Naujienos

Mirė Kaišiadorių vyskupijos kunigas Petras Kavaliauskas (2011 04 19)

2011 m. balandžio 19 d., po sunkios (onkologinės) ligos, eidamas 52-uosius metus, mirė Kaišiadorių vyskupijos kunigas Petras Kavaliauskas, Lietuvos kariuomenės ordinariato kapelionas. Kun. P. Kavaliauskas gimė 1959 m. birželio 27 d. Alytuje. 1982 m. įgijo veterinarijos gydytojo diplomą Lietuvos veterinarijos akademijoje. 1985 – 1987 m. studijavo slaptojoje - pogrindžio seminarijoje, vadovaujamoje Kunigų marijonų. 1986 m. davė pirmuosius vienuoliškus įžadus Kunigų marijonų vienuolijoje, 1993 m. – amžinuosius. 1987 m. lapkričio 3 d. įšventintas kunigu; įšventino vyskupas Vincentas Sladkevičius Kaišiadoryse. 1994 m. apgynė Vilniaus universitete gamtos mokslų daktaro disertaciją, 1995 m. jam suteiktas teologijos habilituoto daktaro laipsnis.

Dirbo šiose parapijose: 1987 – 1988 m. Slavikų, 1988 – 1990 m. Vievio, 1990 – 1992 m. Jiezno, 1997 – 2004 m. Panevėžio Švč. Trejybės. Nuo 1992 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje kapeliono pareigose - Panevėžio įguloje ir Gen. S. Raštikio Puskarininkių mokykloje. 2009 m. drauge su 9-osios Provincijos atstatymo grupės (PAG) kariais tarnavo Afganistane.

1993 m. kun. P. Kavaliauskas įkūrė Panevėžio katalikiškąją kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklą ir jai vadovavo iki 1998 m.

2008 m. išstojo iš Marijonų vienuolijos ir buvo įkardinuotas į Kaišiadorių vyskupiją.

Kunigas P. Kavaliauskas buvo pašarvotas Alytaus Šv. Angelų Sargų - tėviškės parapijos bažnyčioje. Laidotuvės įvyko balandžio 21 d., Didįjį ketvirtadienį. Laidotuvių pamaldoms vadovavo Lietuvos Kariuomenės ordinaras vyskupas Gintaras Grušas ir Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, kartu meldėsi 16 kunigų ir gausus būrys tikinčiųjų – artimieji, bičiuliai, parapijiečiai. Kunigas P. Kavaliauskas palaidotas Šv. Angelų Sargų bažnyčios šventoriaus kapinėse, šalia tėvų.

Kunigas P. Kavaliauskas buvo nuoširdus, daraugiškas, mėgstantis bendrauti, veiklus ir kūrybingas žmogus.

Amžintąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie.

Kurijos kancleris

« atgal