Naujienos

Vyskupo Juozo MATULAIČIO žodis Kaišiadorių vyskupijos tikintiesiems (2012 02 15)

"Ramybė su jumis! Dabar ir visados dėkokite VIEŠPAČIUI!" (Tob 12, 17)

Mieli Kaišiadorių vyskupijos tikintieji ir kunigai,

Šventasis Tėvas Popiežius Benediktas XVI-asis 2012 m. vasario 11 d., liturgijoje minint Lurdo Švč. Mergelę Mariją, paskyrė naują ganytoją Kaišiadorių vyskupijai - Jo Ekscelenciją vyskupą Joną IVANAUSKĄ, ligšiolinį Kauno arkivyskupijos vyskupą pagalbininką, teologijos mokslų daktarą, katalikų teologijos fakulteto (VDU) dėstytoją – docentą. Paskirtasis Kaišiadorių vyskupas yra 52 m. amžiaus, vyskupu konsekruotas 2003 m., gimęs Kaune; jam patikėtą pareigybę užims per du mėnesius nuo apaštalinio paskyrimo gavimo datos. Apie tai bus pranešta vėliau.

Šventasis Tėvas Benediktas XVI-asis priėmė mano, iki šiol ėjusio Kaišiadorių vyskupo ordinaro pareigas, atsistatydinimą iš pastoracinio vadovo pareigų sukakus kanoniniam pensiniam amžiui. Šia proga, sudėdamas prie Viešpaties kojų Jo paties man suteiktą malonę - 23 tarnystės Kaišiadorių vyskupijai metus – nuoširdžiai dėkoju visiems savo bendradarbiams, ypač mieliems kunigams ir vienuoliams, pastoracinių centrų ir bažnytinių bendruomenių vadovams, ir visiems mylimiems Kaišiadorių vyskupijos tikintiesiems. Esu be galo dėkingas už Jūsų maldas, nuoširdų bendradarbiavimą ir bendrystę Viešpaties Kūne – Bažnyčioje. Pasižadu nuolat lydėti Jus užtarimo malda ir pats pasivedu jūsų maldoms, kol visi susitiksime Dangaus Karalystėje, prie Viešpaties puotos stalo.

Tuo pačiu prašau Jus su didele pagarba ir paklusnumu priimti naująjį vyskupijos ganytoją vyskupą JONĄ; lydėkite Jį užtarimo malda, ir remkite nuoširdžiu bendradarbiavimu, dėkodami Viešpačiui iš visos širdies, melsdami dangiškosios Motinos globos ir vyskupijos globėjo šv. Juozapo užtarimo. Dievo palaima telydi Kaišiadorių vyskupiją. “Ramybė su jumis! Dabar ir visados dėkokite VIEŠPAČIUI!” (Tob 12, 17).

Maldos vienybėje, Vyskupas Juozas MATULAITIS, Apaštalų Sosto sprendimu, Kaišiadorių vyskupijos apaštalinis administratorius (kol sostas neužimtas), 2012-02-15, Kaišiadorys

« atgal