Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos savanorių susitelkimo diena Guronyse (2010 01 23)

2010 m. sausio 23 d. Guronių rožinio slėpinių kelio rekolekcijų namuose vyko dvasinio susitelkimo diena Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro savanoriams. Dauguma šių žmonių savanoriauja parengimo Santuokos sakramentui naujojoje programoje, kuri Kaišiadorių vyskupijoje startavo 2008 m. sausio mėn. Susitelkimo dienai susibūrė savanoriai su šeimomis; mažuosius rekolekcijų namuose maloniai sutiko ir paglobojo Guronyse reziduojančios seserys eucharistietės.

Pagrindinis susitelkimo laikas buvo skirtas dvasiniam pokalbiui tema "Malonė mums duota"; jam vadovavo Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos vyresnioji ses. E. L. Ceple. Ses. Linda kalbėjo labai subtiliai, užkalbindama kiekviena šio dvasinio susibūrimo dalyvį, be jokio oficialumo, dargi atkreipdama dėmesį į kiekvieno vardą, jo reikšmę, ir, žinoma, šio vardo, tai yra, asmens svarbą Dievui...

Po pietų, antrojoje užsiėmimų dalyje, kalbėjo Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro dvasios vadovas kun. G. Tamošiūnas. Jis taip pat savanoriauja parengimo Santuokos sakramentui programoje Kaišiadoryse. Kunigas pasidalijo asmenine tikėjimo patirtimi, kuria remiasi kunigystės kelyje. Atkreipė susibūrusiųjų dėmesį į tris patirtis: asmeninį ryšį su Viešpačiu, kuris atsiskleidžia per maldą, Dievo žodžio klausymąsi, tai yra, asmeninę bendrystę, taip pat į Jo ženklus, kurie mus lydi tikėjimo ir gyvenimo kelyje, kaip antai, mylėk savo artimą kaip save patį, nemeluok, bei į Malonę – kai Dievas mums padeda neatsiliepus ar to net nežinant...

Po to piligriminės kelionės įspūdžiais pasidalijo Šeimos centro Širvintų dekanato skyriaus savanoriai; jie praeitais metais lankė žymiausias Lietuvos šventoves. Vėliau kalbėjo Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro vadovė D. Nasevičienė; ji trumpai apžvelgė praeitų metų Šeimos centro veiklą, padėkojo susibūrusiems, užsiminė apie planuojamus darbus.

Galiausiai šio renginio dalyviai susibūrė Eucharistijos šventimui į rekolekcijų namų koplyčią. Mišių pabaigoje, prieš palaiminimą, Šeimos centro dvasios vadovas savo bičiuliams sakė, kad mums dabar derėtų galvoti apie tuos dalykus, kuriuos šiandien gavome iš Dievo. Jis priminė apaštalo Pauliaus teiginį „Aš iš tikrųjų visa laikau nuostoliu, palyginti su Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, pažinimo didybe. Dėl Jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų ir būčiau Jame“. Ir palinkėjo likti Jo pažinimo didybėje visą gyvenimą ir šia malone dalintis su kitais...

Nuoširdžiai padėkoję sesėms eucharistietės už patarnavimus – dienos mintis, mažųjų priežiūrą, skanų maistą, didžiulį dėmesį, susitelkimo dienos dalyviai išvyko namo.

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro informacija

« atgal