Naujienos

Šv. Juozapo, Kaišiadorių vyskupijos globėjo, šventė Kaišiadoryse (2004 03 18)

Š.m. kovo 18 d., šv. Juozapo, švč. M. Marijos Sužadėtinio šventės išvakarėse, Kaišiadorių katedroje Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis ir vyskupijos kunigai šventė šv. Mišias, skirtas šv. Juozapo, Kaišiadorių vyskupijos globėjo, garbei; Mišiose, kuriose dalyvavo dauguma Kaišiadorių vyskupijos kunigų, taip pat Kaišiadorių vyskupijos seminaristai, lydimi rektoriaus kunigo Roberto Šalaševičiaus, buvo meldžiamasi už vyskupiją, jos ganytoją, kunigus, vienuolius, seminarijos auklėtinius ir pasauliečius; šv. Mišių homiliją sakė monsinjoras Andres Lavin, Opus Dei prelatūros regioninis vikaras Baltijos šalims.

Šv. Juozapo šventinė programa, skirta vyskupijos kunigams ir seminaristams, prasidėjo Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centre paskaita “Kunigas - nūdienos pasaulio druska”; prelegentas monsinjoras Andres Lavin klausytojams pabrėžė nūdienos kunigo užduotis Bažnyčioje, kurias visų pirma prasmingai ir giliai atskleidžia Bažnyčios dokumentai. Pokalbio metu taip pat buvo paminėta būtinybė nuolat atsinaujinti kunigystėje - dvasia ir patirtimi, ir šiomis malonėmis dalintis su pasauliečiais, kurių tarnystei kunigas pasišvenčia skirti visą savo gyvenimą.

Po paskaitos kunigai ir seminaristai dalyvavo Kryžiaus kelio pamaldose Katedroje, kurioms vadovavo ir mąstymus pateikė monsinjoras Andres Lavin.

Šiais metais kovo 18 d. sukako penkioliktosios Kaišiadorių vyskupo Juozapo Matulaičio konsekracijos vyskupu metinės; šia proga, po šv. Mišių Katedroje, Vyskupą sveikino kunigai, seminaristai, vyskupijos pastoracinių centrų vadovai, vyskupijoje esančių savivaldybių atstovai; sveikinusieji dėkojo vyskupui už nuveiktus darbus Viešpaties garbei ir žmonių išganymui Kaišiadorių vyskupijoje, už pastoracinių vizitacijų ir asmeninių susitikimų metu parodytą meilę ir nuoširdumą ganomiesiems, bendradarbiams bei asmeniniu pavyzdžiu paliudytą ištikimybę maldai, neblėstančią meilę Dievui, Bažnyčiai ir Tėvynei…

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal