Naujienos

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO ŽODIS – SVEIKINIMAS VYSKUPIJOS TIKINTIESIEMS KALĖDŲ PROGA (2008)

„Bėkime į Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko“ (Lk 2,15).

Brangūs broliai ir seserys Kristuje,

Šiandien - šv. Kalėdų dieną, noriu su Jumis pasidalinti Viešpaties mums dovanotu džiaugsmu ir ramybe. Kristaus gimimas yra didžiulė Dievo dovana žmonijai, kuri pakeitė ne tik jį sutikusių žmonių gyvenimą, bet ir visą pasaulio istoriją, nes per tai „Pasirodė mūsų Gelbėtojo Dievo gerumas ir meilė žmonėms“ (Tit 3,4).

Jėzaus gimimu Dievas nauju ir nepakartojamu būdu trokšta prakalbinti žmogų, padovanodamas jam save patį. Evangelija mini, jog Jėzaus gimimu naktį „nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa“ (Lk 2,9). Šios šviesos apimti mes taip pat šiandien atskubėjome į Bažnyčią pasveikinti gimusio Kūdikio. Tačiau tenka apgailestauti, kad ten, kur yra šviesa, vis dar išlieka ir šešėliai.

Pastaruoju metu daug yra kalbama apie infliaciją ir kitus su šiuo reiškiniu susijusius sunkumus. Pats infliacijos reiškinys apibrėžiamas tik ekonominėmis kategorijomis, o dažniausiai - kaip piniginio vieneto vertės sumažėjimas (plg. Tarptautinių žodžių žodynas, Vilnius 2004, p. 320). Pop. Benediktas XVI, pradėdamas 2008 metus, atkreipė visų pasaulio geros valios žmonių dėmesį į kitokio pobūdžio infliaciją – į kalbos ir tarpasmeninių santykių infliaciją (plg. Popiežiaus Benedikto XVI žinia Pasaulinės taikos dienos proga (2008-01-01), Nr. 3). Neįvertinus bendravimo šeimoje, darbovietėje ir visuomenėje, žmonių santykius apima infliacija: daug šaltos informacijos, bet mažai šilumos ir meilės. O kaip žinote, kiekviena infliacija veda ir link krizės. Tad ką turėtume daryti?

Visų pirma stenkimės nugalėti susvetimėjimą ir atstatyti pilną pagarbos artimui bendravimą. Tai turėtų prasidėti jau šeimoje ir atsispindėti parapijos bendruomenėje. Evangelija mini, jog Šventajai šeimai „nebuvo vietos užeigoje“ (Lk 2,7). Šiandien visi kovoja dėl vietos: pasidalinta ne tik žemė ir vandenynai, bet vyksta net ir mėnulio dalybos! Bažnyčia įspėja, jog itin išpopuliarėjus moderniosioms technologijoms, pavyzdžiui, internetui ir mobiliesiems telefonams, nebelieka erdvės dvasiniam gyvenimui.

Ar šiandien Jėzus randa užeigą, šiltus namus, paruoštą garbingajam svečiui tinkamą vietą? Na ir kas, kad Jėzui nebuvo vietos Betliejaus užeigoje – Jam jos ir nereikėjo! Jis gimė tvartelyje, kuriame daugiau šilumos nei turto, tačiau Jo šventovė – žmogaus širdis! Baisu būtų, jei Jam nebūtų vietos mumyse, o mūsų namuose būtų daugiau turtų, negu šilumos ir meilės (plg. Kun. B.Bulika, Dievo karalystės žemė, Kaunas 2008, p. 439). Tai kurgi Jėzui surasime vietą? – Jis ateina pas mus klausdamas: ar aš galiu gimti tavyje, ar aš galiu ateiti pas tave? Ar tu įsileisi mane? – Štai čia yra didysis Kalėdų slėpinys! Tad savęs klauskime, ar jam paruoštos mūsų širdys, ar jis ten laukiamas?

Šiais – Jubiliejiniais apaštalo Pauliaus metais Bažnyčia ragina, kad kiekviena šeima turėtų Šventąjį Raštą, jį skaitytų, į jį gilintųsi ir pagal jį gyventų. 2009-uosius metus Lietuvos vyskupai paskelbė Jubiliejiniais Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai metais. Kaip žinome iš istorijos, Lietuvos vardas pirmą kartą paminėtas Šv. Vaitiekaus ir šv. Brunono (Bonifaco) – pirmųjų baltų žemių apaštalų - kankinystės aprašyme Kvedlinburgo analuose 1009 metais. Viešpats panorėjo pirmąją pasauliui paskelbtą žinią apie Lietuvą susieti su krikščionių vyskupų auka.

Prie šios aukos ypatingu būdu jungiasi ir garbingasis mūsų vyskupijos ganytojas Dievo Tarnas arkivyskupas Teofilius Matulionis, kurio kankinystės garso bylos procesą šiemet užbaigėme vyskupijoje, o visą surinktą medžiagą perdavėme į Šventųjų skelbimo kongregaciją Vatikane. Dievo Tarnas Teofilius iš meilės Jėzui degė troškimu būti apaštalu ten, kur iš kūdikio sielos išraunami gražiausi Dievo meilės žiedai, kad savo paties auka palaikytų vis labiau gesinamą tikro žmogiškumo ugnelę ir būtų kelrodžiu ieškantiems tiesos. Savo pasiaukojančiu pavyzdžiu jis ir mus šioje Kalėdų šventėje skatina pamilti Jėzų ir paruošti jam tinkamą būstą savo širdyse.

Neškime tad aukštai iškėlę Evangelijos žibintą ir pripildykime mūsų Tėvynę Dievo žodžio pažinimo, kad tamsybėje tūnanti tauta išvystų skaisčią Kristaus atneštą šviesą (plg. Mt 4,16). Tebūna mūsų ir visų Lietuvos žmonių širdys atviros priimti Jėzų Kristų – tikrą Dievą ir tikrą žmogų – kaip savo vienintelį Viešpatį, kad Lietuva pasaulyje garsėtų kaip krikščioniška šalis.

Džiugių ir Dievo malonėmis gausių šv. Kalėdų bei Naujųjų 2009 -ųjų metų!

Vysk. Juozas MATULAITIS

« atgal