Naujienos

Jiezne paminėtos kun. B. Bulikos 20-osios mirties metinės (2008 06 24)

Šių metų birželio 24 d. Jiezne (Prienų r. sav.) buvo paminėtos Kaišiadorių vyskupijos kunigo Broniaus Bulikos 20-osios mirties metinės (žiūrėti plačiau: http://kaisiadorys.lcn.lt)

„Tikėjimas man – tai laikrodis Varpinės Bokšte – pagal jį eina laikrodis ant mano rankos, visi laikrodžiai mano namuose ir ten, kur aš dirbu“, yra sakęs ir rašęs kunigas B. Bulika. Šią ir panašias šio kunigo gausios kūrybos mintis buvo galima išgirsti klausantis Jadvygos Lapelienės, tikybos mokytojos bei katechetės iš Merkinės parapijos, pranešimo Jiezno parapijos bažnyčioje. Ši moteris yra parašiusi mokslinį darbą magistro laipsniui gauti apie kun. B.Bulikos pastoraciją ir kūrybą.

B. Bulika iš tiesų buvo vienas žymiausių Kaišiadorių vyskupijos kunigų – puikus pamokslininkas, rašytojas, vertėjas. Jis gimė 1923 m. kovo 23 d.; studijavo Utenos gimnazijoje ir Kauno kunigų seminarijoje; 1947 m. įšventintas kunigu; 5 metus praleido tremtyje Karagandos ir Omsko lageriuose; darbavosi įvairiose Kaišiadorių vyskupijos parapijose, ėjo vyskupijos Kurijos kanclerio pareigas, dažnai rengė rekolekcijas kunigams, seminaristams, pasauliečiams; parašė ir išleido veikalus: trilogiją „Kryžiaus keliu“, „Mintys homilijoms“, „Krikščionių vienybės maldos“, „Meditacijos sąmoningo tikėjimo metams“; paliko gausų rankraštinį palikimą, pvz., mašinraščiu išleistą garsųjį, prieštaringai vertintą “Olandų Katekizmą”, jo paties 1983 m. išverstą iš prancūzų kalbos. Aktyviai dalyvavo Lietuvos Krikšto 600 jubiliejinės komisijos veikloje. Mirė 1988 m. birželio 22 d.; palaidotas Jiezno parapijos bažnyčios šventoriuje.

Po mirties išleistas kunigo B. Bulikos rašytinis palikimas - teologinio, filosofinio pobūdžio leidiniai: „Tikiu, Viešpatie“, „Vyturio giesmė“, „Kryžiaus keliu“ (trilogija), „Šitaip ateina karalystė“, „Kad būtume Dievo vaikai“, „Tu esi pati gelmė“, „Sau ir stipriesiems“, „Gyventi malonėje“, „Rekolekcijos“, „Palaimintas būsi ir tu“, „Link gyvenimo pilnatvės“, „Tikiu ir gyvenu“ (pakartotas leidimas), taip pat atsiminimų knyga „Pasilikęs mūsų širdyse“ (apie kun. B.Buliką).

Minėjimo programoje dalyvavo Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis ir nemaža tikinčiųjų bei kunigų. Šia proga Jiezno bažnyčioje veikė kun. B. Bulikos rankraščių, knygų ir nuotraukų (saugomų Vyskupijos kurijoje) ekspozicija.

Kurijos kancleris

« atgal