Naujienos

Molėtų ir Stakliškių dekanatuose paminėtas Caritas veiklos Lietuvoje atkūrimo dvidešimtmetis (2009 11 16)

Šiais metais Lietuvos Caritas mini veiklos atkūrimo Lietuvoje 20-ąsias metines. Nepriklausomoje Lietuvoje Caritas federacija veikė nuo 1926 m. Ji siejo beveik visas katalikų švietimo ir labdaros organizacijas. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1940 m. Caritas federacijos veikla buvo nutraukta, o atkurta tik 1989 m. (žr. plačiau http://www.caritas.lt/).

2009 m. spalio 22 d. Kaišiadorių vyskupijoje, Molėtų dekanate buvo paminėta Caritas 20 metų veiklos atkūrimo Lietuvoje sukaktis. Renginyje, kuris vyko Molėtuose, dalyvavo Caritas savanoriai iš Molėtų, Giedraičių, Bijutiškio, Skudutiškio, Suginčių, Saldutiškio, Stirnių ir Labanoro parapijų. Šventėje taip pat dalyvavo svečiai – Kaišiadorių vyskupijos Caritas direktorius kun. dek. Rimvydas Jurkevičius, reikalų vedėja ses. Vincenta Slavėnaitė MVS, Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos pirmininkė Marytė Balčiūnaitė, taip pat pirmoji Molėtų parapijos Caritas vadovė ses. Stasė Rokaitė.

Renginio pradžioje šventės dalyviai dėkojo Dievui už nueitą kelią, meldėsi vieni už kitus Molėtų parapijos bažnyčioje; šv. Mišias celebravo Kaišiadorių vyskupijos Caritas direktorius kun. R. Jurkevičius, Molėtų dekanato dekanas kun. K. Kazlauskas ir Giedraičių parapijos klebonas kun. A. Baltuškonis.

Po šv. Mišių dalyviai susibūrė Molėtų parapijos namuose - dalintis veiklos patirtimi, džiaugtis ir dėkoti. Šventės dalyviams keletą kūrinių atliko Molėtų meno mokyklos smuikininkės. Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė Molėtų dekanas kun. K. Kazlauskas, Kaišiadorių vyskupijos Caritas reikalų vedėja ses. V. Slavėnaitė, Molėtų dekanato Caritas koordinatorė A. Lukošienė, pirmoji Molėtų parapijos Caritas vadovė ses. S. Rokaitė. Po to Caritas organizacijos veiklos aktualumą šiandieninėje visuomenėje apžvelgė mokytoja A. Guobienė.

Šiuo metu Molėtų dekanate - Molėtų, Giedraičių, Bijutiškio Skudutiškio, Suginčių, Saldutiškio, Stirnių ir Labanoro parapijose - darbuojasi apie 50 Caritas savanorių. Caritas savanoriai dalija „Europos Sąjungos maisto intervencines atsargas“ nepasiturintiems, lanko vienišus, ligonius, senus žmones, darbais ir malda jungiasi prie savo parapijų darbų. Molėtų parapijoje taip pat vykdomi Kaišiadorių vyskupijos Caritas inicijuoti projektai „Jaukūs namai“ ir „Pagauk tarnystę“. Pastarasis projektas skirtas pakviesti jaunimą Caritas savanorystei. Keletas jaunų žmonių savanoriškai dirba Molėtų vaikų globos namuose.

Caritas 20 metų veiklos atkūrimo Lietuvoje sukaktis taip pat buvo paminėta ir Stakliškių dekanate. Renginyje, kuris vyko šių metų lapkričio 15 d. Birštone, dalyvavo Caritas savanoriai iš Birštono, Stakliškių ir Jiezno parapijų. Šventėje taip pat dalyvavo svečiai – Birštono miesto merė Nijolė Dirginčienė, kiti vietos savivaldos atstovai, Stakliškių parapijos klebonas kun. jubil. Alfredas Rukšta, nevyriausybinių organizacijų atstovai, Prienų parapijos Caritas atstovai bei Kaišiadorių vyskupijos Caritas direktorius kun. dek. R. Jurkevičius ir reikalų vedėja ses. V. Slavėnaitė MVS.

Renginio pradžioje šventės dalyviai Birštono parapijos bažnyčioje klausėsi vargonų muzikos koncerto, kurį Caritas savanoriams dovanojo Birštono savivaldybė. Ši šventė sutapo su Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidais, kurie kasmet švenčiami Birštono parapijoje. Šia proga Birštono parapijos bažnyčioje šv. Mišias celebravo ir pamokslą sakė Kaišiadorių vyskupijos Caritas direktorius kun. R. Jurkevičius, o šventės dalyviai meldėsi už Caritas veiklą Stakliškių dekanate ir visoje Lietuvoje, mirusius Caritas narius.

Po pamaldų Stakliškių dekanato Caritas nariai ir svečiai susibūrė Birštono parapijos Caritas namuose dalintis veiklos patirtimi, džiaugtis ir dėkoti. Renginį vedė Stakliškių dekanato dekanas ir Birštono parapijos klebonas mons. Jonas Dalinevičius. Dekanato Caritas veiklos istoriją ir dabartį pristatė dekanato Caritas koordinatorė, Caritas veiklos atkūrimo Lietuvoje iniciatyvinės grupės narė gyd. Stasė Belickienė. Caritas bendradarbius sveikino Birštono miesto merė N. Dirginčienė, nevyriausybinių organizacijų atstovai, Prienų parapijos Caritas, Kaišiadorių vyskupijos Caritas reikalų vedėja ses. V. Slavėnaitė MVS ir kiti. Susirinkusius giesme sveikino ir džiugino Birštono parapijos choras.

Stakliškių dekanate yra apie 20 Caritas savanorių - Birštono, Jiezno ir Stakliškių parapijose. Kaip ir kituose Kaišiadorių vyskupijos dekanatuose, Stakliškių dekanate Caritas savanoriai dalija „Europos Sąjungos maisto intervencines atsargas“ nepasiturintiems, lanko vienišus, ligonius, senus žmones, jungiasi prie savo parapijų darbų. Plačiausią veiklą dekanate vykdo Birštono parapijos Caritas; pagrindinės veiklos kryptys: savanorystės idėjos sklaida visuomenėje, socialinių paslaugų, psichologinės ir kitokios pagalbos skurstantiems ar kitaip socialiai nuskriaustiems asmenims teikimas, paskaitų organizavimas, bendradarbiavimas su kitomis NVO, dalyvavimas projektinėje veikloje.

Kaišiadorių vyskupijos Caritas informacija

« atgal