Naujienos

Kaišiadorių vyskupo laiškas dėl Gyvojo rožinio maldos ir draugijos (2008 07 01)

Mieli Kaišiadorių vyskupijos tikintieji,

Šiais metais Katalikų Bažnyčia Lietuvoje švenčia Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400-tų metų Jubiliejų. Kaišiadorių vyskupijoje šiemet taip pat minėsime Pivašiūnų Mergelės Marijos – Nuliūdusiųjų Paguodos stebuklingojo paveikslo vainikavimo 20-ties metų sukaktį. Marijos Apsireiškimo Jubiliejų Kaišiadorių vyskupijos tikintieji kviečiami drauge švęsti rugsėjo 8 d. Šiluvoje, o Pivašiūnų paveikslo vainikavimo sukaktį - per Žolinės atlaidus Pivašiūnuose, rugpjūčio 15 - 22 dienomis.

Norėtųsi, kad šių sukakčių šventimas mus suvestų ne tik į Šiluvą ar Pivašiūnus, bet kad turėtų ilgalaikį atgarsį mūsų parapijose, šeimose, bendruomenėse. Šioms svarbioms sukaktims įprasminti raginu Kaišiadorių vyskupijoje atgaivinti Gyvojo rožinio maldos draugiją. Ši draugija, veikianti nuo pat vyskupijos įkūrimo pradžios, teįgauna naują veiklos impulsą, kad kuo plačiau ir kuo tampriau apjungtų įvairaus amžiaus tikinčiuosius, nebijančius įsipareigoti maldos tarnystei. Trokštu, kad šios draugijos nariai nepasitenkintų tik individualiu maldos kalbėjimu, bet kad rengtų bendrus susitikimus parapijose, dekanatuose, vyskupijoje ar net tarp vyskupijų. Kad būtų glaudesnis bažnytinių bendruomenių narių tarpusavio dvasinis ryšys, į Gyvojo rožinio draugiją kviečiu įstoti aktyviuosius parapijos narius, kurie jau dalyvauja Caritas veikloje, gieda choruose, patarnauja šv. Mišiose, rengia procesijas, lanko ligonius, darbuojasi katechezės srityje. Rožinio maldos teikiama dvasinė bendrystė priklausant šiai draugijai tejungia ir globos namų gyventojus. Taip pat raginu sutuoktinius bendrai kalbėti Rožinį, nes kaip daugelis yra patyrę, ši malda stiprina šeimos narių meilės ryšius ir padeda siekti šventumo pašaukime šeimai.

Draugijos atnaujinimo darbe mums pamokančiu pavydžiu yra Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio brolija, kurios nariai drauge meldžiasi, rengia piligrimines keliones, leidžia laikraštėlį, kartu susirinkę krikščioniška dvasia linksminasi. Nepamirštamus įspūdžius paliko jų bendra malda Rožinio slėpinių kelyje Guronių kaime, kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje. Šiais metais Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio brolijos nariai dalyvaus Žolinės atlaiduose Pivašiūnuose rugpjūčio 16 dieną. Drauge su panevėžiečiais tą dieną į atlaidus Pivašiūnuose kviečiu ir jus, mieli Kaišiadorių vyskupijos rožinio maldos mylėtojai ir Marijos Legiono nariai. Liudijimai ir bendra malda sustiprins mus ir pagelbės atnaujinti šios draugijos veiklą.

Kad Draugijos veikla mūsų vyskupijoje būtų geriau organizuota, šiam tikslui yra parengti ir patvirtinti Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos įstatai bei paskirtas vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos kapelionas. Pabrėžiant įsipareigojimo melstis svarbą, draugijos įstatuose numatyta, kad kiekvienas narys pasižadėtų kalbėti numatytą Rožinio slėpinį. Taip pat raginu Gyvojo rožinio narius melstis prašant malonės, kad (buvęs) mūsų vyskupijos ganytojas Dievo tarnas arkivyskupas Teofilius Matulionis būtų paskelbtas palaimintuoju. Jau baigta jo šventumo pripažinimo byla vyskupijoje ir pristatyta Šventųjų skelbimo kongregacijai Vatikane.

Mielieji, šiandien, kaip niekada, mums svarbu jungtis į maldos draugijas, nes tik taip galime kovoti su visur besiskverbiančiu susvetimėjimu ir gyvo krikščioniško tikėjimo praradimu. Prisiminkime Kristaus žodžius: „Jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“ (Mt 18,19-20). Gyvojo rožinio draugijoje mes tikrai susitariame kartu melsti malonių, kurių reikia mūsų vyskupijai, kraštui ir visuotinei Bažnyčiai.

Pavedu šią iniciatyvą Šventosios Šeimos ir mūsų vyskupijos globėjo šv. Juozapo globai bei visus Jus laiminu.

Vysk. J. Matulaitis

« atgal