Naujienos

Kunigų diena Kaišiadorių vyskupijoje (2011 02 17)

2011 m. vasario 17 d. Kaišiadorių vyskupijos sielovados centre įvyko Kaišiadorių vyskupijos kunigų susitikimas – Kunigų diena. Renginį įžangos žodžiu ir malda pradėjo Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis. Pagrindinį pranešimą „Rengimo sakramentams aktualijos“ kunigams skaitė Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas doc. dr. Artūras Lukaševičius.

Pradėdamas Katekizmo mintimi, kad sakramentai duoda dvasinių vaisių tik tiems, kurie tinkamai jiems pasirengia (KBK 1131), prelegentas pastebėjo akivaizdų faktą, kad žmonės nori priimti sakramentus, bet ruoštis jų priėmimui įvairiais būdais vengia. Čia buvo paminėtas mūsų krašte paplitęs „susitvarkymo“ religiniuose dalykuose mentalitetas. Prelegentas vienu metu stovėjo įvairiose „barikadų“ pusėse: kaip katechetikos specialistas jis priminė, ką Bažnyčia nori pasiekti rengdama sakramentams, kaip šeimos žmogus jis iš „savo varpinės“ pristatė pastebimą tėvų nenorą dalyvauti pasiruošime, kaip mažamečių vaikų tėvas jis psichologiškai atskleidė vaikų požiūrį į pamaldų eigą bei įdomumą dalyvauti pamaldose. Juk pasiruošimas turėtų taip vykti, kad vaikai taptų tikinčiaisiais „pagal savo ūgį“.

Dr. A. Lukaševičius vaikų ruošimo sakramentams metodikoje pabrėžė šiuos lygmenis:

a) Proto lygmuo. Daugelis įsivaizduoja, kad paruošti vaiką sakramentams, reiškia – išmokyti tikėjimo tiesų, suteikti žinių apie tikėjimą bei Bažnyčią. Vien šio lygmens nepakanka, nes gabesni vaikai per trumpą laiką gali išmokti visas maldeles, bet po kurio laiko jas pamirš. Pasiruošimo tikslas nėra žinių suteikimas, todėl vien proto lygmens nepakanka.

b) Patirties lygmuo apima emocijas bei simpatijas, kurios kyla pasiruošimo sakramentams metu. Vaikams labai svarbu patirti Bažnyčią per giesmes, per žaidimus – animacijas, per vaikams pritaikytas liaudiško pamaldumo praktikas. Patirties lygmenyje svarbų vaidmenį vaidina Bažnyčią atstovaujantys asmenys – katechetai ir kunigai. Vaikai „prišyla“ prie Bažnyčios per konkrečius asmenis – draugiškus katechetus bei tėviškus ir vaikams atvirus kunigus.

c) Įpročių formavimo lygmuo. Pasiruošimo sakramentams metu svarbu suformuoti vaikams tinkančius tikėjimo praktikos įpročius ir taip ugdyti jų valią. Prie tokių įpročių priklauso kvietimas reguliariai ryto bei vakaro maldai, sekmadieninis dalyvavimas šv. Mišiose ir kitos pamaldumo praktikos. Tarp kunigų ir prelegento kilo diskusija dėl vaikų lankomumo pamaldose žymėjimo. Diskusijoje pasimatė pozityvios ir negatyvios šio reiškinio pusės. Buvo prieita išvados, kad kūrybiškai organizuotas vaikų lankomumo žymėjimas (pvz. panaudojant lipdukus) nesukelia neigiamų emocijų, bet suprantamas kaip žaidimas.

Pranešimo pabaigoje dr. A. Lukaševičius atsakė į kunigų klausimus, papasakojo apie galimybes vaikus įtraukti į parapijinę veiklą per „Jaunųjų misionierių“, „Jaunųjų karitiečių“ ir kitas programas.

Kunigų susitikimą tęsė Kaišiadorių vyskupo generalvikaras mons. dr. Algirdas Jurevičius, kuris paragino parapijose išradingai organizuoti Gailestingojo Jėzaus paveikslo sutikimą ir apžvelgė statistinius tikybos lankomumo Kaišiadorių vyskupijoje duomenis. Buvo išvardintos visos parapijos ir paminėta, koks mokinių procentas lanko tikybą. Generalvikaras atkreipė klebonų dėmesį į tai, jog kai kuriose parapijose lankomumas labai padidėjo, bet yra keletas parapijų, kuriose tikybos lankomumas smuko. Generalvikaras paragino tų parapijų klebonus ieškoti priežasčių, dėl ko taip atsitiko ir padaryti reikiamas išvadas.

Po susitikimo kunigų bendravimas tęsėsi prie pietų stalo Kaišiadorių vyskupijos kurijoje.

Mons. tol. dr. A. Jurevičius

« atgal