Naujienos

Apaštalinis nuncijus arkivysk. L. Bonazzi lankėsi Kaišiadorių vyskupijoje (2009-11-24)

2009 m. lapkričio 24 d. Kaišiadorių vyskupijoje lankėsi apaštalinis nuncijus Lietuvoje Jo Ekscelencija arkivyskupas Luigi Bonazzi. Kaišiadorių vyskupijoje Nuncijus lankėsi vietos vyskupo kvietimu. Nuncijus Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centre (Birutės g. 9, Kaišiadoryse) pristatė pranešimą vyskupijos kunigams; šio pranešimo taip pat klausėsi vyskupijos pastoracinių centrų tarnautojai. Kalbėdamas kunigams Nuncijus visų pirma pasidžiaugė dėl galimybės susitikti, atsiprašė, kad negali kalbėti lietuvių kalba. Nuncijus sakė, jog jam didelė auka, kad negali kalbėti lietuviškai, o jį besiklausantiems - klausytis svetima kalba. Jis pasidžiaugė, jog didėlė dovana mums kunigams „Kunigų metai“, kuriuos popiežius Benediktas XVI paskelbė Bažnyčioje šių metų birželio mėnesį. Šie metai - tai malonės metas visai Bažnyčiai ir ypatingas laikas kunigams, sakė Nuncijus. Po to Nuncijus kalbėjo apie „kunigą kaip bendrystės žmogų“. Aptardamas šią temą Nuncijus pabrėžė tris kunigo bendrystė aspektus - bendrystę su savo vyskupu, bendrystę su konfratrais (kunigais) ir bendrystę su pasauliečiais. Kalbėdamas šia tema Nuncijus pasidalijo savo išgyvenimais, patirtais Kunigų metais. Jis sakė, jog šiais metais jam labai giliai įsiminė popiežiaus Benedikto XVI pasakyti žodžiai apie kunigą: vienintelis dalykas, ko trokšta žmonės iš kunigo - tai Dievas. Vėliau kalbėdamas jis pabrėžė kunigo ir Kristaus bendrystės svarbą, atkreipė dėmesį į Evangelijos žodžius: „Jau nebevadinu jūsų tarnais [...] Jus aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo Tėvo girdėjęs“ (Jn 15,15). Draugams viskas yra bendra, sakė Nuncijus, ir kvietė kunigus turėti tuos pačius jausmus kaip Kristaus – mylėti kaip Kristus bei vykdyti Dievo valią kaip Kristus, kuris paauko savo gyvybę dėl žmonijos išganymo. Kalbėdamas apie kunigą kaip bendrystės žmogų Nuncijus pabrėžė, jog Bažnyčia yra ta mokykla, kurioje turime mokytis šios bendrystės. Ši bendrystė visų pirma turi pasireikšti bendradarbiavimu, apimančiu vis daugiau tikinčiųjų, tarp kurių kunigas gyvena vesdamas juos į meilės vienybę, kur mylima vieni kitus broliška meile ir lenktyniaujama tarpusavio pagarba (plg. Rom 12, 10).

Baigęs pranešimą Nuncijus maloniai atsakė į kunigų klausimus. Atsakydamas į klausimą dėl ištuštėjusių seminarijų Lietuvoje, mat vieno kunigo klausime nuskambėjo siūlymas 2 iš 3 Lietuvos seminarijų uždaryti (mat daug kainuoja jų išlaikymas), Nuncijus visų pirma atkreipė dėmesį į maldas už pašaukimus - pašaukimus į kunigystę ir pašvęstajam gyvenimui. Jis tuo pačiu nusistebėjo, jog Lietuvoje, kaip niekur kitur pasaulyje, kunigų skaičius didesnis už vienuolių. Tai nenormali padėtis, sakė Nuncijus.

Vėliau Nuncijus, lydimas Kaišiadorių vyskupo, lankėsi vyskupijos pastoracinių centrų biuruose – Caritas, Jaunimo, Katechetikos ir Šeimos; trumpai pabendravo su centrų vadovais, domėjosi vykdomais projektais, finansavimo šaltiniais. Po to Nuncijus, kartu su vietos vyskupu ir kunigais pietavo vyskupijos kurijoje. Po pietų Nuncijus lankėsi Kaišiadorių katedroje, pasimeldė prie Dievo tarno arkivyskupo T. Matulionio kapo. Išvykdamas į Vilnių Nuncijus dar aplankė Guronis – Rožinio slėpinių kelio kompleksą, apžiūrėjo naująją koplyčią, kurios išorės freskose įamžinti Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai metai, taip pat Dievo tarnas T. Matulionis, lankėsi Rožinio slėpinių kelio rekolekcijų namuose, apžiūrėjo rožinių ekspoziciją, bendravo su seserimis Eucharistietėmis, domėjosi jų vykdomais projektais rekolekcijų namuose, refektoriuje bendravo prie arbatos puodelio.

Kurijos kancleris

« atgal