Naujienos

Kaišiadorių vyskupo laiškas vyskupijos tikintiesiems Gavėnios pradžiai (2010)

Brangūs tikintieji,

2010 metais Lietuva mini nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmetį, todėl pradedant Gavėnią kviečiu apmąstyti iš Dievo gautos laisvės dovaną, nes Gavėnia – tai atsivertimo ir išsilaisvinimo per atgailą laikas.

Keturiasdešimties dienų gavėnios laikas teprimena mums keturiasdešimt metų užtrukusią izraelitų kelionę iš Egipto vergovės į laisvę Pažado žemėje. Uoliai atlikę gavėnios rekolekcijas, per Atgailos sakramentą (išpažintį) apsivalę ir atsikratę prisirišimo prie nuodėmių, pasiruoškime įžengti į Velykas laisvesni ir laimingesni. Kadangi esame pašaukti laisvei, kurkime laisvos ir atsakingos tautos istoriją pradėdami tai nuo savęs, savo šeimos bei savo aplinkos.

Baigiantis 2009 metams Kaišiadorių vyskupijoje įvyko didelė nelaimė: gaisras visiškai sunaikino Labanoro parapijos bažnyčios pastatą. Nors materialinis Bažnyčios pastatas ir buvo sunaikintas, bet Bažnyčia visų pirma yra bendruomenė, kuri pasireiškia per konkrečią vietinę tikinčiųjų bendruomenę (plg. KBK 752).

Džiugu, kad Labanore liko tikėjimui ištikima bendruomenė, pasiryžusi atstatyti bažnyčios pastatą. Nors tame ir daug entuziazmo, tačiau suprantame, kad be ženklesnės pagalbos iš šalies, bažnyčia negalės būti atstatyta. Kviečiu parapijų klebonus pasirinktą gavėnios sekmadienį paskelbti specialią rinkliavą Labanoro parapijos bažnyčios atstatymui, o tikinčiuosius kviečiu pagal išgales tam tikslui aukoti.

Kadangi gavėnia pradedama Pelenų dieną, Labanoro parapijiečių iniciatyva sudegusios bažnyčios pelenai buvo surinkti ir padalinti Kaišiadorių vyskupijos parapijoms, kad pradedant šią gavėnią visi būtume pabarstyti iš ypatingos gaisravietės surinktais pelenais. Pelenai – trapumo, laikinumo bei nusižeminimo simbolis, tepaskatina mus uoliai ir dvasingai išgyventi šią gavėnią, o taip pat nepamiršti mūsų tikėjimo brolių bei sesių, kuriems tie pelenai atnešė skausmo ir širdgėlos. Būkime solidarūs su tais vyskupijos tikinčiaisiais, kuriuos ištiko gaisro nelaimė.

Viešpats teatlygina visiems geradariams, aukotojams ir rėmėjams, o visą Dievo tautą teveda užtikrintu keliu į Dievo vaikų laisvę.

Vysk. J. Matulaitis

« atgal