Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas (2008 03 05)

2008 m. kovo 5 d. Kaišiadoryse (Sielovados centre, Birutės g. 9) vyko vyskupijos kunigų diena - nuolatinio formavimo užsiėmimai. Pirmojoje užsiėmimų dalyje kalbėjo „Bažnyčios žinių“ redakcijos atstovai – vyr. redaktorius Gediminas Žukas, redaktoriai Kastantas Lukėnas ir Violeta Misevičiūtė. Kaip sakė prelegentai, jų atvykimo į Kaišiadoris tikslas – Bažnyčios žinių grįžtamojo ryšio užmezgimas; vėliau jie ketina apkeliauti ir kitas Lietuvos vyskupijas – susitikti su kunigais. Pradžioje trumpai pristatę „Bažnyčios žinių“ istoriją bei į ką šiuo metu daugiausiai orientuojamasi (AS dokumentai, jų vertimai), redaktoriai patys klausė ir atsakė į kunigų klausimus. Buvo pasidalinta nuomonėmis apie homilijų publikavimo aktualumą, žinių iš parapijų pateikimo tvarką ir aktualumą; kunigai išreiškė pageidavimą, kad biuletenyje atsirastų naujas skyrius – civiliniai teisiniai klausimai (liečiantys Bažnyčią), prašė parengti Apaštalų sosto dokumentų, spausdinamų Bažnyčios žiniose, trumputes santraukas (tai palengvintų suvokti jų aktualumą), pageidavo, kad biuleteniai į parapijas būtų pristatyti apvalkaluose - švarūs, mat vėliau juos privalu saugoti parapijų archyvuose. Tikėtina, kad susitikimas buvo naudingas abiems pusėms, nors vyko įtemptai, mat buvo nemažai klausimų ir pastabų...

Antroje užsiėmimų dalyje kalbėjo Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris kun. A.G. Tamošiūnas. Ordinaro pavedimu, jis kunigams pristatė parapijų statistinių žinių apžvalgą. Statistines žinias iš parapijų Kurija renka kiekvienais metais: klebonai privalo užpildyti specialius formuliarus – blankus ir pristatyti juos į kuriją. Remiantis šia informacija vėliau atsiskaitoma – pateikiama statistinė informacija Apaštalų Sostui. Apžvelgdamas praeitų metų statistinius duomenis, Kurijos kancleris paminėjo keletą duomenų, kaip antai, kiek parapijose administruota sakramentų, kokiomis programomis vadovaujantis ruošiamasi įkrikščioninimo sakramentams, kuriose parapijose daugiausiai pakrikštyta ar sutuokta, kiek iš jų parapijiečiai. Pavyzdžiui, praeitais metais rekordiškai daug aplankyta ligonių Molėtų parapijoje – net 454 asmenys, Birštono parapijoje – 180, Semeliškių – 158, Senosios Varėnos – 80, tiek pat šiose parapijose administruotas Ligonių patepimo sakramentas. Buvo pristatytas asmenų, dalyvaujančių šv. Mišiose sekmadienį, vidurkis; pvz., Kaišiadorių parapijos bažnyčioje - katedroje šv. Mišiose sekmadieniais dalyvauja apie 1200 tikinčiųjų. Remiantis statistinių žinių duomenimis 2007 m. Kaišiadorių vyskupijoje pakrikštyta 1665 asmenys (2006 m. – 1477), sutvirtinta – 909 (2006 m. – 702), priėmė Pirm. Komuniją – 1173 (2006 m. – 1313), palaiminta santuokų – 706 (2006 m. – 649). Parapijos, kuriose gyvena per 1000 gyventojų, pajamų – aukų surinktų per metus vidurkis apie 17.000 litų, tiek pat, o kartais ir daugiau, turima išlaidų.

Užbaigdamas savo pranešimą kun. A.G. Tamošiūnas atkreipė kunigų dėmesį į Pauliaus Subačiaus publikaciją „Naujajame židinyje – Aiduose“ (2008 m., Nr. 1-2), pavadintą „Vigilija, kai rytas dar toli“ - apie krikščionių gyvenimą Lietuvoje 2007 m., taip pat į Arturo Cattaneo knygą „Santuoka iš meilės“, kurią šiais metais išleido Katalikų pasaulio leidykla. Pastaroji knyga galėtų pasitarnauti kunigui, dirbančiam pastoracijoje, kalbant sužadėtiniams apie Santuokos sakramentą, krikščionišką šeimą. Kurijos kancleris taip pat atkreipė kunigų dėmesį į naują katalikišką leidinį – gana plačios apimties žurnalą „Kelionė su bernardinais“, kurio pirmąjį numerį šį mėnesį išleido internetinis dienraštis „bernardinai.lt“. Pastarasis žurnalas gana plačios apimties – 100 puslapių, gražiai iliustruotas, spalvotas, gausu nuotraukų ir straipsnių.

Paskutinėje užsiėmimų dalyje kalbėjęs vyskupo generalvikaras kun. dr. A. Jurevičius apžvelgė vyskupijos pastoracijos aktualijas, atkreipė kunigų dėmesį į deramą finansų tvarkymą parapijose, kitus klausimus.

Užsiėmimai baigėsi, kaip įprasta, Vyskupijos kurijoje pietumis su ganytoju – vyskupu. Po pietų kunigai sugiedojo Plurimos annos vyskupui gimtadienio proga.

Kurijos kancleris

« atgal