Naujienos

Prel. P. Gaidos 75 m. kunigystės sukakties minėjimas ir malda už mirusį kunigą – prel. I. Urboną (2012 05 22)

- 2012 m. gegužės 22 d. prel. Pranui Gaidai - Gaidamavičiui, reziduojančiam Aukštadvario parapijoje, sukako 75 kunigystės metai – deimantinis jubiliejus. Šia proga, šv. Domininko rektorato bažnyčioje jubiliatą sveikino ir kartu meldėsi Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Kaišiadorių vyskupijos kunigų vardu žodį tarė jauniausias vyskupijoje kunigas - Laurynas Visockas, Elektrėnų parapijos vikaras. Šv. Mišių įžangoje Kaišiadorių vyskupas J. Ivanauskas padėkojo Jubiliatui už ilgą tarnystę Bažnyčioje - Kaišiadorių vyskupijoje ir išeivijoje, o vysk. J. Matulaitis Mišių pamoksle atkreipė dėmesį į Jubiliato nuolatinį rūpestį Dievo Tarno Teofiliaus Matulionio beatifikacijos byla, kuriai neįkainojamos reikšmės turėjo prel. P. Gaidos surinkta medžiaga vėliau publikuota monografijoje „Nemarus mirtingasis“ (Roma, 1981); vėliau šis leidinys buvo publikuotas vokiečių ir portugalų kalbomis bei 2 kartus išleistas Kaišiadorių vyskupijoje.

Prel. Pranas Gaida – Gaidamavičius gimė 1914 m. Kiauklių parapijoje, Kaišiadorių vyskupijoje. Darbavosi Onuškio ir Širvintų parapijose, aktyviai dalyvavo angelaičių, ateitininkų, ir pavasarininkų veikloje, bendradarbiavo to meto spaudoje. 1940 m. pasitraukė į Vokietiją. Freiburgo universitete apgynė teologijos mokslų daktaro laipsnį. 1950 m. išvyko į Kanadą. Dėstė kunigų seminarijoje, vėliau darbavosi sielovadoje. Nuo 1954 m. persikėlė į Torontą, kur ilgus metus vadovavo savaitraščio „Tėviškės žiburiai“ redakcijai. 2010 m. jis sugrįžo į gimtąją - Kaišiadorių vyskupiją ir apsigyveno Aukštadvario parapijoje.

- Gegužės 22 d. šv. Domininko rektorato bažnyčioje Aukštadvaryje Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir vyskupas emeritas Juozas Matulaitis bei gausus būrys Kaišiadorių vyskupijos kunigų meldėsi - celebravo Mišias už mirusį kunigą – prel. Igną Urboną, kilusį iš Kaišiadorių vyskupijos Nemunaičio parapijos. Prel. I. Urbonas mirė šių metų gegužės 19 d. JAV, Lemonte, sulaukęs 101 metų amžiaus.

1935 m. įšventintas kunigu I. Urbonas darbavosi Kaišiadorių vyskupijoje - Želvos ir Senosios Varėnos parapijose, ėjo Kurijos archyvaro ir Vyskupijos jaunimo sielovados direktoriaus pareigas Kaišiadoryse, Aukštadvaryje šv. Domininko bažnyčios rektoriaus, Žemės ūkio ir vidurinės mokyklos kapeliono pareigas. Nuo pat jaunystės buvo ateitininkas, vėliau šią organizaciją globojo ir rėmė išeivijoje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. Bonos universitete apgynė Bažnyčios istorijos mokslų daktaro laipsnį. Nuo 1950 m. dirbo lietuvių sielovadoje JAV, o 1998 m. apsigyveno Pasaulio lietuvių centre Lemonte, Čikagoje. Jis publikavosi lietuviškoje išeivijos spaudoje, dėstė Bažnyčios istoriją. Prel. Ignas Urbonas palaidotas JAV.

Kurijos kancleris

« atgal