Naujienos

Išleista nauja knyga - prisiminimai apie kunigą Bronių Buliką (2004-05-16)

Išleisti prisiminimai apie 14 metų klebonavusį Jiezne (Prienų raj.) garbų Kaišiadorių vyskupijos dvasininką, pamokslininką, rašytoją ir vertėją kunigą Bronių Buliką.

Tai 222 puslapių „Atminties“ leidinys „Pasilikęs mūsų širdyse“. Knyga išleista 1000 egzempliorių tiražu. Joje pateikiami jiezniečių ir kunigo Broniaus Bulikos artimųjų, draugų, pažįstamų prisiminimai. Leidinio pabaigoje randame paties kunigo Broniaus Bulikos mintis iš lagerio, jo paskutinį pasakojimą ekskursantams apie Jiezną, bažnyčios grožį, ponus Pacus, jo paskutinę 1988 m. birželio 18 d. nuotrauką su ekskursijos dalyviais Jiezno bažnyčios šventoriuje prie kryžiaus ir Švč. M. Marijos statulos. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis iš kunigo Broniaus ir jiezniečių albumų.

Šis darbas skirtas šviesaus ir talentingo kunigo Broniaus Bulikos 15 – sioms mirties metinėms. Knygos sudarytoja ir leidėja kunigo Broniaus Bulikos ilgametė pagalbininkė ses. Marija Vadeikytė.

Po mirties išleistas kunigo Broniaus Bulikos rašytinis palikimas - teologinio, filosofinio pobūdžio leidiniai: „Tikiu, Viešpatie“, „Vyturio giesmė“, „Kryžiaus keliu“ (trilogija), „Šitaip ateina karalystė“, „Kad būtume Dievo vaikai“, „Tu esi pati gelmė“, „Sau ir stipriesiems“, „Gyventi malonėje“, „Rekolekcijos“, „Palaimintas būsi ir tu“, „Link gyvenimo pilnatvės“ (plg. http://ks.lcn.lt/izymybes/kunigai/#_bulika).

Jiezno Šv. arkang. Mykolo ir Jono Krikštytojo parapija

« atgal