Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos jaunimo Advento susikaupimo savaitgalis (2010 12 17-18)

2010 m. gruodžio 17-18 d. Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras seserų Saleziečių vienuolyne, Palemone, organzavo susikaupimo savaitgalį jaunimui. Renginyje, kurį vedė Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centro dvasios vadovas kun. Vytautas Kirka, dalyvavo 24 jaunuoliai iš Kaišiadorių, Vievio, Punios ir Pivašiūnų parapijų.

Savaitgalio tema - “Aš ir dykuma” – kvietė kiekvieną dalyvį sužinoti ir atpažinti, kokios „dykumos“ egzistuoja kiekvieno žmogaus ir jų pačių gyvenime, o ypač – atrasti, kad dykuma yra būtent ta vieta, kurioje galima sutikti Dievą.

Pirmąjį vakarą dalyviai žvelgė į dykumą tiesiogine, geografine, prasme ir įvardino jai būdingus „ženklus“: dykuma nėra draugiška ir maloni aplinka, ji kupina sunkumų ir net kelia pavojų bet kokiai gyvybei. Apmąstymui pasiūlyti klausimai – Kas yra dykuma? Ar aš bijau dykumos? Kur ją randu? Ar tai mirties vieta? Ar joje įmanoma gyventi, pasilikti? Ko turėčiau ieškoti dykumoje? – padėjo dalyviams įvardinti savo vidines „dykumos“ patirtis.

Antrosios dienos rytas buvo skirtas įsižiūrėjimui į sąvoką „dykuma“ Biblijoje. Žvelgdami į Izraelio tautos kelionę iš Egipto nelaisvės į Pažadėtąją žemę, dalyviai įvardijo, jog Biblijoje dykuma - pirmiausia susitikimo su Dievu vieta, tačiau tuo pačiu dykomoje mokomasi atsikratyti stabų, neleidžiančių šiam susitikimui įvykti.

Evangelinė Kristaus gundymo dykumoje scena padėjo dalyviams suvokti, kad dykuma yra tik laikina vieta (Jėzus ten praleido 40 dienų), o ypač – jog tai vieta, kur Jėzus įveikia šėtoną ne panaudodamas jėgą prieš jėgą, bet paklusnumo ir meilės ryšio su Dievu galia.

Sekančio užsiėmimo metu jaunuoliai diskutavo grupelėse ir, remdamiesi jau įsivardintomis sąvokos „dykuma“ simbolinėmis prasmėmis, analizavo šiandienos žmogaus problematiką. Dalyviai kalbėjo apie savo patiriamą „visuomeninę“ dykumą: nepaliaujamame didmiesčių triukšme ir chaose, kaip anuomet Jėzus dykumoje, žmogus yra nuolat gundomas bet kokia kaina būti “nugalinčiuoju”, “patraukiančiuoju”. Nūdienos pasaulyje karaliauja “galybės neurozė”. Tokioje “visuomeninėje dykumoje” atsidūręs žmogus prarado gebėjimą keliauti per pasaulį lyg piligrimas, pamiršo mažmožius, nebemoka jais džiaugtis, todėl dažnai yra toks nelaimingas.

Paskutiniame užsiėmime buvo pateikti pamokymai, kaip derėtų elgtis patekus į „dykumą“. Visų pirma, dalyviai buvo raginami ieškoti Kristaus - gyvojo vandens šaltinio, nes tik Jis, kuris Samarietei pasiūlė vandens, kurį geriantis daugiau nebetrokš, gali numalšinti giliausią kiekvieno žmogaus troškulį [plg. Jn 4,7].

Baigiamojo užsiėmimo metu buvo įvardinti svarbiausi kelionės per gyvenimo „dykumas“ įrankiai - malda, Eucharistija, Susitaikinimo sakramentas - kuriais jaunimas galėjo naudotis ir šiame susikaupimo savaitgalyje.

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro informacija

« atgal