Naujienos

Apaštalinis Nuncijus viešėjo Elektrėnų parapijoje (2008 11 23)

2008 m. lapkričio 23 d., Kristaus – Visatos Valdovo iškilmėje, Jo Ekscelencija apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas dr. Peter Stephan Zurbriggen kartu su savo sekretoriumi mons. dr. J. F. Lantheaume lankėsi Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos, Kankinių karalienės parapijoje. Nors lauke siautėjo pirmoji šiemet pūga, bažnyčia buvo pilnutėlė. Prieš šv. Mišias Elektrėnų parapijos vikaras kun. Marius Talutis trumpoje katechezėje pristatė tikintiesiems arkivysk. P. S. Zurbriggen biografiją ir tarnystę atstovaujant popiežių.

Įžangos žodyje Elektrėnų parapijos klebonas mons. Jonas Sabaliauskas pasveikino nuncijų pristatydamas savo parapiją kaip mažą visuotinės Bažnyčios dalelę, o Jo Ekscelencija nuncijus pasidžiaugė galimybe kartu švęsti Eucharistiją ir pasveikino neseniai Jo Šventenybės popiežiaus kapelionais paskirtus mons. Joną Sabaliauską ir generalvikarą mons. dr. Algirdą Jurevičių.

Pamokslo metu nuncijus akcentavo Kristų kaip Gerąjį Ganytoją: „Kristuje mes randame tikslus, dėl kurių iš tiesų verta gyventi; Jame mes randame jėgų toliau eiti keliu, vedančiu į geresnį pasaulį“. Kalbėdamas apie visuotinį teismą pasaulio pabaigoje, arkivyskupas pabrėžė Evangelijoje paskelbtus galutinio nuosprendžio kriterijus: „Alkaną pavalgydinti, ištroškusį pagirdyti, keleivį priglausti, nuogą aprengti, ligonius ir kalinius aplankyti. Bažnyčia prie šių šešių kriterijų – gerų darbų pridėjo dar vieną darbą: mirusį palaidoti. Tai septyni kriterijai, pagal kuriuos mes būsime teisiami, ir kurie dar kitaip vadinami „Septyniais gailestingumo darbais kūnui“. Jei mes vykdysime šiuos gerus darbus, stovėdami dieviškojo teismo akivaizdoje, išgirsime Žmogaus Sūnaus žodį: „Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę!“ (Mt 25,34).

Šv. Mišių liturgijoje lotyniškai giedojo Elektrėnų parapijos jaunimo bei suaugusiųjų choras. Po šv. Mišių nuncijus popiežiaus Benedikto XVI vardu suteikė tikintiesiems apaštalinį palaiminimą. Nuncijaus viešnagė Elektrėnų parapijoje tęsėsi parapijos salėje kartu su parapijos nariais dalijantis karštais kibinais, sultiniu ir klausantis kaimo kapelos atliekamų lietuvių liaudies melodijų. Atsisveikindamas su elektrėniečiais, nuncijus padėkoju už šiltą priėmimą ir pakvietė visus apsilankyti nunciatūros pastate Vilniuje.

Kaišiadorių vyskupo generalvikaras

« atgal