Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena (2008 10 21)

2008 m. spalio 21 d. Kaišiadoryse vyko vyskupijos Kunigų diena - nuolatinio formavimo užsiėmimai. Pirmojoje užsiėmimų dalyje kalbėjo kunigas Vaclovas Aliulis MIC. Pranešimo tema - „Šv. Pauliaus apaštališkoji dvasia“.

Pradžioje prelegentas sakė, jog pirmą kartą lankėsi Kaišiadoryse anuomet, kunigystės pirmaisiais metais, kai šiai vyskupijai vadovavo vysk. Teofilius Matulionis (Dievo tarnas, arkivyskupas, miręs 1962 m.). Mat kunigui Vaclovui tuo metu teko darbuotis Kaišiadorių vyskupijoje – Senosios Varėnos parapijoje, Dzūkijoje. Tuo pačiu jis šiltai prisiminė iškilius – apaštališka dvasia spinduliavusius ano meto Kaišiadorių vyskupijos kunigus - kan. Joną Mintaučkį (liturginės komisijos narį, rašiusį visai Lietuvai liturginį kalendorių), Česlovą Kavaliauską (Šv. Rašto NT vertėją), Marijoną Petkevičių MIC, Bronių Buliką, Alfonsą Šatą, Praną Genevičių (kunigus rašytojus)... Tačiau dažniausias ir artimiausias ryšys su Kaišiadorimis buvo tuomet, kai šiai vyskupijai vadovavo vysk. Vincentas Sladkevičius (Šventosios Romos Bažnyčios kardinolas, Kauno arkivyskupas metropolitas, marijonų vienuolijos narys, miręs 2000 m.).

Kalbėdamas apie apaštalą Paulių, kun. V. Aliulis pradžioje apžvelgė šio asmens biografiją – gimimo datą, vietą, išsilavinimą, keliones. Pabrėžė, jog apašt. Pauliaus apytikslę gimimo datą galima nustatyti remiantis šv. Stepono kankinyste, aprašyta Naujajame testamente. Anot kunigo, Paulius gimė praėjus 13 metų po mūsų Viešpats Jėzus Kristaus gimimo, dabartinėje Turkijos teritorijoje, tuo tarpu atsivertė - 34-35 metais. Apie 51 m. parašė laiškus tesalonikiečiams, pirmąsias Naujojo testamento knygas.

Kalbėdamas apie apaštalo darbštumą, prelegentas pabrėžė, jog Pauliui priklauso trečdalis Naujojo testamentų tekstų (2003 eilutės iš 5621). Save vadindamas Jėzaus Kristaus tarnu, jis daug keliavo, vienoje vietoje ilgiau neužsibūdamas kaip 3 metus. Jis ne tik sėjo Evangelijos sėklą, bet ir laistė, pakartotinai lankydamas įkurtąsias krikščionių bendruomenes – nuolat jomis domėjosi, stiprino. Pagrindinis jo veiklos stimulas, kaip teigia pats Paulius, - Kristaus meilė, verčianti jį keliauti, skelbti, liudyti... Tuo tarpu skelbė visiems, nedarydamas skirtumo, kam skelbti Evangeliją...

Pauliaus tikėjimas - ne filosofija, protu ar vien svarstymais surastas Dievas, bet grindžiamas pasitikėjimu ir asmeniniu ryšiu su Kristumi. Pauliui tikėti - tai gyventi su Kristumi ir dėl Kristaus... Jis savo laiškuose pateikia daug moralinių, sakykime, nemalonių pamokymų, tačiau niekur jais nepradeda. Tokių nuorodų pagrindas – noras, kad žmogus nepražūtų!

Apibendrindamas savo kalbą, kun. Vaclovas atkreipė dėmesį į šiandien pasitaikančias problemas skelbiant Evangeliją. Anot vieno jauno kunigo, apie kurį užsiminė prelegentas, nūdienos visuomenė visai kitokia nei Pauliaus laikais. Šiandien žmonės nelinkę priimti vienpusiškos nuomonės, mat jiems visos nuomonės lygios. Atsakydamas į šį retorinį klausimą, kun. V. Aliulis pabrėžė, kad jei visos tiesos ar nuomonės yra lygiai vertos, tai jos nieko nevertos! Tuo tarpu šiandienos visuomenė, žinoma, skiriasi nuo anuometinės - Pauliaus laikų, tačiau ir šiandien Evangelijos žinia turi skverbtis pas žmones. Šiandien ypač svarbu gebėti dalintis vertybėmis, taip pat ir tikėjimo... Anot prelegento, pastaroji Evangelijos perdavimo forma, ko gero, pati priimtinausia šiems laikams!

Antrojoje užsiėmimų dalyje Vyskupijos kurijos kancleris pristatė kunigams Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriato išplatintą naująją Ikisantuokinės apklausos anketą, kuri nuo šiol vadinsis „Pasirengimo santuokai anketa“, bei jos priedus – paaiškinimą, kaip pildyti anketą ir kt. Naująją anketą ir jos priedus kunigai galės įsigyti vyskupijos kurijoje.

Po to kalbėjęs Kaišiadorių vyskupo generalvikaras kunigams pristatė naują knygą „Kaišiadorių vyskupijos bažnyčių varpai“. Šios knygos autorius - menotyrininkas Gintautas Žalėnas, leidyba rūpinosi Kaišiadorių muziejus. Šis leidinys, kaip sakoma pratarmėje, skiriamas Kaišiadorių vyskupijos 80-mečio sukakčiai bei tikimasi, kad jis bus įdomus ne tik istorijos mėgėjams, kraštotyrininkams, bet ir visiems, kurie su jais susiduria tiesiogiai: bažnyčios tarnautojams, dvasininkijai bei visiems, kurie geba įsiklausyti į varpo skambesį, pajusti jo gaidą.

Šia proga taip pat buvo pristatyta kita nauja knyga – kun. Broniaus Bulikos rinktinių raštų I tomas „Dievo karalystės žemė“. Knyga išleista UAB „Init“ lėšomis, sudarytoja ses. Marija Vadeikytė OSB. Kadangi šio leidinio rėmėjas 200 egz. padovanojo Kaišiadorių vyskupijai, todėl, vietos vyskupo sprendimu, knygos buvo padalintos visiems vyskupijos kunigams, tikybos mokytojams ir katechetams. Knyga išleista kun. B. Bulikos mirties 20-mečio sukakties proga.

Užsiėmimų pabaigoje Kaišiadorių vyskupas kunigams paskelbė apie Jo Šventenybės pop. Benedikto XVI suteiktus kapelionų (monsinjorų) titulus dviem Kaišiadorių vyskupijos kunigams – dr. Algirdui Jurevičiui, vyskupo generalvikarui, ir dek. Jonui Sabaliauskui, Elektrėnų parapijos klebonui, ir įteikė pažymėjimus. Vyskupas taip pat įteikė Popiežiaus palaiminimus kunigui Pranciškui Čiviliui, Senosios Varėnos parapijos klebonui, šiemet švenčiančiam kunigystės 25-mečio jubiliejų, ir kunigui jubil. Česlovui Zažeckui, šiemet švenčiančiam kunigystės 60-mečio sukaktį. Kun. jubil. Česlovas Zažeckas yra ilgiausią kunigystės kelią nuėjęs kunigas vyskupijoje - šiemet skaičiuojantis 60 kunigystės ir 84 amžiaus metus.

Šia proga taip pat buvo įteiktos Kaišiadorių vyskupo padėkos ir atminimo dovanėlės Dievo tarno Teofiliaus Matulionio (1873-1962) gyvenimo, kankinystės ir kankinystės garso bylos (vyskupijos etapo) tribunolo nariams: bylos postulatorei ses. Celinai R. Galinytei OSB, įgaliotajam teisėjui kun. dr. Robertui Rumšui, teisingumo gynėjui mons. Vytautui Sudavičiui, notarui mons. dr. Algirdui Jurevičiui, notaro padėjėjui kun. Algiui Ananiui, bylos dokumentų archyvarei ses. Albinai Savukaitei KKMD ir mons. Jonui Dalinevičiui, Birštono sakralinio muziejaus ir Dievo tarno T.Matulionio ekspozicijos kuratoriui. Kaip buvo skelbta, šių metų gegužės 1 d. Kaišiadoryse vyko Dievo Tarno T. Matulionio, Kaišiadorių vyskupo, arkivyskupo, gyvenimo kankinystės ir kankinystės garso bylos proceso vyskupijos etapo užbaigimo minėjimas. Ši byla buvo pradėta 1990 m. Kaišiadorių vyskupo J. Matulaičio sprendimu - dekretu, siekiant įrodyti šio asmens dorybes bei kankinystę. Beatifikacijos byla vyskupijos lygmenyje baigta šiais metais. Bylos eigoje surinkti dokumentai bei liudijimai jau perduoti į Šventųjų skelbimo kongregaciją Vatikane, kuri nuodugniai patikrins bei įvertins visą surinktą medžiagą ir priims sprendimą dėl tolimesnės (bylos) eigos.

Užsiėmimai baigėsi, kaip įprasta, pietumis Vyskupijos kurijoje su ganytoju – vyskupu.

Kurijos kancleris

« atgal