Naujienos

Kunigų metų užbaiga Kaišiadorių vyskupijoje (2010 06 10)

2010 m. birželio 10 d. Kaišiadoryse vyko Vyskupijos kunigų dvasinio formavimo užsiėmimai, skirti Kunigų metų užbaigai. Įžangoje kalbėjęs Kaišiadorių vyskupas atkreipė kunigų dėmesį į Dievo tarno arkivysk. Teofiliaus Matulionio gyvenimo kelią, kuris buvo nelengvas, paženklintas didelių iššūkių ir išbandymų. Vyskupas sakė, kad šio asmens gyvenimas tetampa kiekvienam Kaišiadorių vyskupijos kunigui pavyzdžiu ir padrąsinimu sunkumuose, kurių šiais laikais nestokojama, visų pirma, dėl nepalankios visuomenės opinijos Bažnyčiai ir jos tarnautojams – kunigams, kvietė melstis, kad Dievo tarnas Teofilius, buvęs šios vyskupijos ganytojas, uolus kunigas ir tikėjimo liudytojas, būtų paskalbtas šventuoju ir užtarėju danguje.

Vėliau kalbėjęs kunigas svečias iš Kauno - Massimo Bianco SDB, vyskupijos kunigams pristatė jam palikusias gilų įspūdį Kauno kunigų seminarijos auklėtinio Nerijaus Pipiro mintis kunigystės tema. Jos publikuotos šių metų balandžio – birželio mėnesio Kauno kunigų seminarijos leidinyje „Žingsniai“. Prelegentas akcentavo kunigystės grožį, nors tuo pačiu priminė, kad šiuo metu priešingų minčių ir pavyzdžių viešojoje erdvėje pastebima nepalyginamai daugiau. Jis sakė, kad, kaip moko popiežius Benediktas XVI, Bažnyčiai tokiais atvejais daugiausiai gali padėti ne skrupulingas savo tarnautojų silpnybių atskleidimas, bet naujas ir džiugus Dievo dovanos didybės suvokimas – dovanos, konkrečiai spindinčios dosnių ganytojų, kupinų karštos meilės Dievui bei artimui, asmenybėse. Vėliau savo pasakojime prelegentas pacitavo seminarijos auklėtinio pastebėtus pavojus dabartiniam kunigui – tai atitrūkimas nuo Tiesos, pasaulio įtaka, stagnacija ir vidinis sutrikimas. Plačiau kalbėdamas apie vidinį sutrikimą, prelegentas sakė, jog šiai problemai taip pat galima priskirti apsipratimą su šventenybėmis. Jis pabrėžė, kad reikia nuolatinių pastangų kunigystės kelyje, reikia nuolat palaikyti glaudų santykį su Dievu, nes kunigo pašaukimas turi nuolat skleistis...

Antrojoje užsiėmimų dalyje vyskupijos kunigai susibūrė į katedrą – Švč. Sakramento adoracijai; adoracija truko 1 valandą Šv. Juozapo, Kaišiadorių vyskupijos globėjo, koplyčioje. Adoracijai vadovavo ir mintis meditacijai pateikė vysk. J. Matulaitis ir kun. M. Bianco SDB. Pamaldos baigtos maldos kreipiniu „Viešpatie, padaryk mūsų širdis panašias į savo širdį“!

Kunigų dienos užsiėmimai baigėsi pietumis Vyskupijos kurijoje su ganytoju – Vyskupu. Pietų metu vyskupas su kunigais pasidalijo pastarojo meto patirtimis, minint įvairias sukaktis ir minėjimus vyskupijoje, priminė būsimus renginius bei paragino kunigus įsigyti Raniero Cantalamessa knygą „Dvasios giesmė“ (apie Šv. Dvasią pagal himną Veni creator), kurią lietuvių kalba išleido VšĮ „Gyvieji akmenys“; ją buvo galima įsigyti Vyskupijos kurijoje.

Kurijos kancleris

« atgal