Naujienos

Kunigų diena Kaišiadoryse (2011 01 18)

2011 m. sausio 18 d. Kaišiadorių vyskupijos kunigai susirinko į pirmąją šiais metais Kunigų dieną, kurios pagrindinis pranešėjas – Kauno arkivyskupo metropolito augziliaras vyskupas doc. dr. Jonas Ivanauskas.

Kunigų susibūrimas prasidėjo Kaišiadorių vyskupo įžangos žodžiu ir malda už krikščionių vienybę. Vyskupas J. Ivanauskas kunigams kalbėjo apie evangelizaciją šiandieniniame pasaulyje. Nors Evangelijos skelbimas ir nėra naujas dalykas, tačiau konkrečių laiko ženklų kontekste jis tampa nuolat nauju iššūkiu, kviečiančiu suprasti, ką Dievas nori mums pasakyti šiandien. Pats Evangelijos skelbimas jau yra malonė, todėl būtina su ja bendradarbiauti ir pasitikėti Dievo Dvasia, nuolat vedančia Bažnyčią į naujus istorijos vandenis.

Kalbėdami apie evangelizaciją mes kreipiame ypatingą dėmesį į metodų ir priemonių naujumą. Šie metai yra paskelbti Gailestingumo metais, todėl pati metų tema su jos vystymu gali būti puikus akstinas naujajai evangelizacijai vykdyti. Vyskupas J. Ivanauskas supažindino Kaišiadorių vyskupijos kunigus su Kauno arkivyskupijoje numatyta Gailestingumo metų programa.

Prelegentas aptarė pagrindinės metų temos įgyvendinimą įvairiuose lygmenyse: asmeniniame lygmenyje, parapijoje, dekanate ir visoje vyskupijoje. Kalbėdamas apie Gailestingojo Jėzaus atvaizdo kelionę arkivyskupijoje, vyskupas J. Ivanauskas prisiminė nepaprastai vertingą prieš keletą metų sukauptą dvasinę patirtį, kuomet parapijose keliavo Šiluvos Dievo Motinos Marijos atvaizdas.

Vyskupas J. Ivanauskas pabrėžė, kad gailestingumo metais svarbu pakviesti ne tik uoliai tikėjimą praktikuojančius tikinčiuosius, bet ypatingą dėmesį kreipti į nuo Dievo nutolusius žmones, nes Kristus pirmiausia jiems rodė Dievo meilę ir gailestingumą. Pranešimo pabaigoje buvo išsakyti konkretūs pastoraciniai pasiūlymai Gailestingumo metų kaip evangelizacinių metų šventimui pabrėžti. Po pranešimo vyskupas J. Ivanauskas atsakė į kunigų klausimus.

Antroje kunigų susirinkimo dalyje kalbėjo Kaišiadorių vyskupo generalvikaras mons. dr. Algirdas Jurevičius, kuris pristatė vyskupijos aktualijas ir pakvietė į Kaišiadorių katedrą bendrai maldai už neseniai mirusius su Kaišiadorių vyskupija susijusius dvasininkus – mons. Joną Kavaliauską ir arkivysk. Joną Bulaitį.

Kaišiadorių katedroje susibūrusiems kunigams generalvikaras perskaitė arkivysk. J. Bulaičio nekrologą, o Kaišiadorių vyskupas vadovavo maldai – liturginėms valandoms (gedulinei dieninei). Po liturginių valandų vyskupas vadovavo Dievo gailestingumo litanijos maldai priešais katedroje esantį Gailestingojo Jėzaus paveikslą.

Po maldos katedroje vyko pietūs Kaišiadorių vyskupijos kurijoje. Pasistiprinę dvasia ir kūnu, kunigai laimingi grįžo į savo parapijas skleisti Dievo gailestingumą ir ruošti tikinčiuosius Gailestingojo Jėzaus paveikslo ir pačios dieviškojo gailestingumo žinios priėmimui.

Mons. dr. Algirdas Jurevičius

« atgal