Naujienos

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų – Žolinės atlaidai Pivašiūnuose (2012)

2011 m. rugpjūčio 14–22 d. Pivašiūnuose, svarbiausioje Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vietoje, vykę Žolinės atlaidai sutraukė gausiai maldininkų. Pagrindinę atlaidų dieną, rugpjūčio 15-ąją, melstasi už Lietuvos žemdirbius. Šv. Mišias transliavo Marijos radijas ir regioninė - Marijampolės televizija.

Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas prieš šv. Mišias pasveikino susibūrusius maldininkus, taip pat visus tikinčiuosius, dalyvaujančius pamaldose televizijos ir radijo pagalba bei pristatė svečius: Telšių vyskupą Joną Borutą SJ, Vilkaviškio vyskupą emeritą Juozą Žemaitį MIC, Kaišiadorių vyskupą emeritą Juozą Matulaitį, Magdeburgo vyskupo atstovą kun. Thomą Kriesel, taip pat atvykusius į Pivašiūnus švęsti Dievo Motinos Marijos Ėmimo į dangų iškilmės Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės narius - žemės ūkio ministrą Kazimierą Starkevičių, Alytaus rajono savivaldybės merą Algirdą Vrubliauską bei kitus vyskupijos ribose esančių savivaldybių atstovus - merus.

Kaišiadorių vyskupas kvietė tikinčiuosius bendrai maldai už Lietuvos žemdirbius, taip pat melsti pal. Jurgio Matulaičio užtarimo, šiemet minint palaimintojo metus, bei širdžių atvirumo priimti prasidėsiančius Tikėjimo metus. Šv. Mišių liturgijai vadovavo ir pamokslą sakė Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, giedojo jungtinis vyskupijos parapijų choras, liturgijai patarnavo Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniai - klierikai.

Per Žolinės aštuondienį melstasi įvairiomis intencijomis: už šeimas, dvasininkus ir vienuolius bei melsta pašaukimų į dvasinį luomą, už ligonius ir Caritas darbuotojus, už tikybos mokytojus ir visus pedagogus, už vaikus ir jaunimą, už parapijas ir bendruomenes. Rugpjūčio 20-ąją melsta, kad Dievo tarnas arkivyskupas Teofilius Matulionis, Kaišiadorių vyskupas, būtų paskelbtas šventuoju. Šiais metais minima Dievo tarno mirties jubiliejinė 50 metų sukaktis. Šią dieną minėjimo iškilmės vyko Kaišiadorių katedroje; minėjimui vadovavo Kaišiadorių vyskupas J. Ivanauskas, dalyvavo ir šv. Mišias celebravo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas ir Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius SJ, Apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas L. Bonazzi, kiti Lietuvos vyskupai.

Paskutinę atlaidų dieną, minint Švč. Mergelę Mariją Karalienę, į Pivašiūnus rinkosi Rožinio maldos mylėtojai – „Gyvojo rožinio“ ir „Marijos legiono“ nariai; šv. Mišioms vadovavo Kaišiadorių vyskupas.

Užbaigdamas Žolinės atlaidus Pivašiūnuose Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas padėkojo šios parapijos klebonui mons. Vincui Baubliui, besirūpinusiam šių iškilmių - atlaidų organizavimu, Kurijos ir pastoracinių centrų darbuotojams ir savanoriams, vyskupijos jaunimui, choristams, liturgijos patarnautojams ir visiems, kurie savo pagalba prisidėjo organizuojant atlaidus.

Kurijos kancleris

« atgal