Naujienos

Kaišiadorių vyskupo viešnagė Magdeburge (2004 03 20)

Šių metų kovo 20 dieną Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis viešėjo Magdeburge, kur buvo švenčiamas Magdeburgo vyskupo Leo Nowak 75 - mečio jubiliejus. Kaišiadorių vyskupija jau daugiau kaip dešimtmetį labai ir įvairiais lygmenimis bendrauja ir bendradarbiauja su Magdeburgo vyskupija.

Pagal Bažnyčioje galiojančią tvarką vyskupas, sulaukęs tokio amžiaus, atsistatydina iš vyskupijos ganytojo (ordinaro) pareigų. Tad šis jubiliejus sutapo su Magdeburgo vyskupo išleistuvėmis. Šventėje dalyvavo daug garbingų svečių, kurie savo sveikinimo kalbose išryškino vyskupo L. Nowak nueitą kelią ir Dievo garbei bei tikinčiųjų džiaugsmui atliktus darbus.

Apaštalinis nuncijus Vokietijoje arkivyskupas E. J. Ender Popiežiaus vardu padėkojo vyskupui L. Nowak už stropiai atliktas ganytojo pareigas, stengiantis misionieriška dvasia persunkti nukrikščionintą Rytų Vokietijos visuomenę.

Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas K. Lehmann padėkojo vyskupui L. Nowak už pasiaukojantį darbą prieš dešimt metų atkurtoje Magdeburgo vyskupijoje, kuri po Reformacijos Vokietijoje buvo panaikinta. Magdeburgo vyskupijos atkūrimas ir jos veiklos struktūrų plėtimas buvo įvertintas kaip Vokietijos katalikų bažnyčios praturtinimas.

Šventėje kalbėjo Sachsen Anhalt krašto prezidentas ir ministras pirmininkas, kurie kaip politikai įvertino vyskupo Leo indėlį Bažnyčiai bendradarbiaujant su Valstybe.

Didelio susidomėjimo sulaukė Evangelikų vyskupo kalba. Vyskupas juokavo, kad kartais paštininkai jam adresuotus laiškus nunešdavo į katalikų kuriją ir atvirkščiai, nes abiejų vyskupų pavardės labai panašios: Nowak ir Noack. Pavardžių panašus skambėjimas buvo išaiškintas kaip didelio suartėjimo tarp katalikų ir evangelikų ženklas. Krašte, kuriame tik 15% gyventojų yra krikščionys, ekumeninis bendradarbiavimas tikrai labai svarbus.

Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis savo sveikinimo žodyje prisiminė abiejų vyskupijų abipusiai vaisingos partnerystės kelią, padėkojo vysk. L. Novak už jo asmeninį indėlį stiprinant draugiškus ryšius ir įteikė simbolinę dovanėlę. Vyskupas J. Matulaitis išreiškė viltį, kad partnerystė tarp vyskupijų toliau stiprės bei plėsis. O vyskupas Leo Novak pažadėjo vėl greitu laiku kaip svečias atvykti į Lietuvą.

Vyskupą J. Matulaitį kelionėje lydėjo kun. t. dr. Algirdas Jurevičius, šiuo metu bebaigiantis teologijos studijas Frankfurte prie Maino, ir Aidmantas Bernatonis, Kaišiadorių vyskupo referentas.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal