Naujienos

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO ŽODIS – SVEIKINIMAS VYSKUPIJOS TIKINTIESIEMS VELYKŲ PROGA (2009)

Brangūs tikintieji,

Garbingojo Kristaus prisikėlimo iškilmės dieną noriu kreiptis į Jus tradiciniu pasveikinimu: „Sveiki sulaukę šventų Velykų!“.

Visas Kristaus gyvenimas ir veikla žemėje buvo kelionė į Velykas, nuolatinis ėjimas į Prisikėlimą. Negalime pamiršti Viešpaties klausimo mokiniams: „Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir įžengti į savo garbę?!“ (Lk 24,26). Matome, jog garbė ir išaukštinimas ateina per kančią ir auką. Velykų šviesoje iškyla esminis klausimas: ar priimame ir gerbiame Jėzaus Kristaus Auką savo kasdieniniame gyvenime?

Juk su kiekvienu saulėlydžiu mes palaidojame mums duoto laiko atkarpėlę, todėl labai svarbu kiekvieną akimirką panaudoti pagal Dievo valią. Tik su Jėzaus auka sujungta kasdieninė sąžiningai atlikta pareiga, savitvarda, nusigalėjimas, ar parodyta artimo meilė yra lyg gyvybę išlaikantis grūdelis, kuris vieną kartą kris į žemę... Gyvybę teikiantis Dievo žodis sako, kad su Kristumi gyvenę ir kentėję, su juo būsime ir pagerbti (plg. Rom 8,17).

Apie tai, kad džiaugsmas ir išaukštinimas ateina per savęs atsižadėjimą bei auką, išgirdome iš mūsų Viešpaties Jėzus Kristaus: „jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių“ (Jn 12,24). Šią gilią tiesą suvokiame šiemet minėdami jubiliejinius Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai metus. Be šv. Brunono kankinystės pasaulis nebūtų taip plačiai sužinojęs apie Lietuvą, o dėl daugybės XX amžiaus kankinių bei Tėvynės gynėjų pasaulis dar kartą sužinojo apie Lietuvą, atkūrusią savo Nepriklausomybę ir įsijungusią į Europos tautų šeimą.

Pirmajame savo laiške į vyskupijos tikinčiuosius 1943 metais Dievo tarnas Teofilius Matulionis, Kaišiadorių vyskupas, perteikė vieno to meto konvertito mintį, kuri ne ką mažiau aktuali ir mūsų dienoms: „Kas meldžiasi, padaro daugiau pasauliui gero, negu tie, kurie kovoja. Pasaulis eina blogyn, nes daugiau yra kovų, kaip maldų“ (LKMA, Arkivyskupas Teofilius Matulionis laiškuose ir dokumentuose, Vilnius 2002, p. 10). Šiandieninis pasaulis labiau linkęs imtis ginklo, negu sudėti rankas maldai. Pasaulį keičia ne revoliucionieriai, bet šventieji, sugebantys Kristaus pavyzdžiu aukotis ir būti solidarūs su stokojančiais.

Šiame sunkmetyje išgyventos Velykos teįneša džiaugsmingos vilties, kuri įgauna konkretų pavidalą Kristaus pergalėje prieš visas blogio bei priespaudos jėgas. Tegu mato visas pasaulis, „kaip visa ko pradžia – Jėzus Kristus paniekintus išaukština, nuvertintus atnaujina, nusidėjusius grąžina į pirmykštį nekaltumą“ (Skaitiniai šventadienių mišioms, ABC, Vilnius – Kaunas 1982, p. 155). Prisikėlimas mums užtikrina, kad net sunkūs gyvenimo tarpsniai yra reikalingi ir prasmingi.

Viltingų ir Dievo malonėmis gausių šv. Velykų!

Vysk. J. Matulaitis

« atgal