Naujienos

Mirė kun. P. K. Krikščiukaitis (2012)

2012 m. birželio 3 d. pamaldu metu Pelesos šv. Lino parapijos bažnyčioje, Baltarusijoje, mirė ilgametis šios parapijos klebonas kun. Petras Kastytis Kriščiukaitis.

Kun. P. K. Krikščiukaitis gimė 1950 m. lapkričio 26 d. Kaune. Tėvai nežinomi. Nuo pat gimimo buvo auginamas ir auklėjamas įvairiose ugdymo įstaigose. Dėl silpnos sveikatos daug metų praleido įvairiose gydymo įstaigose.

Gerų ir tikinčių žmonių dėka tėvų meilės nepatyręs ir daug vargo matęs jaunuolis pažino krikščioniškąjį tikėjimą ir pasiryžo savo gyvenimą pašvęsti Dievo ir žmonių tarnystei. 1972-1974 m. tarnavo zakristijonu Užpalių Švč. Trejybės bažnyčioje (Utenos r.), 1974 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią baigęs 1979 m. buvo įšventintas kunigu Kaišiadorių vyskupijai.

Darbavosi vikaru Molėtų (1979-1980), Daugų (1980-1981) ir Alytaus šv. Liudviko (1983-1984) parapijose, aptarnavo Babriškių ir Ryliškių parapijas, ėjo klebono pareigas Žilinų (1981-1983), Čiobiškio (1984-1989) ir Užuguosčio (1989-1990) parapijose.

Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis, atsižvelgdamas į tikinčiųjų prašymą 1990 m. išleido kun. P. K. Krikščiukaitį pastoraciniam darbui į Pelesą (Baltarusija). 2010 metais kun. P. K. Krikščiukaitis buvo įkardinuotas Gardino vyskupijoje.

Laidotuvių pamaldos - birželio 6 d. Pelesos parapijos bažnyčioje. Kun. P. K. Krikščiukaitis bus laidojamas Pelesos kapinėse.

Viešpats tebūna mirusiam maloningas ir tesuteikia amžiną džiaugsmą, šviesą ir ramybę!

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal