Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo rožinio brolijos narių susirinkimas (2008 11 08)

2008 m. lapkričio 8 d. Kaišiadoryse vyko vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos – brolijos narių susirinkimas, kurio pagrindinis tikslas buvo išrinkti šios draugijos koordinatorių. Dienos programoje dalyvavo daugiau nei 100 narių iš įvairių vyskupijos parapijų - Kernavės, Daugų, Pivašiūnų, Jiezno, Užuguosčio, Semeliškių, Žiežmarių, Elektrėnų ir Kaišiadorių.

Programa prasidėjo Mišiomis Dievo tarno Teofiliaus Matulionio kriptoje, Kaišiadorių katedroje. Po to susirinkusius pasveikino Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis, džiaugdamasis, kad atsirado toks gausus būrys bendraminčių, kuriems brangi Rožinio malda, bendras tikslas ir veikla. Ganytojas taip pat papasakojo apie Dievo tarno T. Matulionio beatifikacijos bylos eigą, kurios reikalais jis neseniai lankėsi Vatikane, Šventųjų skelbimo kongregacijoje. Po to brolijos nariai, drauge su vyskupu, meldėsi rožinį katedroje.

Tolesnėje programos dalyje mons. Vincentas Jalinskas liudijo apie pamaldumą Švč. M. Marijai, meilę rožinio maldai. Bažnyčios rodomą pagarbą Motinai Marijai jis pavadino 8-tuoju sakramentu, skleidžiančiu motinystės šilumą. Prelegentas pabrėžė, jog Marijai, kaip ir kiekvienai motinai, nereikia garbės ir tuščio liaupsinimo, jai reikia žmogiškos šilumos ir artumo. Kunigas kvietė rožinius pašventinti ne tik švęstu vandeniu, bet ir savo prakaitu, pašventinti savimi...

Po paskaitos brolijos nariai išrinko Jolantą Celiešienę (gyv. Užuguosčio parapijoje) eiti vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos koordinatorės pareigas. Jai pagelbėti žadėjo kiti aktyvūs šios brolijos nariai. Po to buvo aptarti įvairūs rūpimi klausimai: būrelių veikla, narių sąrašų sudarymo būtinybė, laikraštėlio leidyba ir kt. Brolijos nariai buvo supažindinti su Kaišiadorių vyskupo patvirtintomis Gyvojo rožinio draugijos – brolijos maldos intencijomis 2009 metams.

Susitikimas baigtas malda ir širdinga agape, kurioje akivaizdžiai pasireiškė didelis paprastų – mažų žmonių dosnumas...

Kun. M.Talutis (Elektrėnai)

« atgal