir ieškosime, dalinsimės ir ... krisime. Į Jėzaus meilę. Savaitgalio rekolekcijos skirtos 17-25 metų jaunimui. Rekolekcijas veda s.Ligita Ryliškytė SJE, s.Jolita Dudaitė SJE ir kitos Eucharistinio Jėzaus seserys.

2012 spalio 12-14 d.d. dvasinės atgaivos savaitgalis “Aš pašaukiau tave vardu, esi mano“. Dievas sukūrė mus pagal savo paveikslą ir panašumą, tačiau nesame Jo „klonai“ – kiekvienas esame unikalus, pašauktas vardu. Visi esame pašaukti savo būdu vis labiau atskleisti gyvenimu Dievo veidą. Tomas Mertonas yra pastebėjęs, kad tapimas savimi ir šventumas yra neatsiejami. Šių rekolekcijų metu mokysimės melstis ir naudodami įvairias meninės raiškos priemones apmąstysime visuotinį ir kartu unikalų savo pašaukimą. Rekolekcijas veda s.Ligita Ryliškytė SJE ir Elvyra Kučinskaitė.

2012 lapkričio 23-25 d.d. savaitgalio rekolekcijos merginoms ir moterims „Tarp Mortos ir Marijos“. Tiek daug veiklos dėl Dievo, kad beveik nelieka laiko pačiam Dievui? Taip gera vien tik būti Dievuje, kad visa kita ne taip svarbu? Ar tikrai tik Morta arba tik Marija? Rekolekcijų metu žvelgsime į šias dvi Jėzui artimas moteris, daug laiko skirsime asmeninei maldai tyloje. Rekolekcijas veda s.Jolita Dudaitė SJE.

2012 lapkričio 30 d.- gruodžio 2 d. "Iš Jesės kelmo išaugs atžala..." Šių Advento rekolekcijų metu kviesime būti su Jėzumi, išaugusiu Izraelio tautoje, tęsusiu Mozės, Izaijo, Jeremijo, Ozėjo, Amoso ir kitų Izraelio tautos pranašų tradiciją. Jėzaus atėjimas reiškė Dievo Karalystės pradžią, Jo įsikūnijime atsiskleidė mylinčio Dievo veidas ir tikrasis žmogiškumas. Kviesime maldoje žvelgti, kaip galime geriau bendradarbiauti su Jėzumi Jo misijoje skleidžiant Karalystę, kur esame kviečiami giliau atrasti ir įgyvendinti savo tikrąjį žmogiškumą. Rekolekcijas veda s.Ligita Ryliškytė SJE.

2013 sausio 18-20 d.d. rekolekcijų savaitgalis „Tikėti ir pasitikėti“. 2012-2013 metus Šv. Tėvas paskelbė Tikėjimo metais. Evangelijose dažnai girdime Jėzų kalbant apie tikėjimą: „Tavo tikėjimas išgelbėjo tave”, „tavo tikėjimas išgydė tave“, „palaiminti tikintys nematę“, „nebebūk netikintis – būk tikintis“. Ne ką rečiau Jėzus ragina ir nebijoti. Žymus šiuolaikinis dvasinis rašytojas William Barry SJ sako, kad Evangelijose Jėzui tikėjimas yra baimės priešingybė. Tikėti į Jėzų visada reiškia ir pasitikėti Juo. Šiose rekolekcijose laukiame visų, trokštančių labiau tikėti ir pasitikėti. Registruojantis pirmenybė bus teikiama seminarų ciklo „Tikėti ir pasitikėti“ dalyviams. Rekolekcijas veda s.Ligita Ryliškytė SJE ir s.Judita Stankūnaitė SJE.

2013 vasario 22-24 d.d. Gavėnios rekolekcijos „Jis parodė savo meilę iki galo“. Jėzaus giliausias troškimas buvo ir tebėra, kad per Jį mes būtume viena su Tėvu Šventojoje Dvasioje. Ši vienybė Jėzaus aukos dėka nebėra iliuzija, bet tikrovė, gimstanti iš begalinės Dievo meilės mums. Ji teikia mums džiaugsmą ir ramybę, ji išsilieja mūsų tarpusavio meilėje. Šių Gavėnios rekolekcijų metu kviesime giliau atsiverti Dievo meilės slėpiniui, išlietam Kryžiaus aukoje ir nuolat mus maitinančiam Eucharistijoje. Rekolekcijas veda s.Ligita Ryliškytė SJE ir s. Judita Stankūnaitė SJE.

2012 kovo 22-24 d.d. Gavėnios rekolekcijos „Štai žmogus!” Kodėl Mato Evangelijoje Pilotas vadina Jėzų „žmogumi“? Kai kas sako, kad jis tiesiog norėjo pasakyti: „Štai kaltinamasis!” arba su panieka: “Štai jūsų karalius!” Kitiems atrodo, kad šiais žodžiais Pilotas norėjo sukelti užuojautą nuplaktam Jėzui: „Štai vargšelis!” Tačiau Matui šie Piloto žodžiai nurodo į Zach 6,12: “Štai žmogus, kurio vardas Atžala“ Taigi, nesąmoningai Pilotas pristato Jėzų tautai naudodamas mesijinį titulą. Rekolekcijose svarstysime, ką man reiškia, kad Jėzus yra Kristus, t.y. Mesijas? Kas Jis yra man ir ką man reiškia Jo atneštas išganymas? Rekolekcijas veda s.Ligita Ryliškytė SJE ir s.Judita Stankūnaitė SJE.

Savaitės rekolekcijos su asmeniniu palydėjimu

2012 gruodžio 26 d. – sausio 1 d. Rekolekcijos su asmeniniu palydėjimu „Aš esu gyvybės duona“. Judaizme naujieji metai prasideda dešimties dienų maldos ir apmąstymo laikotarpiu, kurio metu žydai Dievo artumoje apžvelgia praėjusius metus ir savo viltis ateinantiems metams. Tikima, kad naujųjų metų pradžioje Dievas atveria kiekvieno žydo gyvenimo knygą ir per tas dešimt dienų surašo visa, kas kiekvieno laukia kitais metais. Panašiai šių rekolekcijų su asmeniniu palydėjimu metu kviesime į naujuosius metus įžengti Dievo, pasiliekančio su mumis kaip Gyvybės Duona, artumoje. Su Eucharistiniu Jėzumi galėsime žvelgti, ką norėtume atsinešti į kitus metus ir ką reiktų juose palikti. Kas mane žadina gyvenimui, teikia džiaugsmo, palaiko viltį? Ką turiu paleisti? Kasdienis Eucharistijos šventimas, rytinės konferencijos, asmeninė malda, kasdieniai pokalbiai su palydėtoja, tyla – tai kertinės šių rekolekcijų kolonos. Rekolekcijose palydės seserys eucharistietės Ligita Ryliškytė SJE ir Judita Stankūnaitė SJE.

2013 gegužės 24-31 d.d. Ignacinės rekolekcijos su asmeniniu palydėjimu „Rasti Dievą mene“. Tai ignaciškos rekolekcijos su asmeniniu palydėjimu, kurių metu bus pasiūlyta galimybė melstis naudojant meną. Kaip įprasta rekolekcijose su asmeniniu palydėjimu, savo maldos patirtimi galėsime pasidalinti su dvasiniu(-e) palydėtoju(-a) kasdieniuose dvasiniuose pokalbiuose. Rekolekcijas ves seserys eucharistietės ir tėvai jėzuitai.

2013 liepos 26 d. – rugpjūčio 2 d. Ignacinės rekolekcijos su asmeniniu palydėjimu "Jame gyvename, judame ir esame". Rekolekcijų su asmeniniu palydėjimu metu dėmesys sutelkiamas į asmens Dievo patirtį esamoje tikėjimo kelionės atkarpoje. Nors, anot Apaštalų darbų, nuolat Dieve gyvename, judame ir esame, ne visada tai gebame pastebėti. Šių rekolekcijų metu mūsų atidumą Dievo veikimui ugdys asmeninė malda, Eucharistijos šventimas, kasdieniai pokalbiai su dvasiniu(-e) palydėtoju(-a), rytinės konferencijos, tyla. Rekolekcijų metu palydės seserys eucharistietės, kunigas, pasauliečiai sielovadininkai.

2013 rugpjūčio 8-15 d.d. Ignacinės rekolekcijos dvasiniams palydėtojams. Šios rekolekcijos skirtos dvasiniams palydėtojams, kurie nori giliau pažinti ignacinį dvasingumą. Pasibaigus rekolekcijoms dalyviams bus sudaryta galimybė dalyvauti seminare dvasiniams palydėtojams rugpjūčio 16-18 d.d. Rekolekcijas ir seminarą ves ilgametis jėzuitų formuotojas ir dvasinių palydėtojų rengėjas tėvas jėzuitas Ken Hughes (JAV), rekolekcijose taip pat palydės seserys eucharistietės.

2013 rugpjūčio 19-25 d.d. Ignacinės rekolekcijos su asmeniniu palydėjimu “Pašaukti meilei ir laisvei”. Šiose rekolekcijose remsimės Šv. Ignaco palikimu, kuris pabrėžia, jog pasilikdami Dievo meilėje augame Kristaus pažinimu ir vidine laisve atsiliepti Jo troškimams. Rekolekcijoms vadovaus tėvas jėzuitas Ken Hughes (JAV). Rekolekcijų metu bus galimybė kasdien susitikti asmeniniam dvasiniam pokalbiui su dvasiniu(-e) palydėtoju(-a). Asmeninė malda, kasdienis Eucharistijos šventimas, t. Ken‘o homilija, pokalbiai su dvasiniu palydėtoju, tyla padės įsiklausyti, kur Dievas kalbina ir kviečia šiame gyvenimo etape, ir apsvarstyti tai maldoje.

Seminarai, kursai

Šiuolaikinio krikščioniško dvasingumo seminarų ciklas, skirtas Tikėjimo metams “Tikėti ir pasitikėti”. Seminarai vyks antraisiais mėnesio ketvirtadieniais 18.30-20.30 val. Vilniuje, Didžioji g-vė 36a. Pirmas seminaras vyks Vatikano II Susirinkimo atidarymo 50 metų jubiliejaus dieną, t.y. 2012 m. spalio 11 d. Seminarai vyks kiekvieną mėnesį nuo spalio iki gegužės, išskyrus sausio mėnesį. Sausio mėnesį seminarų dalyvius kviesime pradėti Naujuosius metus savaitgalio rekolekcijomis Guronyse (sausio 18-20 d.d., žr. aprašymą aukščiau). Seminarus ves s.Ligita Ryliškytė SJE ir kitos Eucharistinio Jėzaus seserys.

2012 gegužės 17-19 d.d. Seminaras sielovadininkams "Sielovadinis konsultavimas traumos ir krizės situacijose“ Šiame seminare aptarsime sielovadinės pagalbos iššūkius ir ypatumus iškylančius bandant padėti žmonėms, patiriantiems emocines traumas ar krizę. Seminare apie trečdalį laiko skirsime praktiniams užsiėmimams. Registruojantis pirmenybė bus teikiama sielovadininkams, kurie 2011 ar 2012 metais Guronyse dalyvavo seminare apie kančios problemą Biblijoje ir teologijoje „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?“ Seminarą veda sielovadininkė ir gydytoja s. Ligita Ryliškytė SJE ir psichologė doc. Aistė Diržytė.

2012 m. rugpjūčio 16-18 d.d. praktinis seminaras dvasiniams palydėtojams „Aštuonių dienų ignacinės rekolekcijos: žingsnis į vienybę su Kristumi ir laisvę Jame“. Seminarą ves ilgametis jėzuitų formuotojas ir dvasinių palydėtojų rengėjas tėvas jėzuitas Ken Hughes (JAV). Registruojantis pirmenybė teikiama ignacinių rekolekcijų dvasiniams palydėtojams (2013 m. rugpjūčio 19-25 d.d.) dalyviams.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti aukščiau aprašytose programose, taip pat laukiame atvykstant su savo programa ir vadovais, iš anksto suderinus laiką. Jei norėtumėte seseris kviesti vesti Jūsų grupei organizuojamas rekolekcijas, pagal galimybes bandytume atsiliepti ir šiam poreikiui. Rekolekcijoms, susikaupimo dienoms priimame pavienius žmones.

Smulkesnę informaciją rasite apsilankę mūsų svetainėje www.sje.lt Pasiteiravimui ar registracijai kreiptis į s. Mildą SJE tel. 8-600 56206 arba šatyti el. pašt rekolekcijos_sje@hotmail.com

Seserys Eucharistietės

« atgal