Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų Susitelkimo diena Pivašiūnuose (2008 08 22)

Kaip ir kiekvienais metais, šių metų rugpjūčio 14 – 22 d. Pivašiūnuose švęsta Žolinė. Visą savaitę, skirtingomis dienomis čia rinkosi šeimos, jaunimas, Caritas darbuotojai ir savanoriai, gyvojo rožinio nariai... Tikybos mokytojų ir katechetų Susitelkimo diena vyko paskutinę atlaidų dieną – rugpjūčio 22-ąją. Į šią dieną suvažiavo tikybos mokytojai ir katechetai iš visų septynių Kaišiadorių vyskupijos dekanatų. Kai kurie iš jų nepabūgo netgi tolimo atstumo; džiugu buvo matyti gausiai atvykusius mokytojus iš Molėtų, Kaišiadorių, kitų dekanatų. Visi susibūrė pasisemti jėgų ir stiprybės prie Marijos – Nuliūdusiųjų Paguodos kojų, kuri šioje vietovėje nuo seno garsėja įvairiomis malonėmis, paprašyti Dievo palaimos ateinantiems mokslo metams.

Šiais metais tikybos mokytojų ir katechetų susitelkimo dienos tema “Dievo valia – jūsų šventėjimas” (1 Tes 4, 3a). Konferencija, kurią vedė Merkinės V. Krėvės gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė Jadvyga Lapelienė, buvo skirta artimiau susipažinti su kun. Broniumi Bulika, kurio 20-tosios mirties metinės šiemet minėtos. Po to tikybos mokytojai ir katechetai susibūrė į Pivašiūnų šventovę maldai – adoracijai, kurios metu meldėsi rožinį už mokytojus, mokyklų vadovus, Švietimo darbuotojus ir visus mokinius, o ateinančius mokslo metus pavedė Dievo Motinos globai, atiduodami jai visus rūpesčius... 12 val. šia intencija šv. Mišias celebravo Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis; Mišiose mokytojos skaitė Šv. Rašto skaitinius, bendruomeninę maldą, parengė ir nešė atnašas. Pamokslą sakė kun. Gediminas Tamošiūnas, Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centro dvasios vadovas. Savo pamoksle jis taip pat panaudojo kun. B. Bulikos mintis apie širdį, šią temą susiedamas su šventumu, Marijos asmeniu... Po šv. Mišių vyskupas suteikė iškilmingą palaiminimą bei siuntimą visiems pamaldose dalyvavusiems tikybos mokytojams ir katechetams. Sustiprinti ir padrąsinti jie vėl grįžo į konferencijų salę, kur surengė agapę. Po to su mokytojais susitiko vyskupas, tarė nuoširdų padrąsinimo ir padėkos žodį, asmeniškai pabendravo. Antroje susitelkimo dalyje mokyt. J. Lapelienė kalbėjo tema “Kam esu pakviestas?”, o mokyt. Rita Šabūnienė skaitė kun. B. Bulikos žodžius – rašytinį palikimą apie šventumą...

„Visus mus stipriai palietė ši asmenybė, apie kurią tiek nedaug žinojome, nors jis yra vienas iškilusių Kaišiadorių vyskupijos kunigų, žymus pamokslininkas, rašytojas, vertėjas“, - sakė susitikimo dienoje dalyvavusieji. Pabaigoje mokytojai tradiciškai išsidalijo korteles, ant kurių buvo užrašę savo vardus; jie įsipareigojo visus metus kasdien melstis už tą kolegą ar kolegę, kurio vardą rado kortelėje. Visi išvyko namo širdyje jausdami palaimą ir sustiprinimą, kurio taip reikia, aktyviai besidarbuojantiems Bažnyčios misijoje.

Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centro vadovė R. Petkevičiūtė

« atgal