Naujienos

Rugsėjo 4 – 6 d. Kaišiadorių vyskupijoje viešėjo kaimyninių šalių vyskupai (2012)

2012 m. rugsėjo 4 - 6 d. Kaišiadorių vyskupijoje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos Ryšių su Lenkijos vyskupų konferencijos tarybos, dalyvaujant Baltarusijos bei Latvijos vyskupams, susitikimas; šio susitikimo tikslas - susipažinti su vykdoma sielovada bei plėtoti draugiškus ryšius tarp skirtingų kraštų tikinčiųjų.

Lydimi Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko, svečiai vyskupai - arkivysk. Tadeuš Kondrusievič (Baltarusija), arkivysk. Zbignevs Stankevičs (Latvija), vysk. Pacyfik Dydycz OFMCap, vysk. Jerzy Mazur SVD, vysk. Tadeusz Bronakowski (Lenkija), taip pat Lietuvos vyskupai - vysk. Rimantas Norvila ir vysk. Arūnas Poniškaitis bei juos lydintys kunigai - susitiko su vietinėmis tikinčiųjų bendruomenėmis - celebravo šv. Mišias šiose Kaišiadorių vyskupijos parapijų bažnyčiose: Birštono - rugsėjo 4 d., Kaišiadorių katedroje - rugsėjo 5 d., Pivašiūnų - rugsėjo 6 d.

Minsko - Mogiliovo arkivyskupas metropolitas T. Kondrusievič Kaišiadoryse, susitikimo su Kaišiadorių vyskupijos pastoracinių centrų vadovais ir kurijos tarnautojas, pristatė pranešimą apie katalikų Baltarusijoje padėti, ten vykdomas pastoracines programas, atsakė į klausimus. Arkivyskupas sakė, jog Bažnyčia Baltarusijoje pastoracinę veiklą vykdo baltarusių kalba, šia kalba turima visa liturginė ir katechetinė medžiaga, katalikų tikyba mokyklose nedėstoma, tačiau aktyviai dirbama parapinės katechezės srityje, valstybė remia šeimą, apie 40 nuošimčių tikinčiųjų lanko bažnyčią sekmadienį.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal