Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos naujasis ganytojas susitiko su kunigais Kaišiadoryse (2012 02 28)

2012 m.vasario 28 d. Kaišiadoryse vyko vyskupijos Kunigų pastoracinio formavimo diena. Pradžioje kalbėjęs Jo Ekscelencija vyskupas Juozas Matulaitis, Kaišiadorių vyskupijos apaštalinis administratorius „sede vacante“, kunigų susibūrimą pradėjo malda; pasimeldus, jis nuoširdžiai padėkojo gausiai susibūrusiems kunigams už bendrystę ir bendradarbiavimą, baigiantis jo kadencijai, bei už maldas ir prašė šį jo padėkos žodį perduoti vyskupijos tikintiesiems parapijų bažnyčiose. Vyskupas sakė: "Šia proga, nuoširdžiai dėkoju visiems savo bendradarbiams, ypač mieliems kunigams, vienuoliams, pastoracinių centrų ir bažnytinių bendruomenių vadovams, ir visiems mylimiems Kaišiadorių vyskupijos tikintiesiems. Esu be galo dėkingas už jūsų maldas, nuoširdų bendradarbiavimą ir bendrystę Viešpaties Kūne – Bažnyčioje. Pasižadu jus nuolat lydėti užtarimo malda ir pats pasivedu jūsų maldoms". Vyskupo žodį kunigai palydėjo plojimais. Po to vysk. J. Matulaitis kunigams pristatė naująjį Kaišiadorių vyskupijos ganytoją - vyskupą Joną Ivanauską, atvykusį šia proga. Jo Ekscelencija vysk. J. Ivanauskas kreipdamasis į Kaišiadorių vyskupijos kunigus sakė, jog priima šį Apaštalų Sosto skyrimą atvira širdimi ir pasidžiaugė, jog daugumą kunigų pažįsta asmeniškai – jiems dėstė, kartu studijavo. Atvyksta į Kaišiadorių vyskupiją neturėdamas jokių išankstinių planų, tačiau sieks nuoširdaus bendradarbiavimo pastoracijos baruose. Sielovadoje, sakė vyskupas, norėtų vadovautis dialogu, įsiklausydamas į kunigų iniciatyvas. Vysk. J. Ivanauskas pakvietė kunigus dalyvauti Jo ingreso liturgijoje, kuri numatyta šių metų kovo 25 d. 15 val. Kaišiadorių katedroje. Vyskupo žodį kunigai palydėjo plojimais.

Kitoje užsiėmimų dalyje kalbėjo Diana Varnaitė, Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos direktorė. Ji aptarė Kultūros kilnojamų ir nekilnojamų vertybių, turimų Bažnyčioje, klausimus. Atkreipė dėmesį, jog dera atminti, kad bažnyčiose yra gausu kilnojamų vertybių, o ir patys bažnyčių pastatai bei jų priklausiniai dažniausiai yra saugotini, turintys neįkainuojamą vertę. Išreiškė pageidavimą, kad galbūt vyskupijose galėtų būti atskiras asmuo atsakingas už kilnojamų vertybių apskaitą. Kalbėdama apie problemas, susijusias su šių vertybių apsauga, prelegentė atkreipė dėmesį į elektros instaliaciją, kuri dažnai yra nesaugi – pasenusi, taip pat priešgaisrinių priemonių stoką. Taip pat atkreipė dėmesį į programas – finansinė paramą, kuria gali pasinaudoti „valstybės saugomų“ objektų savininkai. Kunigai, pateikdami klausimus prelegentei, atkreipė dėmesį į statinių ir kitų vertybių draudimo problemas, mat draudžiant saugotinus objektus yra labai brangios draudimo įmokos ir siūlė šį klausimą spręsti centralizuotai, kaip antai, Vokietijoje; šioje šalyje nedidelės parapijos bažnyčios draudimas per metus neviršija 2000 eurų, tuo pačiu jis sąlygoja priešgaisrinės ir kitos apsaugos įrengimą ir priežiūrą.

Užsiėmimai baigėsi kunigų pašnekesiu su vyskupais prie pietų stalo vyskupijos kurijoje.

Kurijos kancleris

« atgal